เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ 2566

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง เป้าหมายและตัวชี้วัด

เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ.2566

 

ดาวน์โหลด คลิกแผนยุทธศาสตร์.pdfที่นี่