ช่องทางการค้นหาข้อมูลการตอบแบบวัดการรับรู้ IIT และ EIT แบบรายโรงเรียน

 

https://script.google.com/macros/s/AKfycbzU9GoB9lDtf_fE-pkvogKTClv4fIQRwQkYIPAA3klg3GNDiNtqIFM_HlPz3ijERCRW/exec

 

(รองรับการใช้เว็บบราวเซอร์ Google Chrome , Firefox)

  

แสดงข้อมูลการตอบแบบวัดการรับรู้ IIT และ EIT แบบภาพรวม

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง