เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ 2566

O1 :โครงสร้าง 15 236

O2 :ข้อมูลผู้บริหาร 15 236

O3 :อำนาจหน้าที่ 15 236

O4 :แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 15 236

O5 :ข้อมูลการติดต่อ 15 236

O6 :กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 15 236

O7 :ข่าวประชาสัมพันธ์ 15 236

O8 :Q&A ถามตอบ 15 236

O9 :Social Network 15 236

O10 :นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 15 236

O11 :แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 15 236

O12 :รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน 15 236

O13 :รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 15 236

O14 :คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 15 236

O15 :คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 15 236

O16 :ข้อมูลเชิงสถิติการใช้บริการ 15 236

O17 :รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการปี2565 15 236

O18 :E–Service 15 236

O19 :แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 15 236

O20 :ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ 15 236

O21 :สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 15 236

O22 :รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 15 236

O23 :นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล 15 236

O24 :การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล 15 236

O25 :หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 15 236

O26 :รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 15 236

O27 :แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 15 236

O28 :ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตละประพฤติมิชอบ 15 236

O29 :ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 15 236

O30 :การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 15 236

O31 :ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ 15 236

O32 :การเสริมสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy 15 236

O33 :รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy 15 236

O34 :การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 15 236

O35 :การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 15 236

O36 :แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 15 236

O37 :รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน 15 236

O38 :รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 15 236

O39 :ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ 15 236

O40 :การขับเคลื่อนจริยธรรม 15 236

O41 :การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ 15 236

O42 :มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่อยงาน 15 236

O43 :การดำเนินการตามมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 15 236