กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...

รองผู้อำนวยการ/ผู้อำนวยการสถานศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1


นายกรกช วรรณไชย
ผู้อำนวยการโรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท

โทร : 061-9699788

นายกรกช วรรณไชย
ผู้อำนวยการโรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท

โทร : 061-9699788


นางสาวพิมสาย  อัครพิทยาอำพน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกฟันโปง

โทร : 087-8626542

Email : noopim13@gmail.com

นางสาวพิมสาย  อัครพิทยาอำพน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกฟันโปง

โทร : 087-8626542

Email : noopim13@gmail.com


นายนิติพงษ์ แก้วกัลยา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนลาน
โทร : 089-570-2490

email : 05nitipong@gmail.com

นายนิติพงษ์ แก้วกัลยา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนลาน
โทร : 089-570-2490

email : 05nitipong@gmail.com


นายไพฑูรย์ วงศ์ภักดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสีโคกเปี้ย

โทร : 085-9253272

Email : Koksikokpia@hotmail.com

นายไพฑูรย์ วงศ์ภักดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสีโคกเปี้ย

โทร : 085-9253272

Email : Koksikokpia@hotmail.com


นางสาวจารุณี  ผาสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองชาดพิทยาคม
มือถือ 095-1033913
Email : Krujakondee@gmail.com

นางสาวจารุณี  ผาสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองชาดพิทยาคม
มือถือ 095-1033913
Email : Krujakondee@gmail.com


นายศรีธน แสงศรีเรือง

ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนบ้านโสกแต้

เบอรโทรศัพท์ :'0934108991

Email : Soktae2018@gmail.com

นายศรีธน แสงศรีเรือง

ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนบ้านโสกแต้

เบอรโทรศัพท์ :'0934108991

Email : Soktae2018@gmail.com


นายสมานฉันท์ จันทะมล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน

โทร : 088-5490725

Email : Samanchanjunta1@gmail.com

 

นายสมานฉันท์ จันทะมล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน

โทร : 088-5490725

Email : Samanchanjunta1@gmail.com

 


นายศุภชัย  ดวงอัน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงบวรวิทย์
โทร : 089-6234391
Email : supachai20089@gmail.com

นายศุภชัย  ดวงอัน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงบวรวิทย์
โทร : 089-6234391
Email : supachai20089@gmail.com


นายสุพจน์  กองทุน
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

เบอร์โทรติดต่อ :'0981031292

Email : Supot2509@gmail.com

นายสุพจน์  กองทุน
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

เบอร์โทรติดต่อ :'0981031292

Email : Supot2509@gmail.com


นางปาริชาติ วรรณทิพย์
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา
โทร : 087-3743993
Email : par14wanna@gmail.com

นางปาริชาติ วรรณทิพย์
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา
โทร : 087-3743993
Email : par14wanna@gmail.com


ชื่อ -สกุล นางอรสา นามบิดา
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะอาด
เบอร์ติดต่อ 066-1649228
email: hs4pcg15@gmail.com
อื่นๆ

ชื่อ -สกุล นางอรสา นามบิดา
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะอาด
เบอร์ติดต่อ 066-1649228
email: hs4pcg15@gmail.com
อื่นๆ


นางสาวนารีลักษณ์ ศรีบุญเรือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงโป้
โทรศัพท์ : '0869139189
e-mail : nareeluk2518@gmail.com
นางสาวนารีลักษณ์ ศรีบุญเรือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงโป้
โทรศัพท์ : '0869139189
e-mail : nareeluk2518@gmail.com

นางวิเมลือง  ถิ่นปรุ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนบม
โทร : 086-8509012
Email : Wimalaung1711@gmail.com
นางวิเมลือง  ถิ่นปรุ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนบม
โทร : 086-8509012
Email : Wimalaung1711@gmail.com

นายรุ่งเรือง โพธิ์ตะศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็ก
เบอร์ติดต่อ 0623944909
email:roomng2509pho@gmail.com
นายรุ่งเรือง โพธิ์ตะศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็ก
เบอร์ติดต่อ 0623944909
email:roomng2509pho@gmail.com

นายศุภชัย ดวงอัน
ผอ.โรงเรียนบ้านหนองแวงบวรวิทย์

นายศุภชัย ดวงอัน
ผอ.โรงเรียนบ้านหนองแวงบวรวิทย์


นายทิพวัฒน์  ริยะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย

โทร : 085-6477447

Email : hs4mup@hotmail.com

นายทิพวัฒน์  ริยะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย

โทร : 085-6477447

Email : hs4mup@hotmail.com


นายคุณากร แก้วมงคล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุง

โทร : 098-1522841

email : sugus.kku@gmail.com

 

นายคุณากร แก้วมงคล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุง

โทร : 098-1522841

email : sugus.kku@gmail.com

 


นายพรชัย บุญยืน
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน

โทร : 091-0528798

Email : pornchai.krooesan@gmail.com

 

นายพรชัย บุญยืน
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน

โทร : 091-0528798

Email : pornchai.krooesan@gmail.com

 

ชื่อ -สกุล  นายครรชิต  หมื่นแก้ว
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา
เบอร์ติดต่อ  0842642866
email:Cunchit1007@gmail.com
อื่นๆ

ชื่อ -สกุล  นายครรชิต  หมื่นแก้ว
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา
เบอร์ติดต่อ  0842642866
email:Cunchit1007@gmail.com
อื่นๆ


นายสุขุม  ทินนรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่

โทร : 089-4220601       

Email : Sukum519@gmail.com

นายสุขุม  ทินนรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่

โทร : 089-4220601       

Email : Sukum519@gmail.com


ชื่อ -สกุล    นายปราโมทย์  ศรีชมชื่น
ตำแหน่ง     ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแวงคุรุราษฎร์รังสรรค์
เบอร์ติดต่อ  0895759662
email:      srichomchuen2016@gmail.com
อื่นๆ

ชื่อ -สกุล    นายปราโมทย์  ศรีชมชื่น
ตำแหน่ง     ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแวงคุรุราษฎร์รังสรรค์
เบอร์ติดต่อ  0895759662
email:      srichomchuen2016@gmail.com
อื่นๆ


นายอนันต์พร บุญพงษ์
รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปอ
โทร : 099-3369415

นายอนันต์พร บุญพงษ์
รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปอ
โทร : 099-3369415


ชื่อ -สกุล นางสาวณัฐชล  เชื้อสาวะถี
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด
เบอร์ติดต่อ  0862263178 

email: natchon13@gmail.com
อื่นๆ

ชื่อ -สกุล นางสาวณัฐชล  เชื้อสาวะถี
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด
เบอร์ติดต่อ  0862263178 

email: natchon13@gmail.com
อื่นๆ


ชื่อ -สกุล    นายบัญชา  ละมุลตรี
ตำแหน่ง   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อแก
เบอร์ติดต่อ  0833445557
email:  kroogiggs@gmail.com
อื่นๆ

ชื่อ -สกุล    นายบัญชา  ละมุลตรี
ตำแหน่ง   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อแก
เบอร์ติดต่อ  0833445557
email:  kroogiggs@gmail.com
อื่นๆ


นายนราวุธ รามศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา
โทร : 084-8173640
Email : Pkhunkroo@hotmail.com
 
 
นายนราวุธ รามศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา
โทร : 084-8173640
Email : Pkhunkroo@hotmail.com
 
 

นายทองสา  คำเงิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์
โทร : 081-0740994

Email : tongsa2009@hotmail.com

นายทองสา  คำเงิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์
โทร : 081-0740994

Email : tongsa2009@hotmail.com


นางกิรษา ศิริรัตนกร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขามประชาบำรุง

โทร : '0970378973

Email : bankokschool.kk1@gmail.com
http://www.nongkham.ac.th

 

นางกิรษา ศิริรัตนกร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขามประชาบำรุง

โทร : '0970378973

Email : bankokschool.kk1@gmail.com
http://www.nongkham.ac.th

 


ชื่อ -สกุล  นายพีรเดช  ทิ้งแสน
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหลุบ
เบอร์ติดต่อ  088-5494555
email: rongpee@gmail.com
อื่นๆ

ชื่อ -สกุล  นายพีรเดช  ทิ้งแสน
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหลุบ
เบอร์ติดต่อ  088-5494555
email: rongpee@gmail.com
อื่นๆ


ชื่อ -สกุล  นายมนัส  เมืองมัจฉา
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทองหลาง
เบอร์ติดต่อ 0956620517
email: manatjaja@gmail.com
อื่นๆ

ชื่อ -สกุล  นายมนัส  เมืองมัจฉา
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทองหลาง
เบอร์ติดต่อ 0956620517
email: manatjaja@gmail.com
อื่นๆ


นายประจักร์  ราทะวงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์

นายประจักร์  ราทะวงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์


นางเพ็ญศรี พรมพิลา
ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนหันประชารัฐศึกษา
086 235636

นางเพ็ญศรี พรมพิลา
ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนหันประชารัฐศึกษา
086 235636


นางกิรษา ศิริรัตนกร
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกอก

โทร : 0970378973

Email : bankokschool.kk1@gmail.com

นางกิรษา ศิริรัตนกร
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกอก

โทร : 0970378973

Email : bankokschool.kk1@gmail.com


นายสุพัฒน์ นรินยา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ
โทร :  0894166150
Email : suput.6150@gmail.com
 
นายสุพัฒน์ นรินยา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ
โทร :  0894166150
Email : suput.6150@gmail.com
 

ชื่อ -สกุล นายสมคิด  กัญญพันธ์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 84
เบอร์ติดต่อ 081-3916393
email: nongweang2468@gmail.com
อื่นๆ

ชื่อ -สกุล นายสมคิด  กัญญพันธ์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 84
เบอร์ติดต่อ 081-3916393
email: nongweang2468@gmail.com
อื่นๆ


ชื่อ -สกุล  นางจุไรพร  สาวิกันย์
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเขวา
เบอร์ติดต่อ 0818454062
email: Jigsaw_js@hotmail.com
อื่นๆ

ชื่อ -สกุล  นางจุไรพร  สาวิกันย์
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเขวา
เบอร์ติดต่อ 0818454062
email: Jigsaw_js@hotmail.com
อื่นๆ


นางเกษณี บำรุงบ้านทุ่ม
ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร

โทร : 081-5741769

Email : Kesanee1769@gmail.com

นางเกษณี บำรุงบ้านทุ่ม
ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร

โทร : 081-5741769

Email : Kesanee1769@gmail.com


นายสุชาติ  ชื่นนิรันดร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว

นายสุชาติ  ชื่นนิรันดร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว


นายศิริพงษ์ บุตรแสงโคตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินขาว

โทร : 092-4831999

Email : tantapai@gmail.com

นายศิริพงษ์ บุตรแสงโคตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินขาว

โทร : 092-4831999

Email : tantapai@gmail.com


นายสันติ   ชัยชนะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ
โทร : 091-8644084
Email : Sunti2083@gmail.com

 

นายสันติ   ชัยชนะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ
โทร : 091-8644084
Email : Sunti2083@gmail.com

 


นายปรัชญา อุ่นทะยา

ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่มอดินแดง

เบอร์โทรติดต่อ : 0818716394

email : nmdschool2019@gmail.com

นายปรัชญา อุ่นทะยา

ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่มอดินแดง

เบอร์โทรติดต่อ : 0818716394

email : nmdschool2019@gmail.com


นายเพชรสมทรง  บำรุงบ้านทุ่ม
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง

โทร : 081-7296262

Email : Pethsomsong@gmail.com

นายเพชรสมทรง  บำรุงบ้านทุ่ม
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง

โทร : 081-7296262

Email : Pethsomsong@gmail.com


นางธราภรณ์ จิตรสม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โทร 088-968-5315

emai : sapata_fan@hotmail.com

นางธราภรณ์ จิตรสม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โทร 088-968-5315

emai : sapata_fan@hotmail.com


นายเจตน์ มงคลสวัสดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่
0819540671

นายเจตน์ มงคลสวัสดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่
0819540671


นายทองอยู่  พระชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านงิ้ว

โทร : 0928782823

Email : bangiew@gmail.com

นายทองอยู่  พระชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านงิ้ว

โทร : 0928782823

Email : bangiew@gmail.com


ชื่อ -สกุล นายเจนณรงค์  วิธีดี
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์
เบอร์ติดต่อ 0872607818
email: somejen18@gmail.com
อื่นๆ

ชื่อ -สกุล นายเจนณรงค์  วิธีดี
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์
เบอร์ติดต่อ 0872607818
email: somejen18@gmail.com
อื่นๆ


นางสาวชลธิชา  ชัยชนะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล
โทร : 085-4590891
Email : bomkkn@gmail.com

นางสาวชลธิชา  ชัยชนะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล
โทร : 085-4590891
Email : bomkkn@gmail.com


นายรุ่งเรือง ชัยน้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยเตยพัฒนา

โทร : 090-5798752

Email : krurung2014@hotmail.com

นายรุ่งเรือง ชัยน้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยเตยพัฒนา

โทร : 090-5798752

Email : krurung2014@hotmail.com


นางสาวภัทราภรณ์ ประชานันท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกุงวิทยาคาร
โทร 088-5634146

email : Kroomeaw_eng@hotmail.com

นางสาวภัทราภรณ์ ประชานันท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกุงวิทยาคาร
โทร 088-5634146

email : Kroomeaw_eng@hotmail.com


นางกัญภร  หน่อสีดา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวดีหมี(คุรุสามัคคี3)

โทร : 098-2831686

Email : Kunyaporn3211@gmail.com

นางกัญภร  หน่อสีดา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวดีหมี(คุรุสามัคคี3)

โทร : 098-2831686

Email : Kunyaporn3211@gmail.com


นายสุวัฒน์ นามบิดา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป็ด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์)

นายสุวัฒน์ นามบิดา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป็ด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์)


นายวชิรวิทย์ สุราสา

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดนาเพียง

โทร : 087-9527114

Email : nui.bagko@gmail.com

นายวชิรวิทย์ สุราสา

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดนาเพียง

โทร : 087-9527114

Email : nui.bagko@gmail.com


นายสุริยา ฤาชากูล
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา 
http://www.banton.ac.th

นายสุริยา ฤาชากูล
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา 
http://www.banton.ac.th


นายวรพจน์ หล่องบุศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนพงษ์ภิญโญ 2
โทร 0812667520
Email : woraphot.longbusri@gmail.com

นายวรพจน์ หล่องบุศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนพงษ์ภิญโญ 2
โทร 0812667520
Email : woraphot.longbusri@gmail.com


นายนพรัชต์ วรวสุวัส
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำจานเนินทอง
โทร : 086-8521201
Email : Samjan050045@gmail.com

นายนพรัชต์ วรวสุวัส
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำจานเนินทอง
โทร : 086-8521201
Email : Samjan050045@gmail.com


นางชุติมา  กะริอุณะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคลอง

โทร : 063-3989395

Email : chutima8195@gmail.com

นางชุติมา  กะริอุณะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคลอง

โทร : 063-3989395

Email : chutima8195@gmail.com


นายชิตเมธา  ทาสมบูรณ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วง

โทร : 089-4223392

Email : chit333chit@hotmail.com

นายชิตเมธา  ทาสมบูรณ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วง

โทร : 089-4223392

Email : chit333chit@hotmail.com


ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น

นายประจวบ ศิริภักดิ์

เบอร์โทรติดต่อ :0855987893

email:Prachuab.Siri10@gmail.com

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น

นายประจวบ ศิริภักดิ์

เบอร์โทรติดต่อ :0855987893

email:Prachuab.Siri10@gmail.com


นายภานุวัฒน์ สิงห์หาญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์

โทร: 098-1649571

Email : kroopanuwat@gmail.com

นายภานุวัฒน์ สิงห์หาญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์

โทร: 098-1649571

Email : kroopanuwat@gmail.com


ชื่อ -สกุล  นางบุษกร  หวานเพราะ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระเดื่อง
เบอร์ติดต่อ 0833630072
email: kradang287@Gmail.com
อื่นๆ

ชื่อ -สกุล  นางบุษกร  หวานเพราะ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระเดื่อง
เบอร์ติดต่อ 0833630072
email: kradang287@Gmail.com
อื่นๆ


นางพัชรินทร์ กุลสังขาร
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเหลื่อม
โทร : 094-5500389
Email : Rinnapat-2015@hotmail.com
นางพัชรินทร์ กุลสังขาร
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเหลื่อม
โทร : 094-5500389
Email : Rinnapat-2015@hotmail.com

นางพัชรินทร์ กุลสังขาร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าสังข์หนองฮี

โทร : 064-5500389

Email : Rinnapat-2015@hotmail.com

นางพัชรินทร์ กุลสังขาร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าสังข์หนองฮี

โทร : 064-5500389

Email : Rinnapat-2015@hotmail.com


นางอัศรินทร์พร  วงธิสอน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร

โทร : 081-6701098

email : vongtison25@gmail.com

 

นางอัศรินทร์พร  วงธิสอน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร

โทร : 081-6701098

email : vongtison25@gmail.com

 


นายสนั่น ขันมัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)
โทร :  083-5994153
Email : sanankk77@gmail.com

 

นายสนั่น ขันมัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)
โทร :  083-5994153
Email : sanankk77@gmail.com

 


ดร.ธัญพร หลวงทองรัชภา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตูมหนองงูเหลือม

โทร : 063-4945324

Email : toy-wi@hotmail.com

ดร.ธัญพร หลวงทองรัชภา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตูมหนองงูเหลือม

โทร : 063-4945324

Email : toy-wi@hotmail.com


นายสราวุธ รุณชัยศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบะยาว
โทร : 091-0613125
Email : Sarawutrun@gmail.com
นายสราวุธ รุณชัยศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบะยาว
โทร : 091-0613125
Email : Sarawutrun@gmail.com

นางสาวกฤษติญากรณ์​ บุญสอน​

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัย

นางสาวกฤษติญากรณ์​ บุญสอน​

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัย


นายสันติ  มุ่งหมาย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)
โทร : 081-0594548
Email : sosanti.mm@gmail.com
นายสันติ  มุ่งหมาย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)
โทร : 081-0594548
Email : sosanti.mm@gmail.com

นางศิริวัฒนา ต่อนี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหัววัว
โทร : 085-8532504
Email : siriwattanatornee@gmail.com

นางศิริวัฒนา ต่อนี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหัววัว
โทร : 085-8532504
Email : siriwattanatornee@gmail.com


นางกัญจน์ณภัค พิมพ์อ้น
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเพียง
โทร : 063-6493564
Email : Kunnaphuk@gmail.com

นางกัญจน์ณภัค พิมพ์อ้น
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเพียง
โทร : 063-6493564
Email : Kunnaphuk@gmail.com


นายวิรุฬพงศ์ สมชม
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น
081 - 4711580

นายวิรุฬพงศ์ สมชม
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น
081 - 4711580


นายธนวรรธน์  ธะนะคำมา
ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามบิน
โทร : 085-0050041
Email : thr84@hotmail.com
นายธนวรรธน์  ธะนะคำมา
ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามบิน
โทร : 085-0050041
Email : thr84@hotmail.com

นางวันทนา ฤทธิยูง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเรือง 

โทร : 0831503919

Email : onethana1997@gmail.com

 

นางวันทนา ฤทธิยูง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเรือง 

โทร : 0831503919

Email : onethana1997@gmail.com

 


นางกัญจน์ณภัค  พิมพ์อ้น
รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหมือดแอ่คุรุราษฎร์อุทิศ

เบอร์โทร  063-6493564

นางกัญจน์ณภัค  พิมพ์อ้น
รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหมือดแอ่คุรุราษฎร์อุทิศ

เบอร์โทร  063-6493564

นายวีรศักดิ์ ยิ่งยืน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเบ็ญ

โทร : 084-0303600

email : weerasakyingyuan@gamil.com

นายวีรศักดิ์ ยิ่งยืน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเบ็ญ

โทร : 084-0303600

email : weerasakyingyuan@gamil.com


นายพิทักษ์  อุดมชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนไคร่นุ่นวังหิน
โทร : 095-6646181
Email : skwschool2020@gmail.com

นายพิทักษ์  อุดมชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนไคร่นุ่นวังหิน
โทร : 095-6646181
Email : skwschool2020@gmail.com


นายชาญชัยสวัสดิ์   อิสสระวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนม่วง

โทร : 095-4536563

Email : chanyasinee@gmail.com

นายชาญชัยสวัสดิ์   อิสสระวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนม่วง

โทร : 095-4536563

Email : chanyasinee@gmail.com


นายอภิชาติ  ศรีสารคาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม

โทร : 098-1038489

Email : apichat521@gmaill.com

นายอภิชาติ  ศรีสารคาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม

โทร : 098-1038489

Email : apichat521@gmaill.com


นางกัญจน์ณภัค พิมพ์อ้น
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกท่า

นางกัญจน์ณภัค พิมพ์อ้น
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกท่า


ชื่อ -สกุล นายบุญหลาย  หวานเพราะ
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล
เบอร์ติดต่อ 0813694335
email: banwa1040050062@gmail.com
อื่นๆ

ชื่อ -สกุล นายบุญหลาย  หวานเพราะ
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล
เบอร์ติดต่อ 0813694335
email: banwa1040050062@gmail.com
อื่นๆ


นายธีรเชษฐ์ เปานาเรียง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแดงน้อย

โทร : 081-0717511

Email : Chedtpao@gmail.com

นายธีรเชษฐ์ เปานาเรียง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแดงน้อย

โทร : 081-0717511

Email : Chedtpao@gmail.com


นายรัฐภูมิ  อินทรมณี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหิน
โทร : 089-4229207
Email : ratapoomi2507@gmail.com

นายรัฐภูมิ  อินทรมณี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหิน
โทร : 089-4229207
Email : ratapoomi2507@gmail.com


นางสาวจุฑามาศ อินนามเพ็ง

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสาวะถี(สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฏิ์)

Email. jutamas1979aom@gmail.com

เบอร์โทรศัพท์ : 0800511662

นางสาวจุฑามาศ อินนามเพ็ง

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสาวะถี(สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฏิ์)

Email. jutamas1979aom@gmail.com

เบอร์โทรศัพท์ : 0800511662


นางศิริลักษณ์ แสนตรง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกแปะ
E-mail : pukpiksri@gmail.com
โทร: 0918629777

นางศิริลักษณ์ แสนตรง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกแปะ
E-mail : pukpiksri@gmail.com
โทร: 0918629777


นายบุญฤทธิ์ สินอยู่

ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกงามวิทยาคาร

โทร : 097-9529898

Email : boonritsinyu2509@gmail.com

นายบุญฤทธิ์ สินอยู่

ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกงามวิทยาคาร

โทร : 097-9529898

Email : boonritsinyu2509@gmail.com


นางสาวศศิลิยา ไชยสีหา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเลิงเปือย

โทร : 085-4654411

Email : toysasiliya@gmail.com

นางสาวศศิลิยา ไชยสีหา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเลิงเปือย

โทร : 085-4654411

Email : toysasiliya@gmail.com


นางพนัชกร แวน เดอร์ เมอร์เวอ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย

เบอร์โทรติดต่อ : 095-6619569

email:milin.yui@gmail.com

นางพนัชกร แวน เดอร์ เมอร์เวอ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย

เบอร์โทรติดต่อ : 095-6619569

email:milin.yui@gmail.com


นางวิเมลือง ถิ่นปรุ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนบม
0868509012

นางวิเมลือง ถิ่นปรุ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนบม
0868509012


นายพันธ์ศักดิ์ มูลศรี

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง

โทร : 081-7684587

Email : pansakmoon@gmail.com

นายพันธ์ศักดิ์ มูลศรี

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง

โทร : 081-7684587

Email : pansakmoon@gmail.com


ชื่อ -สกุล  นางสาววาทินี  ชูต้นหอม
ตำแหน่ง   รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์ติดต่อ  0649347795
email:  Junior18122528@gmail.com
อื่นๆ

ชื่อ -สกุล  นางสาววาทินี  ชูต้นหอม
ตำแหน่ง   รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์ติดต่อ  0649347795
email:  Junior18122528@gmail.com
อื่นๆ


นายลือชัย ใจเดียว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงแก
มือถือ 088-5715161

Email : mrluechai06@gmail.com

นายลือชัย ใจเดียว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงแก
มือถือ 088-5715161

Email : mrluechai06@gmail.com


ชื่อ -สกุล นายอานุภาพ  พานพิมพ์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนค้อ ตำบลโคกงาม อำเภอบ้านฝาง
เบอร์ติดต่อ 064-9533327
email: arnupap7815@gmail.com
อื่นๆ

ชื่อ -สกุล นายอานุภาพ  พานพิมพ์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนค้อ ตำบลโคกงาม อำเภอบ้านฝาง
เบอร์ติดต่อ 064-9533327
email: arnupap7815@gmail.com
อื่นๆ


นายทองคำ  แสงเพ็ชร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโข่ย(ประชารัฐบำรุง)

โทร : 088-5606729

Email : Thongkamsang7788@gmail.com

นายทองคำ  แสงเพ็ชร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโข่ย(ประชารัฐบำรุง)

โทร : 088-5606729

Email : Thongkamsang7788@gmail.com


นายอนุวัตร ศรีพระนาม

ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนบ้านโคกกว้าง

เบอรโทรศัพท์ :'095-1904468

Email : sripranamanuwat@gmail.com

นายอนุวัตร ศรีพระนาม

ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนบ้านโคกกว้าง

เบอรโทรศัพท์ :'095-1904468

Email : sripranamanuwat@gmail.com


นางอัจฉราพร อินทรทัพ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนบ่อ

เบอร์โทรติดต่อ : 0635947888

Email : Pornin1182@gmail.com

นางอัจฉราพร อินทรทัพ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนบ่อ

เบอร์โทรติดต่อ : 0635947888

Email : Pornin1182@gmail.com


นายอนันต์พร  บุญพงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค้อท่อนน้อย
โทร : 099-3369415
Email : -
นายอนันต์พร  บุญพงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค้อท่อนน้อย
โทร : 099-3369415
Email : -

นายโอภาส  สิงห์สีดา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์86)

โทร : 094-2914129

Email : Opassing2507@gmail.com

นายโอภาส  สิงห์สีดา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์86)

โทร : 094-2914129

Email : Opassing2507@gmail.com


ชื่อ -สกุล  นายภาณุทัตต์  ศรีหลัก
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์ติดต่อ  0801863008
email: nunimaru@gmail.com
อื่นๆ

ชื่อ -สกุล  นายภาณุทัตต์  ศรีหลัก
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์ติดต่อ  0801863008
email: nunimaru@gmail.com
อื่นๆ


นายวรพจน์ หล่องบุศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม
โทร 0812667520
Email : woraphot.longbusri@gmail.com

นายวรพจน์ หล่องบุศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม
โทร 0812667520
Email : woraphot.longbusri@gmail.com


นางอุไร ปัทถาพงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไหลหนองบัวทอง
โทร : 091-0655895
Email : Uaripat2007@gmail.com

นางอุไร ปัทถาพงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไหลหนองบัวทอง
โทร : 091-0655895
Email : Uaripat2007@gmail.com


นายเชวงศักดิ์ แสงจันทร์

ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนบ้านโนนตุ่นประชาบำรุง

เบอร์ติดต่อ : '0941520343

email :Xektralotas447@gmail.com

นายเชวงศักดิ์ แสงจันทร์

ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนบ้านโนนตุ่นประชาบำรุง

เบอร์ติดต่อ : '0941520343

email :Xektralotas447@gmail.com


ชื่อ -สกุล  นายสุวัฒน์  นามบิดา
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป็ด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์)
เบอร์ติดต่อ  095-6505679
email: hs4niq@gmail.com
อื่นๆ

ชื่อ -สกุล  นายสุวัฒน์  นามบิดา
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป็ด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์)
เบอร์ติดต่อ  095-6505679
email: hs4niq@gmail.com
อื่นๆ


นายเทอดไทย อภิแสงปัญญา

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียมอัมพวัน

เบอร์โทรติดต่อ :088-560-7856

email : hrungrachchawan@yahoo.com

นายเทอดไทย อภิแสงปัญญา

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียมอัมพวัน

เบอร์โทรติดต่อ :088-560-7856

email : hrungrachchawan@yahoo.com


นายไพฑูรย์  วงศ์ภักดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนแต้

โทร : 085-9253272

Email : koksikokpia@hotmail.com

นายไพฑูรย์  วงศ์ภักดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนแต้

โทร : 085-9253272

Email : koksikokpia@hotmail.com


นายสิทธิชัย เขจรไชย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่่าเกวียนหัก

นายสิทธิชัย เขจรไชย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่่าเกวียนหัก