เมืองขอนแก่น

ร.ร.บ้านดอนช้างศรีสุขวิทยาคาร
ตำบลดอนช้าง
  ร.ร.บ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่
ตำบลดอนหัน
  ร.ร.ชุมชนบ้านท่าพระ
ตำบลท่าพระ
  ร.ร.บ้านหินลาดวังตอ
ตำบลบ้านค้อ
  ร.ร.บ้านทุ่มประชานุเคราะห์
ตำบลบ้านทุ่ม
  ร.ร.บ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล
ตำบลบ้านหว้า
  ร.ร.บ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง
ตำบลบ้านเป็ด
  ร.ร.บ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่น บึงฉิม บึงสวางค์คุยโพธิ์
ตำบลบึงเนียม
  ร.ร.บ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา
ตำบลพระลับ
  ร.ร.บ้านหนองหิน
ตำบลศิลา
  ร.ร.บ้านโนนรังวิทยาคาร
ตำบลสาวะถี
  ร.ร.ไทยรัฐวิทยา84 บ้านสำราญเพี้ยฟาน
ตำบลสำราญ
  ร.ร.หนองตูมหนองงูเหลือม
ตำบลหนองตูม
  ร.ร.บ้านสะอาด
ตำบลเมืองเก่า
  ร.ร.บ้านแดงใหญ่ราษฏร์คุรุวิทยาคาร
ตำบลแดงใหญ่
  ร.ร.บ้านโคกสีวิทยาเสริม
ตำบลโคกสี
  ร.ร.บ้านโนนท่อนวิทยา
ตำบลโนนท่อน
  ร.ร.อนุบาลขอนแก่น
ตำบลในเมือง
  

พระยืน

ร.ร.บ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทองฯ
ตำบลขามป้อม
  ร.ร.ชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา
ตำบลบ้านโต้น
  ร.ร.พระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท
ตำบลพระบุ
  ร.ร.ชุมชนบ้านพระยืน
ตำบลพระยืน
  ร.ร.บ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น
ตำบลหนองแวง
  

บ้านฝาง

ร.ร.ชุมชนบ้านฝาง
ตำบลบ้านฝาง
  ร.ร.หนองชาดพิทยาคม
ตำบลบ้านเหล่า
  ร.ร.บ้านคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว
ตำบลป่ามะนาว
  ร.ร.บ้านโสกแต้
ตำบลปาหวายนั่ง
  ร.ร.บ้านนาฝายนาโพธิ์
ตำบลหนองบัว
  ร.ร.โคกงามวิทยาคาร
ตำบลโคกงาม
  ร.ร.ห้วยหว้าวิทยาคม
ตำบลโนนฆ้อง
  

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง