เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ 2566

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตละประพฤติมิชอบ

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ สพป.ขอนแก่น เขต1

https://www.kkzone1.go.th/2023/A-appeal-coruption.php