กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...

รองผู้อำนวยการ/ผู้อำนวยการสถานศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1


ชื่อ -สกุล นายเจนณรงค์  วิธีดี
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์
เบอร์ติดต่อ 0872607818
email: somejen18@gmail.com
อื่นๆ

ชื่อ -สกุล นายเจนณรงค์  วิธีดี
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์
เบอร์ติดต่อ 0872607818
email: somejen18@gmail.com
อื่นๆ


ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น


นายศุภชัย  ดวงอัน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงบวรวิทย์
โทร : 089-6234391
Email : supachai.d1@hotmail.com

นายศุภชัย  ดวงอัน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงบวรวิทย์
โทร : 089-6234391
Email : supachai.d1@hotmail.com


ชื่อ -สกุล นายจำเนียร  วิจิตรจันทร์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแดงน้อย
เบอร์ติดต่อ 0819542606
email:bandangnoikk1@kkzone1.go.th
อื่นๆ

ชื่อ -สกุล นายจำเนียร  วิจิตรจันทร์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแดงน้อย
เบอร์ติดต่อ 0819542606
email:bandangnoikk1@kkzone1.go.th
อื่นๆ


นายทองสา  คำเงิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์
โทร : 081-0740994

Email : tongsa2009@hotmail.com

นายทองสา  คำเงิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์
โทร : 081-0740994

Email : tongsa2009@hotmail.com


นายสุชาติ  ชื่นนิรันดร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว

นายสุชาติ  ชื่นนิรันดร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว


นายวิรัช  จันทร์เพ็ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล
หมายเลขโทรศัพย์ 081-7494873
นายวิรัช  จันทร์เพ็ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล
หมายเลขโทรศัพย์ 081-7494873

นายสุพัฒน์ นรินยา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ
โทร :  
Email : hinladwungtor@gmail.com
 
นายสุพัฒน์ นรินยา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ
โทร :  
Email : hinladwungtor@gmail.com
 

นางเกษณี บำรุงบ้านทุ่ม
ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร

โทร : 081-5741769

Email : Kesanee1769@gmail.com

นางเกษณี บำรุงบ้านทุ่ม
ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร

โทร : 081-5741769

Email : Kesanee1769@gmail.com


นายภานุพงศ์  นวลบุญมา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไฮโพธิ์ชัย

โทร : 063-5963524

 

นายภานุพงศ์  นวลบุญมา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไฮโพธิ์ชัย

โทร : 063-5963524

 


นางกัญภร  หน่อสีดา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวดีหมี(คุรุสามัคคี3)

โทร : 098-2831686

Email : Kunyaporn3211@gmail.com

นางกัญภร  หน่อสีดา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวดีหมี(คุรุสามัคคี3)

โทร : 098-2831686

Email : Kunyaporn3211@gmail.com


นายเชวงศักดิ์  แสงจันทร์

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนตุ่นประชาบำรุง

โทร : 094-1520343

Email : nontunschool2020@gmail.com

นายเชวงศักดิ์  แสงจันทร์

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนตุ่นประชาบำรุง

โทร : 094-1520343

Email : nontunschool2020@gmail.com


-
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพรหมนิมิต

โทร : 093-3204797

Email : phomnimit1@hotmail.com

-
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพรหมนิมิต

โทร : 093-3204797

Email : phomnimit1@hotmail.com


นายบุญฤทธิ์ สินอยู่

ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกงามวิทยาคาร

โทร : 097-9529898

Email : boonritsinyu2509@gmail.com

นายบุญฤทธิ์ สินอยู่

ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกงามวิทยาคาร

โทร : 097-9529898

Email : boonritsinyu2509@gmail.com


ชื่อ -สกุล  นางจุไรพร  สาวิกันย์
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเขวา
เบอร์ติดต่อ 0818454062
email: Jigsaw_js@hotmail.com
อื่นๆ

ชื่อ -สกุล  นางจุไรพร  สาวิกันย์
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเขวา
เบอร์ติดต่อ 0818454062
email: Jigsaw_js@hotmail.com
อื่นๆ


นายศุภชัย ดวงอัน
ผอ.โรงเรียนบ้านหนองแวงบวรวิทย์

นายศุภชัย ดวงอัน
ผอ.โรงเรียนบ้านหนองแวงบวรวิทย์ผอ.โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง


ผอ.โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง


ชื่อ -สกุล  นายพีรเดช  ทิ้งแสน
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหลุบ
เบอร์ติดต่อ  088-5494555
email: rongpee@gmail.com
อื่นๆ

ชื่อ -สกุล  นายพีรเดช  ทิ้งแสน
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหลุบ
เบอร์ติดต่อ  088-5494555
email: rongpee@gmail.com
อื่นๆ


นายทิพวัฒน์ ริยะ
โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย

โทร : 085-6477447

Email : hs4mup@hotmail.com

 

นายทิพวัฒน์ ริยะ
โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย

โทร : 085-6477447

Email : hs4mup@hotmail.com

 

นายธนวรรธน์  ธะนะคำมา
ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามบิน
โทร : 085-0050041
Email : thr84@hotmail.com
นายธนวรรธน์  ธะนะคำมา
ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามบิน
โทร : 085-0050041
Email : thr84@hotmail.com

นายพันธ์ศักดิ์ มูลศรี

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง

โทร : 081-7684587

Email : pansakmoon@gmail.com

นายพันธ์ศักดิ์ มูลศรี

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง

โทร : 081-7684587

Email : pansakmoon@gmail.com


นางสาวชลธิชา ชัยชนะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าเกวียนหัก

โทร: 085-4590891

นางสาวชลธิชา ชัยชนะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าเกวียนหัก

โทร: 085-4590891


ดร.ธัญพร หลวงทองรัชภา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตูมหนองงูเหลือม

โทร : 063-4945324

Email : toy-wi@hotmail.com

ดร.ธัญพร หลวงทองรัชภา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตูมหนองงูเหลือม

โทร : 063-4945324

Email : toy-wi@hotmail.com


นายสุพจน์  กองทุน
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

นายสุพจน์  กองทุน
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ


นางพัชรินทร์ กุลสังขาร
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเหลื่อม
โทร : 094-5500389
Email : Rinnapat-2015@hotmail.com
นางพัชรินทร์ กุลสังขาร
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเหลื่อม
โทร : 094-5500389
Email : Rinnapat-2015@hotmail.com

-
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินตั้งหนองอีเลิง
โทร : 086-2263178

Email : natchon13@gmail.com 

-
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินตั้งหนองอีเลิง
โทร : 086-2263178

Email : natchon13@gmail.com 


ชื่อ -สกุล นายบุญหลาย  หวานเพราะ
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล
เบอร์ติดต่อ 0813694335
email: banwa1040050062@gmail.com
อื่นๆ

ชื่อ -สกุล นายบุญหลาย  หวานเพราะ
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล
เบอร์ติดต่อ 0813694335
email: banwa1040050062@gmail.com
อื่นๆ


นายวชิระ  ศิริสุนทร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงพอง

โทร : 083-1329375

Email : Dongpong.kk@gmail.com​

นายวชิระ  ศิริสุนทร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงพอง

โทร : 083-1329375

Email : Dongpong.kk@gmail.com​


ชื่อ -สกุล นางอรสา นามบิดา
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะอาด
เบอร์ติดต่อ 066-1649228
email: hs4pcg15@gmail.com
อื่นๆ

ชื่อ -สกุล นางอรสา นามบิดา
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะอาด
เบอร์ติดต่อ 066-1649228
email: hs4pcg15@gmail.com
อื่นๆ


ชื่อ -สกุล นายบุญหลาย  หวานเพราะ
ตำแหน่ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยาคม
เบอร์ติดต่อ 091-8513185
email:boonlai_2513@hotmail.com
อื่นๆ

ชื่อ -สกุล นายบุญหลาย  หวานเพราะ
ตำแหน่ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยาคม
เบอร์ติดต่อ 091-8513185
email:boonlai_2513@hotmail.com
อื่นๆ


นายโอภาส  สิงห์สีดา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์86)

โทร : 094-2914129

Email : Opassing2507@gmail.com

นายโอภาส  สิงห์สีดา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์86)

โทร : 094-2914129

Email : Opassing2507@gmail.com


นายพิทักษ์  อุดมชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนไคร่นุ่นวังหิน
โทร : 095-6646181
Email : skwschool2020@gmail.com

นายพิทักษ์  อุดมชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนไคร่นุ่นวังหิน
โทร : 095-6646181
Email : skwschool2020@gmail.com


นายรุ่งเรือง ชัยน้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยเตยพัฒนา

โทร : 090-5798752

Email : krurung2014@hotmail.com

นายรุ่งเรือง ชัยน้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยเตยพัฒนา

โทร : 090-5798752

Email : krurung2014@hotmail.com


นายสนั่น ขันมัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)
โทร :  083-5994153
Email : sanankk77@gmail.com

 

นายสนั่น ขันมัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)
โทร :  083-5994153
Email : sanankk77@gmail.com

 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าพระเนาว์

 

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าพระเนาว์

 

ชื่อ -สกุล  นายสุวัฒน์  นามบิดา
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป็ด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์)
เบอร์ติดต่อ  095-6505679
email: hs4niq@gmail.com
อื่นๆ

ชื่อ -สกุล  นายสุวัฒน์  นามบิดา
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป็ด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์)
เบอร์ติดต่อ  095-6505679
email: hs4niq@gmail.com
อื่นๆ


นายศักดิ์ชัย    บุญน้อม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโกทา

โทร: 094-3924116

Email : krtonrakarntung@hmail.com

นายศักดิ์ชัย    บุญน้อม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโกทา

โทร: 094-3924116

Email : krtonrakarntung@hmail.com


นายสันติ   ชัยชนะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ
โทร : 091-8644084
Email : Sunti2083@gmail.com

 

นายสันติ   ชัยชนะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ
โทร : 091-8644084
Email : Sunti2083@gmail.com

 


ชื่อ -สกุล    นายบัญชา  ละมุลตรี
ตำแหน่ง   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อแก
เบอร์ติดต่อ  0833445557
email:  kroogiggs@gmail.com
อื่นๆ

ชื่อ -สกุล    นายบัญชา  ละมุลตรี
ตำแหน่ง   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อแก
เบอร์ติดต่อ  0833445557
email:  kroogiggs@gmail.com
อื่นๆ


นายอนันต์พร บุญพงษ์
รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปอ
โทร : 099-3369415

นายอนันต์พร บุญพงษ์
รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปอ
โทร : 099-3369415


นายอัมพร ภูพานเพชร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกแปะ 

โทร : 083-4136563

Email : Kokpaeschool.ll@gmail.com

นายอัมพร ภูพานเพชร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกแปะ 

โทร : 083-4136563

Email : Kokpaeschool.ll@gmail.com


นางสาวจารุณี  ผาสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองชาดพิทยาคม
มือถือ 095-1033913
Email : Krujakondee@gmail.com

นางสาวจารุณี  ผาสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองชาดพิทยาคม
มือถือ 095-1033913
Email : Krujakondee@gmail.com


นายวิชัย  รัตนวรรณี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ้านเลิง

โทร : 085-0085413

Email : wichai_2549@hotmail.com

 

 

นายวิชัย  รัตนวรรณี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ้านเลิง

โทร : 085-0085413

Email : wichai_2549@hotmail.com

 

 


นายบุญฤทธิ์  สินอยู่
รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกล่าม

โทร : 097-9529898

 

นายบุญฤทธิ์  สินอยู่
รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกล่าม

โทร : 097-9529898

 


นางศิริลักษณ์ แสนตรง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกแปะ
E-mail : pukpiksri@gmail.com
โทร: 0918629777

นางศิริลักษณ์ แสนตรง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกแปะ
E-mail : pukpiksri@gmail.com
โทร: 0918629777


นายรัฐภูมิ  อินทรมณี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหิน
โทร : 089-4229207
Email : ratapoomi2507@gmail.com

นายรัฐภูมิ  อินทรมณี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหิน
โทร : 089-4229207
Email : ratapoomi2507@gmail.com


นางอัจฉราพร อินทรทัพ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนบ่อ

นางอัจฉราพร อินทรทัพ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนบ่อ


นายทองอยู่  พระชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านงิ้ว

โทร : 0928782823

Email : bangiew@gmail.com

นายทองอยู่  พระชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านงิ้ว

โทร : 0928782823

Email : bangiew@gmail.com


นางสาวพิมสาย  อัครพิทยาอำพน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น

โทร : 087-8626542

Email : noopim13@gmail.com

นางสาวพิมสาย  อัครพิทยาอำพน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น

โทร : 087-8626542

Email : noopim13@gmail.com


นาย ฤาชัย สุทธิวงศ์
ผอ.โรงเรียนบ้านนาล้อม
อ.พระยืน จ.ขอนแก่น

นาย ฤาชัย สุทธิวงศ์
ผอ.โรงเรียนบ้านนาล้อม
อ.พระยืน จ.ขอนแก่น


นายวชิรวิทย์ สุราสา

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดนาเพียง

โทร : 087-9527114

Email : nui.bagko@gmail.com

นายวชิรวิทย์ สุราสา

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดนาเพียง

โทร : 087-9527114

Email : nui.bagko@gmail.com


นายชิตเมธา  ทาสมบูรณ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วง

โทร : 089-4223392

Email : chit333chit@hotmail.com

นายชิตเมธา  ทาสมบูรณ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วง

โทร : 089-4223392

Email : chit333chit@hotmail.com


นายพรชัย บุญยืน
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน

โทร : 091-0528798

Email : Thanyaratcarem@gmail.com

 

นายพรชัย บุญยืน
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน

โทร : 091-0528798

Email : Thanyaratcarem@gmail.com

 

นายสวีทศักดิ์ สำนักวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม

นายสวีทศักดิ์ สำนักวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม


นางศิริวัฒนา ต่อนี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหัววัว
โทร : 085-8532504
Email : siriwattanatornee@gmail.com

นางศิริวัฒนา ต่อนี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหัววัว
โทร : 085-8532504
Email : siriwattanatornee@gmail.com


นายรัฐภูมิ อินทรมณี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหิน
โทร.0894223207

นายรัฐภูมิ อินทรมณี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหิน
โทร.0894223207


นายประจักร์  ราทะวงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์

นายประจักร์  ราทะวงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์


ชื่อ -สกุล นายสมคิด  กัญญพันธ์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น
เบอร์ติดต่อ 081-3916393
email: nongweang2468@gmail.com
อื่นๆ

ชื่อ -สกุล นายสมคิด  กัญญพันธ์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น
เบอร์ติดต่อ 081-3916393
email: nongweang2468@gmail.com
อื่นๆ


นางอุไร ปัทถาพงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไหลหนองบัวทอง
โทร : 091-0655895
Email : Uaripat2007@gmail.com

นางอุไร ปัทถาพงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไหลหนองบัวทอง
โทร : 091-0655895
Email : Uaripat2007@gmail.com


นางสาวกฤษติญากรณ์​ บุญสอน​

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัย

นางสาวกฤษติญากรณ์​ บุญสอน​

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัย


นางกัญจน์ณภัค พิมพ์อ้น
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเพียง
โทร : 063-6493564
Email : Kunnaphuk@gmail.com

นางกัญจน์ณภัค พิมพ์อ้น
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเพียง
โทร : 063-6493564
Email : Kunnaphuk@gmail.com


นายสุวัฒน์ นามบิดา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป็ด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์)

นายสุวัฒน์ นามบิดา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป็ด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์)


ชื่อ -สกุล  นางบุษกร  หวานเพราะ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระเดื่อง
เบอร์ติดต่อ 0833630072
email: kradang287@Gmail.com
อื่นๆ

ชื่อ -สกุล  นางบุษกร  หวานเพราะ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระเดื่อง
เบอร์ติดต่อ 0833630072
email: kradang287@Gmail.com
อื่นๆ


นายวีรศักดิ์ ยิ่งยืน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเบ็ญ

โทร : 084-0303600

นายวีรศักดิ์ ยิ่งยืน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเบ็ญ

โทร : 084-0303600


ชื่อ -สกุล  นายมนัส  เมืองมัจฉา
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทองหลาง
เบอร์ติดต่อ 0956620517
email: manatjaja@gmail.com
อื่นๆ

ชื่อ -สกุล  นายมนัส  เมืองมัจฉา
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทองหลาง
เบอร์ติดต่อ 0956620517
email: manatjaja@gmail.com
อื่นๆ


นายเชวงศักดิ์ แสงจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกอยสิทธิราษฎร์บำรุง
091-0600870
นายเชวงศักดิ์ แสงจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกอยสิทธิราษฎร์บำรุง
091-0600870

นายไพฑูรย์  วงศ์ภักดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนแต้

โทร : 085-9253272

Email : koksikokpia@hotmail.com

นายไพฑูรย์  วงศ์ภักดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนแต้

โทร : 085-9253272

Email : koksikokpia@hotmail.com


ชื่อ -สกุล    นายปราโมทย์  ศรีชมชื่น
ตำแหน่ง     ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแวงคุรุราษฎร์รังสรรค์
เบอร์ติดต่อ  0895759662
email:      srichomchuen2016@gmail.com
อื่นๆ

ชื่อ -สกุล    นายปราโมทย์  ศรีชมชื่น
ตำแหน่ง     ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแวงคุรุราษฎร์รังสรรค์
เบอร์ติดต่อ  0895759662
email:      srichomchuen2016@gmail.com
อื่นๆ


นายสุริยา ฤาชากูล
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา 
http://www.banton.ac.th

นายสุริยา ฤาชากูล
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา 
http://www.banton.ac.th


นายลือชัย  ใจเดียว
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไก่นา
โทร : 088-5715161
Email : Mrluechai06@gmail.com

นายลือชัย  ใจเดียว
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไก่นา
โทร : 088-5715161
Email : Mrluechai06@gmail.com


นายอัมพร  ศรีบุญเรือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกอก

โทร : 086-8522307

Email : oudchai_@hotmail.com

 

นายอัมพร  ศรีบุญเรือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกอก

โทร : 086-8522307

Email : oudchai_@hotmail.com

 


นายพงษ์พุทธ ศรีโยวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนพงษ์ภิญโญ2
โทร :  098-7499251
Email : Pongpinyo2@gmail.com
นายพงษ์พุทธ ศรีโยวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนพงษ์ภิญโญ2
โทร :  098-7499251
Email : Pongpinyo2@gmail.com

นางเพ็ญศรี พรมพิลา
ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนหันประชารัฐศึกษา
086 235636

นางเพ็ญศรี พรมพิลา
ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนหันประชารัฐศึกษา
086 235636


นางอุบลรัตน์  ขุนวงษา
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา
โทร : 061-9656129
Email : ubolkok@gmail.com

นางอุบลรัตน์  ขุนวงษา
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา
โทร : 061-9656129
Email : ubolkok@gmail.com


นายทิพวัฒน์  ริยะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย

โทร : 085-6477447

Email : hs4mup@hotmail.com

นายทิพวัฒน์  ริยะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย

โทร : 085-6477447

Email : hs4mup@hotmail.com


นายปรีดา แสนเหลา

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนหันวิทยาสาร

นายปรีดา แสนเหลา

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนหันวิทยาสาร

นางสาวศศิลิยา ไชยสีหา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเลิงเปือย

โทร : 085-4654411

Email : toysasiliya@gmail.com

นางสาวศศิลิยา ไชยสีหา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเลิงเปือย

โทร : 085-4654411

Email : toysasiliya@gmail.com


 
ผอ.โรงเรียนบ้านบึงสวางค์คุยโพธิ์
 
ผอ.โรงเรียนบ้านบึงสวางค์คุยโพธิ์

นายเจตน์ มงคลสวัสดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่
0819540671

นายเจตน์ มงคลสวัสดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่
0819540671


-
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทองหลาง 

โทร : 089-1591182

 

-
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทองหลาง 

โทร : 089-1591182

 


นายชาญชัย เดชพละ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไหลหนองบัวทอง

โทร : 097-9936195

 

นายชาญชัย เดชพละ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไหลหนองบัวทอง

โทร : 097-9936195

 

นายชาญชัยสวัสดิ์   อิสสระวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนม่วง

โทร : 095-4536563

Email : chanyasinee@gmail.com

นายชาญชัยสวัสดิ์   อิสสระวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนม่วง

โทร : 095-4536563

Email : chanyasinee@gmail.com


นายอภิชาติ  ศรีสารคาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม

โทร : 098-1038489

Email : apichat521@gmaill.com

นายอภิชาติ  ศรีสารคาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม

โทร : 098-1038489

Email : apichat521@gmaill.com


นางวันทนา ฤทธิยูง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเรือง 

โทร : 0831503919

Email : onethana1997@gmail.com

 

นางวันทนา ฤทธิยูง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเรือง 

โทร : 0831503919

Email : onethana1997@gmail.com

 


นางกัญจน์ณภัค พิมพ์อ้น
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกท่า

นางกัญจน์ณภัค พิมพ์อ้น
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกท่า


นายวรศิลป์​ นิลเขต
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสาวะถี(สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฏิ์)​

โทร : 086-2337966

 

 

นายวรศิลป์​ นิลเขต
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสาวะถี(สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฏิ์)​

โทร : 086-2337966

 

 

นายศิริพงษ์ บุตรแสงโคตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินขาว

โทร : 092-4831999

Email : tantapai@gmail.com

นายศิริพงษ์ บุตรแสงโคตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินขาว

โทร : 092-4831999

Email : tantapai@gmail.com


นางธราภรณ์ จิตรสม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โทร 088-968-5315

นางธราภรณ์ จิตรสม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โทร 088-968-5315


นางเพ็ญศรี  พรมพิลา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าหวาย
โทร : 086-2356369

นางเพ็ญศรี  พรมพิลา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าหวาย
โทร : 086-2356369


นายนราวุธ รามศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา
โทร : 084-8173640
Email : Pkhunkroo@hotmail.com
 
 
นายนราวุธ รามศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา
โทร : 084-8173640
Email : Pkhunkroo@hotmail.com
 
 

นายอานุภาพ พานพิมพ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนค้อ
โทร.080-1912474
E-mail : arnupap7815@gmail.com

นายอานุภาพ พานพิมพ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนค้อ
โทร.080-1912474
E-mail : arnupap7815@gmail.com


นางอัศรินทร์พร  วงธิสอน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร

โทร : 081-6701098

 

นางอัศรินทร์พร  วงธิสอน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร

โทร : 081-6701098

 


นางสาวจุฑามาศ อินนามเพ็ง

ผู้อำนวยการโรงเรียนหินกองวิทยา

Email. jutamas1979aom@gmail.com

เบอร์โทรศัพท์ : 0800511662

นางสาวจุฑามาศ อินนามเพ็ง

ผู้อำนวยการโรงเรียนหินกองวิทยา

Email. jutamas1979aom@gmail.com

เบอร์โทรศัพท์ : 0800511662


นายวิรุฬพงศ์ สมชม
ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่งกุดโดกโมเดล ดงกลาง ดงเก่า โจดใหญ่
081 - 4711580
นายวิรุฬพงศ์ สมชม
ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่งกุดโดกโมเดล ดงกลาง ดงเก่า โจดใหญ่
081 - 4711580

นายภักดี ปริบาล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำหญ้าแดง
0862321211

นายภักดี ปริบาล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำหญ้าแดง
0862321211


.
ผู้อำนวยการ รร.บ้านโนนท่อนวิทยา
มือถือ

.
ผู้อำนวยการ รร.บ้านโนนท่อนวิทยา
มือถือ


นายนิติพงษ์ แก้วกัลยา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนลาน
โทร : 089-570-2490

นายนิติพงษ์ แก้วกัลยา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนลาน
โทร : 089-570-2490


นางวิเมลือง  ถิ่นปรุ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนบม
โทร : 086-8509012
Email : Wimalaung1711@gmail.com
นางวิเมลือง  ถิ่นปรุ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนบม
โทร : 086-8509012
Email : Wimalaung1711@gmail.com

นางพนัชกร แวน เดอร์ เมอร์เวอ
e-mail:milin.yui@gmail.com
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย 095-6619569

นางพนัชกร แวน เดอร์ เมอร์เวอ
e-mail:milin.yui@gmail.com
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย 095-6619569


นายลือชัย ใจเดียว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียม

โทร: 088-5715161

Email : Mrluechai06@gmail.com

นายลือชัย ใจเดียว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียม

โทร: 088-5715161

Email : Mrluechai06@gmail.com


นายประยงค์ พรมพิลา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชาด
ตำบลขามป้อม  อำเภอพระยืน
 
 
นายประยงค์ พรมพิลา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชาด
ตำบลขามป้อม  อำเภอพระยืน
 
 

ชื่อ -สกุล นายภักดี ปริบาล
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำหญ้าแดง
เบอร์ติดต่อ 0862321211
email:kamyadeangschool@hotmail.com
อื่นๆ

ชื่อ -สกุล นายภักดี ปริบาล
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำหญ้าแดง
เบอร์ติดต่อ 0862321211
email:kamyadeangschool@hotmail.com
อื่นๆ


นางชุติมา  กะริอุณะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคลอง

โทร : 063-3989395

Email : chutima8195@gmail.com

นางชุติมา  กะริอุณะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคลอง

โทร : 063-3989395

Email : chutima8195@gmail.com


นายรัฐศักดิ์ สุทธิสมพงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงแก
มือถือ 089-9426406

Email : ratt272505@gmail.com

นายรัฐศักดิ์ สุทธิสมพงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงแก
มือถือ 089-9426406

Email : ratt272505@gmail.com


นายอนันต์พร  บุญพงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค้อท่อนน้อย
โทร : 099-3369415
Email : -
นายอนันต์พร  บุญพงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค้อท่อนน้อย
โทร : 099-3369415
Email : -

ชื่อ -สกุล นางสาวญาณวดี  เนื่องศรี
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนธาตุท่าฉางท่าพระทราย
เบอร์ติดต่อ 0945299199
email:mathbest18@gmail.com
อื่นๆ

ชื่อ -สกุล นางสาวญาณวดี  เนื่องศรี
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนธาตุท่าฉางท่าพระทราย
เบอร์ติดต่อ 0945299199
email:mathbest18@gmail.com
อื่นๆ


นายคุณากร แก้วมงคล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุง

โทร : 098-1522841

 

นายคุณากร แก้วมงคล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุง

โทร : 098-1522841

 


นายภานุวัฒน์ สิงห์หาญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์

โทร: 098-1649571

Email : kroopanuwat@gmail.com

นายภานุวัฒน์ สิงห์หาญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์

โทร: 098-1649571

Email : kroopanuwat@gmail.com


ว่าที่ร้อยตรีมานพ  อานจันทึก

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่านาดี
รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่านางาม

โทร : 089-7119879

Email : nop_arn@hotmail.com

ว่าที่ร้อยตรีมานพ  อานจันทึก

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่านาดี
รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่านางาม

โทร : 089-7119879

Email : nop_arn@hotmail.com


นายกมลเทพ ลำเหลือ
ผอ.โรงเรียนบ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่


นายกมลเทพ ลำเหลือ
ผอ.โรงเรียนบ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่นายรัฐภูมิ อินทรมณี
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนยาง
โท่ร : 086-2192850

นายรัฐภูมิ อินทรมณี
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนยาง
โท่ร : 086-2192850


นายสมานฉันท์ จันทะมล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน

โทร : 088-5490725

Email : Samanchanjunta1@gmail.com

 

นายสมานฉันท์ จันทะมล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน

โทร : 088-5490725

Email : Samanchanjunta1@gmail.com

 


นายสันติ  มุ่งหมาย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)
โทร : 081-0594548
Email : Sosanti.mm@gmail.com
นายสันติ  มุ่งหมาย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)
โทร : 081-0594548
Email : Sosanti.mm@gmail.com

ชื่อ -สกุล    นางชุติมา  กะริอุณะ
ตำแหน่ง       ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์ติดต่อ    063-3989395
email:        chutima8195@gmail.com
อื่นๆ

ชื่อ -สกุล    นางชุติมา  กะริอุณะ
ตำแหน่ง       ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์ติดต่อ    063-3989395
email:        chutima8195@gmail.com
อื่นๆ


นายรุ่งเรือง โพธิ์ตะศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็ก
เบอร์ติดต่อ 0623944909
email:roomng2509pho@gmail.com

นายรุ่งเรือง โพธิ์ตะศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็ก
เบอร์ติดต่อ 0623944909
email:roomng2509pho@gmail.com


นางสาวชลธิชา  ชัยชนะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล
โทร : 085-4590891
Email : bomkkn@gmail.com

นางสาวชลธิชา  ชัยชนะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล
โทร : 085-4590891
Email : bomkkn@gmail.com


นายสุขุม  ทินนรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่

โทร : 089-4220601       

Email : Sukum519@gmail.com

นายสุขุม  ทินนรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่

โทร : 089-4220601       

Email : Sukum519@gmail.com


นายไพฑูรย์ วงศ์ภักดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสีโคกเปี้ย

โทร : 085-9253272

Email : Koksikokpia@hotmail.com

นายไพฑูรย์ วงศ์ภักดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสีโคกเปี้ย

โทร : 085-9253272

Email : Koksikokpia@hotmail.com


ว่าที่ร้อยตรีมานพ  อานจันทึก
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่านาดี

โทร : 089-7119879

Email : nop_arn@hotmail.com

ว่าที่ร้อยตรีมานพ  อานจันทึก
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่านาดี

โทร : 089-7119879

Email : nop_arn@hotmail.com


นางกัญจน์ณภัค  พิมพ์อ้น
รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหมือดแอ่คุรุราษฎร์อุทิศ

เบอร์โทร  063-6493564

นางกัญจน์ณภัค  พิมพ์อ้น
รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหมือดแอ่คุรุราษฎร์อุทิศ

เบอร์โทร  063-6493564

นายอุทัย  คงอุ่น
ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนฆ้องวิทยาคาร
โทร : 081-2619519
Email : Parama762@gmail.com

นายอุทัย  คงอุ่น
ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนฆ้องวิทยาคาร
โทร : 081-2619519
Email : Parama762@gmail.com


นางกิรษา ศิริรัตนกร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขามประชาบำรุง
http://www.nongkham.ac.th

นางกิรษา ศิริรัตนกร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขามประชาบำรุง
http://www.nongkham.ac.th


นายวิสิทธิ์ จันทะนุกูล
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหหนองกุงน้อย
โทร : 089-5855368
Email : wisitchan2505@gmail.com

นายวิสิทธิ์ จันทะนุกูล
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหหนองกุงน้อย
โทร : 089-5855368
Email : wisitchan2505@gmail.com


นายชัยทอง  พันสนิท
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าพระเนาว์

โทร : 065-4891926          

 

นายชัยทอง  พันสนิท
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าพระเนาว์

โทร : 065-4891926          

 


นายสายยนต์  แก้วแสนเมือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกฟันโปง 

โทร : 080-7431425

Email : Saiyon_2505@hotmail.com

นายสายยนต์  แก้วแสนเมือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกฟันโปง 

โทร : 080-7431425

Email : Saiyon_2505@hotmail.com


นายสิทธิชัย เขจรไชย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่่าเกวียนหัก

นายสิทธิชัย เขจรไชย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่่าเกวียนหัก


ชื่อ -สกุล  นางสาววาทินี  ชูต้นหอม
ตำแหน่ง   รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์ติดต่อ  0649347795
email:  Junior18122528@gmail.com
อื่นๆ

ชื่อ -สกุล  นางสาววาทินี  ชูต้นหอม
ตำแหน่ง   รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์ติดต่อ  0649347795
email:  Junior18122528@gmail.com
อื่นๆ


นายชัยณรงค์ ไชยธรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระแก้วราษฎร์บำรุง
0854651989

นายชัยณรงค์ ไชยธรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระแก้วราษฎร์บำรุง
0854651989


นายวรพจน์ หล่องบุศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม
โทร 0812667520
Email : woraphot.longbusri@gmail.com

นายวรพจน์ หล่องบุศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม
โทร 0812667520
Email : woraphot.longbusri@gmail.com


ชื่อ -สกุล นางสาวณัฐชล  เชื้อสาวะถี
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด
เบอร์ติดต่อ  0862263178 

email: natchon13@gmail.com
อื่นๆ

ชื่อ -สกุล นางสาวณัฐชล  เชื้อสาวะถี
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด
เบอร์ติดต่อ  0862263178 

email: natchon13@gmail.com
อื่นๆ


นางสาวภัทราภรณ์ ประชานันท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกุงวิทยาคาร
โทร :  

นางสาวภัทราภรณ์ ประชานันท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกุงวิทยาคาร
โทร :  


นายกรกช วรรณไชย
ผู้อำนวยการโรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท

โทร : 061-9699788

นายกรกช วรรณไชย
ผู้อำนวยการโรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท

โทร : 061-9699788


นายธีรเชษฐ์ เปานาเรียง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา

โทร : 081-0717511

Email : Chedtpao@gmail.com

นายธีรเชษฐ์ เปานาเรียง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา

โทร : 081-0717511

Email : Chedtpao@gmail.com


ชื่อ -สกุล  นายครรชิต  หมื่นแก้ว
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา
เบอร์ติดต่อ  0842642866
email:Cunchit1007@gmail.com
อื่นๆ

ชื่อ -สกุล  นายครรชิต  หมื่นแก้ว
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา
เบอร์ติดต่อ  0842642866
email:Cunchit1007@gmail.com
อื่นๆ


นายทองคำ  แสงเพ็ชร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโข่ย(ประชารัฐบำรุง)

โทร : 088-5606729

Email : Thongkamsang7788@gmail.com

นายทองคำ  แสงเพ็ชร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโข่ย(ประชารัฐบำรุง)

โทร : 088-5606729

Email : Thongkamsang7788@gmail.com


นายสราวุธ รุณชัยศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบะยาว
โทร : 091-0613125
Email : Sarawutrun@gmail.com
นายสราวุธ รุณชัยศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบะยาว
โทร : 091-0613125
Email : Sarawutrun@gmail.com

นางวิเมลือง ถิ่นปรุ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนบม
0868509012

นางวิเมลือง ถิ่นปรุ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนบม
0868509012


นายสวัสดิ์ ศรีเรือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปิง

โทร : 086-8516471

Email : Swatsrirueng@gmail.com

นายสวัสดิ์ ศรีเรือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปิง

โทร : 086-8516471

Email : Swatsrirueng@gmail.com


นายนพรัชต์ วรวสุวัส
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำจานเนินทอง
โทร : 086-8521201
Email : Nopparat551@gmail.com

นายนพรัชต์ วรวสุวัส
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำจานเนินทอง
โทร : 086-8521201
Email : Nopparat551@gmail.com


นายเพชรสมทรง  บำรุงบ้านทุ่ม
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง

โทร : 081-7296262

Email : Pethsomsong@gmail.com

นายเพชรสมทรง  บำรุงบ้านทุ่ม
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง

โทร : 081-7296262

Email : Pethsomsong@gmail.com


นางพัชรินทร์ กุลสังขาร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าสังข์หนองฮี

โทร : 064-5500389

Email : Rinnapat-2015@hotmail.com

นางพัชรินทร์ กุลสังขาร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าสังข์หนองฮี

โทร : 064-5500389

Email : Rinnapat-2015@hotmail.com