คู่มือการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

และ 

ปฏิทิน การประเมิน ITA 2566

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ดาวน์โหลด คลิกคู่มือสถานศึกษา.-ITA-2566-23Apr.pdfที่นี่

ดาวน์โหลด คลิกต้นฉบับคู่มือ ปปช.-ITA-2566-final AsiaAirport 10Mar.pdfที่นี่

ดาวน์โหลด คลิกปฏิทิน การประเมิน ITA.pdfที่นี่