ผู้บริหาร ระดับเขตพื้นที่ กลุ่มงานภายใน และโรงเรียนในสังกัด

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา (แสดงผลแบบสุ่ม)
ผู้อำนวยการ/รักษาการ กลุ่มงานภายใน (แสดงผลแบบสุ่ม)

ผู้อำนวยการ/รอง/รักษาการ สถานศึกษา (สุ่ม 18 รายการ)

บริการของเรา รูปแบบออนไลน์

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ข้อมูลพื้นฐาน
  โครงสร้าง
  ข้อมูลผู้บริหาร
		• ข้อมูลผู้บริหาร
  อำนาจหน้าที่
  แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาน่วยงาน
          • แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563-2565
  ข้อมูลการติดต่อ
          • ติดต่อเรา
  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
          • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง HTML
 การประชาสัมพันธ์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
          • เอกสารข่าวประชาสัมพันธ์ | จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ออนไลน์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
  Q & A (คำถามที่พบบ่อย Question And Answer)
          • กระดานข่าว  | แชท messenger
  Social Network
          • เว็บไซต์ : www.kkzone1.go.th
          • Facebook : สพป.ขอนแก่น เขต 1
          • YouTube : สพป.ขอนแก่น เขต 1
  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
          • นโยบาย คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDA 
		
การดำเนินงาน
 แผนการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
 รายงานการกำกับติดตาม และการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
     • ปีงบประมาณ 2565
การปฏิบัติงาน
 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคลกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มอำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนหน่วยตรวจสอบภายในกลุ่มงานกฎหมายและคดีกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
     • กลุ่มบริหารงานบุคคลกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มอำนวยการ
 ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการ
 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
     • ผลสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ สพป.ขก.1 ปีงบประมาณ 2565
 E-Service
     • ระบบ AMSS++ (ระบบรับส่งหนังสือราชการออนไลน์)ระบบบริหารสินทรัพย์แบบอิเล็กทรอนิกส์ระบบ E-money (ระบบสลิปเงินเดือนอิเล็กทรอนิกส์)ระบบตรวจวัดด้านสุขภาพการเงินโรงเรียน(หน่วยตรวจสอบภายใน) ออนไลน์บริการลงนามถวายพระพร ออนไลน์แจ้งซ่อม ออนไลน์จองห้องประชุม ออนไลน์
		 

นโยบาย จุดเน้น

นโยบายและจุดเน้นการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ของสพป.ขอนแก่น เขต 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อมูล BIG DATA


152 แห่ง

โรงเรียนในสังกัด

23,934 คน

นักเรียนในสังกัด

1,838 คน

ครูในสังกัด

บริการ รูปแบบออนไลน์

ภารกิจผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประกาศ-ประชาสัมพันธ์

หนังสือราชการ AMSS+

ประกาศจัดตั้งศูนย์ขับเคลื่อนการบริหารจัดการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัญ สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กฯ เมื่อ:30 พ.ย. 2566 เวลา17:11:27

การรายงานข้อมูลเพื่อประกอบการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐแทนโรงเรียนขนาดเล็ก ตามคำสั่งมอบอำนาจสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อ:30 พ.ย. 2566 เวลา10:01:50

ขอเชิญประชุมเพื่อซ้อมความเข้าใจในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามคำลั่งมอบอำนาจ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อ:28 พ.ย. 2566 เวลา14:22:54

ประกาศรายชื่อโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนไม่เกิน 60 คน เมื่อ:27 พ.ย. 2566 เวลา15:38:15

การมอบอำนาจการสั่งซื้อสั่งจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และมอบอำนาจเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษา เมื่อ:27 พ.ย. 2566 เวลา15:07:52

ขอข้อคิดเห็นร่างมาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน เมื่อ:24 พ.ย. 2566 เวลา10:19:27

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินบุคคล ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) เพื่อเลื่อนตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ เมื่อ:17 พ.ย. 2566 เวลา16:25:40

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2566 รอบที่ 1 เมื่อ:17 พ.ย. 2566 เวลา16:22:28

การตรวจสอบพัสดุประจำปี เมื่อ:17 พ.ย. 2566 เวลา11:13:59

ผลการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อ:13 พ.ย. 2566 เวลา13:13:31

ส่งข้าราชการเข้าร่วมโครงการปรับเงื่อนไขการเบิกจ่ายเงินเดือน   ที่ ศธ 04025/4749   เมื่อ 8 ธ.ค. 2566

การปรับเงื่อนไขวิธีการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ   ที่ ศธ 04025/4750   เมื่อ 8 ธ.ค. 2566

การจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ   ที่04025/4745   เมื่อ 8 ธ.ค. 2566

แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่ง   ที่04025/4610   เมื่อ 8 ธ.ค. 2566

แต่งตั้งข้าราชการครูรักษาการแทน   ที่04025/3397   เมื่อ 8 ธ.ค. 2566

ขออนุญาตนำลูกเสือเนตรนารี เข้าค่ายพักแรม   ที่ ศธ 04025/4748   เมื่อ 8 ธ.ค. 2566

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับแจ้งประสงค์เข้าอบรม และเปิดรับลงทะเบียนอบรมหลักสูตรมาตรฐานความรู้วิชาชีพ สำหรับผู้ได้รับการยกเว้นฯ   ที่04025/4741   เมื่อ 8 ธ.ค. 2566

การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 ปีการศึกษา 2568   ที่ ศธ 04025/4739   เมื่อ 8 ธ.ค. 2566

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจคุณภาพการใช้งานโรงอาหารอายิโนะโมะโต๊ะ   ที่ ศธ 04025/4738   เมื่อ 8 ธ.ค. 2566

การนิเทศการศึกษาเพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ตามแนว Active Learning ของครูฯ   ที่ ศธ 04025/4734   เมื่อ 8 ธ.ค. 2566

จดหมายข่าว โรงเรียนในสังกัด

กลุ่มฯที่ 1 บ้านค้อ โนนท่อน สำราญ กลุ่มฯที่ 2 ทุ่มแดงใหญ่ สาวะถี กลุ่มฯที่ 3 โคกสี ศิลา หนองตูม กลุ่มฯที่ 4 ลำน้ำชี กลุ่มฯที่ 5 ท่าพระ ดอนหัน บ้านหว้า ดอนช้าง กลุ่มฯที่ 6 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น กลุ่มฯที่ 7 โรงเรียนสนามบิน กลุ่มฯที่ 8 อ.บ้านฝางโซนเหนือ กลุ่มฯที่ 9 อ.บ้านฝางโซนใต้ กลุ่มฯที่ 10 อ.พระยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนในสังกัด
ข่าวความเคลื่อนไหวต่างๆของโรงเรียนในสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 1

จัดซื้อ จัดจ้าง การเบิกจ่าย รายงานการเงินและงบประมาณ

ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
30 พฤศจิกายน 2566 เวลา19:26:17
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมและปรับปรุงระบบ Video conference
...
28 พฤศจิกายน 2566 เวลา17:57:25
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมแซมประตูภายใน อาคาร 1 สำนักงานเขต
...
10 พฤศจิกายน 2566 เวลา16:28:57
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างออกแบบและจัดทำโล่รางวัล
...
10 พฤศจิกายน 2566 เวลา16:28:22
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ปรับปรุงระบบไฟฟ้า 3 เฟส
...
10 พฤศจิกายน 2566 เวลา16:27:44
ประกาศผู้ชนะ ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
...
จำนวนรายการทั้งหมด 413 หน้า 1/83 First  Previous    Next  Last

สรุปผลการ จัดซื้อ จัดจ้าง
12 พฤศจิกายน 2566 เวลา12:10:36
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ตค.66
...
24 ตุลาคม 2566 เวลา09:08:00
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2566
...
24 ตุลาคม 2566 เวลา09:07:17
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2566
...
22 สิงหาคม 2566 เวลา13:14:54
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2566
...
03 สิงหาคม 2566 เวลา10:50:51
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2566
...
จำนวนรายการทั้งหมด 53 หน้า 1/11 First  Previous    Next  Last

รายงานงบทดลอง

เมื่อ 08 พฤศจิกายน 2566 เวลา17:06:32 โดย:การเงิน
รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2566
เมื่อ 12 ตุลาคม 2566 เวลา12:16:56 โดย:การเงิน
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2566
เมื่อ 12 ตุลาคม 2566 เวลา12:05:15 โดย:การเงิน
รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2566
เมื่อ 12 ตุลาคม 2566 เวลา12:01:01 โดย:การเงิน
รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566
เมื่อ 12 ตุลาคม 2566 เวลา11:55:55 โดย:การเงิน
รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566

>>>อ่านข่าวทั้งหมด...

รายงานผลการเบิกจ่าย

เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา09:44:49 โดย:การเงิน
รายงานผลการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ณ สิ้นไตรมาส 4
เมื่อ 07 กันยายน 2565 เวลา10:17:33 โดย:การเงิน
รายงานผลการเบิกจ่ายไตรมาส3 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ปีงบประมาณ 2565
เมื่อ 05 พฤษภาคม 2564 เวลา13:16:08 โดย:การเงิน
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ วันที่ 30 เมษายน 2564
เมื่อ 20 เมษายน 2564 เวลา17:23:50 โดย:การเงิน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564
เมื่อ 06 พฤษภาคม 2564 เวลา12:52:09 โดย:การเงิน
รายงานผลการเบิกจ่ายไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2564

>>>อ่านข่าวทั้งหมด...

บริการ รูปแบบออนไลน์

ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล

ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง

E-MIS ระบบริหารจัดการศึกษา

School MIS

ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

ระบบโปรแกรม SET

Obec-Center

แสดงแผนที่ตั้ง และ Facebookแฟนเพจ สพป.ขอนแก่น เขต 1

ที่ตั้ง

ติดตามที่ Facebook