เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ 2566

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานและ เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ดาวน์โหลด คลิกการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติ.pdfที่นี่