เอกสาร วารสาร แผ่นพับ ประกาศ ใบปลิว โปสเตอร์

วารสาร

ที่
รายละเอียด
ดาวน์โหลดแล้ว
ดาวน์โหลด
1 ภาพงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
16 กันยายน 2566 9/สพป.ขอนแก่น เขต 1 ห้ามลบ กิจกรรม
13 ดาวน์โหลด
2 การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนักวิจัย ด้วยการบูรณาการกระบวนการเรียนรู้สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
6 เมษายน 2565 114/สพป.ขอนแก่น เขต 1 ห้ามลบ ผลงานวิชาการ
165 ดาวน์โหลด
3 การสร้างแชท แบบตอบโต้กับผู้ใช้ live chat, chat messenger plugin
12 มิถุนายน 2566 137/สพป.ขอนแก่น เขต 1 ห้ามลบ คู่มือเอกสาร อบรม
187 ดาวน์โหลด
4 QR IIT-ITA-kkzone1-2023
6 มิถุนายน 2566 99/สพป.ขอนแก่น เขต 1 ห้ามลบ คู่มือเอกสาร อบรม
166 ดาวน์โหลด
5 QR EIT1-ITA-kkzone1-2023
6 มิถุนายน 2566 74/สพป.ขอนแก่น เขต 1 ห้ามลบ คู่มือเอกสาร อบรม
160 ดาวน์โหลด
6 มาตราการเตรียมความพร้อม การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
27 เมษายน 2566 100/สพป.ขอนแก่น เขต 1 ห้ามลบ เครื่องมือสำหรับครู
657 ดาวน์โหลด
7 การเตรียมความพร้อม การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
27 เมษายน 2566 102/สพป.ขอนแก่น เขต 1 ห้ามลบ เครื่องมือสำหรับครู
199 ดาวน์โหลด
8 คู่มือสถานศึกษา ITA-2023-23 เมษายน 2566
27 เมษายน 2566 111/สพป.ขอนแก่น เขต 1 ห้ามลบ คู่มือเอกสาร อบรม
354 ดาวน์โหลด
9 รายงานผลการดำเนินประจำปี2565
27 เมษายน 2566 107/สพป.ขอนแก่น เขต 1 ห้ามลบ สารสนเทศทางการศึกษา
200 ดาวน์โหลด
10 แผนปฏิบัติการ ปี 2566
27 เมษายน 2566 103/สพป.ขอนแก่น เขต 1 ห้ามลบ สารสนเทศทางการศึกษา
239 ดาวน์โหลด
11 แผนพัฒนาคุณภาพ ปี 2566-2570 สพป.ขอนแก่น เขต 1
27 เมษายน 2566 108/สพป.ขอนแก่น เขต 1 ห้ามลบ สารสนเทศทางการศึกษา
224 ดาวน์โหลด
12 การพัฒนารูปแบบการบริหารงาน ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
14 ธันวาคม 2565 212/สพป.ขอนแก่น เขต 1 ห้ามลบ ผลงานวิชาการ
410 ดาวน์โหลด
13 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต ๑
14 ธันวาคม 2565 489/สพป.ขอนแก่น เขต 1 ห้ามลบ สารสนเทศทางการศึกษา
236 ดาวน์โหลด