คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มนโยบายและแผน

นางสุมัทนา แก้วจินดา
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นางณิชชารีย์ ตั้งวานิชกพงษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นางสารภี ประจันตะเสน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นางจรวยพร หาดสมบัติ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางรติตา สีหะวงษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวเกษแก้ว คำมา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง