เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ 2566

แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

แผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปีงบประมาณ

มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย

  • งบประมาณที่ใช้
  • โครงการหรือกิจกรรม
  • ระยะเวลาในการดำเนินการ

เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ดาวน์โหลด คลิกแผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี.pdfที่นี่