คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มอำนวยการ

นางสมคิด เมืองสอน
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
นางชโลทร กองพันธ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
นางนฤมล น้อยวัน
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสุจิตร์ ไชยโก
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
นางพัณณ์ชิตา เดชอนันตพงศ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางวรรณโสภา สามหาดไทย
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง