กลุ่มเครือข่ายคุณภาพพัฒนาการศึกษาที่ 1 ตำบลสำราญ  ตำบลโนนท่อน  ตำบลบ้านค้อ มี 15 โรงเรียน มีเรียนรวม 4 
1 1040010033 บ้านคำบอน เรียนรวมโรงเรียนในกุล่ม 1 มี 4 โรง  
2 1040010034 บ้านโนนท่อนวิทยา บ้านตอกแป้น รวมกับไทยรัฐวิทยา84  
3 1040010035 บ้านบึงแก บ้านไก่นา รวมกับโคกนางาม  
4 1040010036 บ้านหนองค้ากลางฮุง บ้านนาเพียง เรียนรวมกับโคกท่ากลุ่ม3  
5 1040010037 บ้านหนองเบ็ญ บ้านโนนแต้ รวมกับโคกสีโคกเปี้ย  
6 1040010040 บ้านโคกสีโคกเปี้ย, บ้านโนนแต้    
7 1040010041 บ้านค้อท่อนน้อย    
8 1040010042 บ้านโนนเรือง    
9 1040010043 บ้านโนนลาน    
10 1040010044 บ้านหินลาดวังตอ    
11 1040010046 บ้านหนองกุงน้อย    
12 1040010047 บ้านหนองปอ    
13 1040010048 บ้านซำจานเนินทอง    
14 1040010111 บ้านโคกนางามปลาเซียม ,ไก่นา    
15 1040010114 ไทยรัฐวิทยา84 , ตอกแป้น    
 กลุ่มเครือข่ายคุณภาพพัฒนาการศึกษาที่ 2 ตำบลบ้านทุ่ม  ตำบลแดงใหญ่  ตำบลสาวะถี มี 18 โรงเรียน
1 1040010055 บ้านทุ่มประชานุเคราะห์ เรียนรวมโรงเรียนในกุล่ม 2 มี 2 โรง  
2 1040010051 บ้านม่วง บ้านโนนกู่ รวมกับ บ้านม่วงโป้  
3 1040010050 บ้านเหล่าเกวียนหัก บ้านกุดนางทุย รวมกับ หนองกุงคุรุประชาสรรค์  
4 1040010052 บ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์ + บ้านกุดนางทุย    
5 1040010054 บ้านแดงน้อย    
6 1040010022 บ้านแดงใหญ่    
7 1040010024 บ้านหนองกอยสิทธิราษฎร์บำรุง    
8 1040010025 บ้านหนองหลุบ    
9 1040010097 บ้านโคกล่าม    
10 1040010099 บ้านม่วงโป้ + บ้านโนนกู่    
11 1040010100 บ้านสาวะถี    
12 1040010101 บ้านหนองตาไก้หนองเม็ก    
13 1040010102 บ้านงิ้ว    
14 1040010103 บ้านโนนรังวิทยาคาร    
15 1040010104 บ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น    
16 1040010105 บ้านลาดนาเพียง    
17 1040010106 บ้านหนองปิง    
18 1040010107 บ้านหินขาว    
 กลุ่มเครือข่ายคุณภาพพัฒนาการศึกษาที่ 3 ตำบลศิลา  ตำบลโคกสี  ตำบลหนองตูม มี 19 โรงเรียน
1 1040010087 บ้านโกทา เรียนรวมโรงเรียนในกุล่ม 3 มี  3 โรง  
2 1040010088 บ้านดอนยาง เต่านอ เรียนรวมกับ หนองหิน  
3 1040010089 บ้านเต่านอ เรียนรวม ห้วยซัน เรียนรวมกับ หนองหิน  
4 1040010090 บ้านโนนม่วง บ้านเหมือดแอ่คุรุราษฎร์อุทิศ รวมกับ โคกท่า  
5 1040010092 บ้านศิลา    
6 1040010093 บ้านหนองกุงวิทยาคาร    
7 1040010094 บ้านหนองหิน บ้านเต่านอ  บ้านห้วยชัน  | Hostสพป.ขก.1    
8 1040010095 บ้านห้วยชัน เรียนรวม    
9 1040010096 หนองไผ่มอดินแดง    
10 1040010076 บ้านดงพอง    
11 1040010001 ชุมชนบ้านพรหมนิมิต    
12 1040010002 บ้านโคกแปะ    
13 1040010003 บ้านโคกสีวิทยาเสริม    
14 1040010004 บ้านเลิง    
15 1040010005 บ้านหนองไหลหนองบัวทอง    
16 1040010007 บ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่    
17 1040010008 บ้านหนองหัววัว    
18 1040010115 บ้านหนองบัวน้อย    
19 1040010116 หนองตูมหนองงูเหลือม    
20 1040010117 โคกท่า, บ้านเหมือดแอ่คุรุราษฎร์อุทิศ    
22 1040010119 บ้านดอนธาตุท่าฉางท่าพระทราย    
 กลุ่มเครือข่ายคุณภาพพัฒนาการศึกษาที่ 4 ตำบลพระลับ  ตำบลบึงเนียม  ตำบลเมืองเก่า  ตำบลบ้านเป็ด มี 17 โรงเรียน
1 1040010077 บ้านผือ (สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา) เรียนรวมโรงเรียนในกุล่ม 4 มี  1 โรง  
2 1040010078 พระคือหนองโพธิ์วิทยา บึงฉิม รวมกับ บึงเนียม  
3 1040010079 บ้านเลิงเปือย    
4 1040010081 บ้านหนองแสงโคกน้อย    
5 1040010082 บ้านหนองไฮโพธิ์ชัย    
6 1040010071 บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา    
7 1040010072 บ้านบึงฉิม เรียนรวมบึงเนียม    
8 1040010073 บ้านบึงเนียมบึงฉิมใคร่นุ่น    
9 1040010075 บ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ    
10 1040010083 บ้านกุดกว้างประชาสรรค์    
11 1040010084 บ้านสะอาด host สพป.ขก.1     
12 1040010085 บ้านดอนบม    
13 1040010086 บ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา    
14 1040010056 บ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง    
15 1040010057 บ้านเป็ด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์)    
16 1040010058 บ้านหนองขามประชาบำรุง    
17 1040010060 บ้านกอก    
18 1040010061 บ้านโคกฟันโปง    
 กลุ่มเครือข่ายคุณภาพพัฒนาการศึกษาที่ 5 ตำบลท่าพระ  ตำบลดอนหัน  ตำบลบ้านหว้า  ตำบลดอนช้าง มี 22 โรงเรียน
1 1040010009 บ้านดอนช้าง เรียนรวมโรงเรียนในกุล่ม 5 มี  1 โรง  
2 1040010010 บ้านดอนหญ้านาง เหล่านางาม รวมกับ เหล่านาดี  
3 1040010011 บ้านป่าสังข์หนองฮี    
4 1040010012 บ้านป่าเหลื่อม    
5 1040010014 บ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา    
6 1040010015 บ้านดอนหันวิทยาสาร    
7 1040010016 บ้านโนนเขวา    
8 1040010017 บ้านโนนตุ่นประชาบำรุง    
9 1040010020 บ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่    
10 1040010021 บ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์    
11 1040010026 ชุมชนบ้านท่าพระ    
12 1040010027 บ้านท่าพระเนาว์    
13 1040010028 บ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน    
14 1040010029 บ้านหนองโข่ย (ประชารัฐบำรุง)    
15 1040010030 บ้านหนองบัวดีหมี (คุรุสามัคคี3)    
16 1040010031 บ้านหนองแวงบวรวิทย์    
17 1040010032 บ้านห้วยเตยพัฒนา    
18 1040010062 บ้านทองหลาง    
19 1040010063 บ้านหว้าเหล่าโพนทอง    
20 1040010064 บ้านหนองคู    
21 1040010066 บ้านเหล่านาดี/เหล่านางาม    
22 1040010067 บ้านเหล่านางาม    
23 1040010068 บ้านโคกสูงวิทยาคม    
 กลุ่มเครือข่ายคุณภาพพัฒนาการศึกษาที่ 6 ตำบลในเมือง 1
1 1040010039 อนุบาลขอนแก่น    
 กลุ่มเครือข่ายคุณภาพพัฒนาการศึกษาที่ 7 ตำบลในเมือง 2
1 1040010038 สนามบิน (เว็บไซต์หลัก)    
 กลุ่มเครือข่ายคุณภาพพัฒนาการศึกษาที่ 8 บ้านฝางเหนือ (ตำบลบ้านฝาง  ตำบลหนองบัว  ตำบลโคกงาม  ตำบลป่าหวายนั่ง) มี 15 โรงเรียน
1 1040010120 บ้านโคกกว้าง    
2 1040010121 โคกงามวิทยาคาร    
3 1040010122 บ้านคำหญ้าแดง    
4 1040010123 บ้านโนนค้อ    
5 1040010130 บ้านแก่นเท่า    
6 1040010132 โคกใหญ่ประชารัฐวิทยา    
7 1040010133 ดอนหันประชารัฐศึกษา    
8 1040010134 สระแก้วราษฎร์บำรุง    
9 1040010150 บ้านบะยาว    
10 1040010151 บ้านโสกม่วงดอนดู่    
11 1040010152 ชุมชนบ้านหนองบัว    
12 1040010153 บ้านนาฝายนาโพธิ์    
13 1040010146 บ้านป่าหวาย    
14 1040010148 บ้านโสกแต้    
15 1040010149 บ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด    
 กลุ่มเครือข่ายคุณภาพพัฒนาการศึกษาที่ 9 บ้านฝางใต้ (ตำบลโนนฆ้อง  ตำบลบ้านเหล่า  ตำบลป่ามะนาว) มี 18 โรงเรียน
1 1040010124 โนนฆ้องวิทยาคาร    
2 1040010125 พงษ์ภิญโญ 2    
3 1040010126 บ้านหินตั้งหนองอีเลิง    
4 1040010127 หินฮาวคุรุประชาสรรค์    
5 1040010128 ห้วยหว้าวิทยาคม    
6 1040010129 ชุมชนบ้านฝาง    
7 1040010135 ไตรมิตรวิทยาคาร    
8 1040010136 เขื่อนกระพี้ศึกษา    
9 1040010137 บ้านค้อ    
10 1040010138 บ้านแดงราษฎร์สามัคคี    
11 1040010139 หนองชาดพิทยาคม มี เขื่อนกระพี้ศึกษา เรียนรวม    
12 1040010140 หนองแวงคุรุราษฎร์รังสรรค์    
13 1040010141 บ้านกระเดื่อง    
14 1040010142 แก่นเท่าพัฒนศึกษา    
15 1040010143 บ้านคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว    
16 1040010144 หินกองวิทยา    
17 1040010145 บ้านหนองคลอง    
18 1040010177 บ้านวังโพน    
 กลุ่มเครือข่ายคุณภาพพัฒนาการศึกษาที่ 10 (ตำบลพระยืน  ตำบลขามป้อม  ตำบลบ้านโต้น  ตำบลหนองแวง) มี 17 โรงเรียน
1 1040010154 บ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง  เรียนรวมโรงเรียนในกุล่ม 10 มี  2 โรง  
2 1040010156 บ้านบ่อแก บ้านดงเก่า รวมกับ ดงกลาง  
3 1040010158 ชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา  แก่นประดู่ รวมกับ ป่าหม้อหนองคู  
4 1040010160 บ้านดงกลาง มีบ้านดงเก่าและโจดใหญ่ เรียนรวม    
5 1040010162 พระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท    
6 1040010164 บ้านโจดศรีวิชัย    
7 1040010165 ชุมชนบ้านพระยืน    
8 1040010167 บ้านนาล้อม    
9 1040010168 บ้านโนนบ่อ    
10 1040010169 บ้านป่าส่าน    
11 1040010170 บ้านป่าหม้อหนองคู มี บ้านแก่นประดู่ เรียนรวม    
12 1040010171 บ้านหินเหิบศิลาทิพย์    
13 1040010172 บ้านหนองหญ้าข้าวนก    
14 1040010173 บ้านหนองโพธิ์ประชานุกูล    
15 1040010174 บ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น    
16  1040050493 บ้านชาด    

 

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง