เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ 2566

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏฺบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏฺบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทุกกลุ่ม/หน่วยและมีข้อมูลรายละเอียดของการปฏฺบัติงาน ยกตัวอยา่งเช่น เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏฺบัติอบ่างไร เป็นต้น

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
กลุ่มบริหารงานบุคคลกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มอำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนหน่วยตรวจสอบภายในกลุ่มงานกฎหมายและคดีกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา