เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ 2566

ข้อมูลผู้บริหาร

แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุดและผุู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย ผู้บริหารสูงสุดและรองผู้บริหารสูงสุด

แสดงข้อมูล อย่างน้อยประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย และช่องทางการติดต่อของผู้บริหารแต่ละคน

1).

ดูขนาดภาพจริง
2).

ดูขนาดภาพจริง