คู่มือปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาววิจิตร มูลแวง
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
นายวิระธรรม มาตย์ภูธร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
นางอุดมลัษณ์ สุริยะสกุลพงค์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายวีระชาติ โสภา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางนฤมล แหวะสอน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาววชิรา ชื่นใจ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางณัฐรินีย์ นามสีฐาน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวนพภาภรณ์ ตุงไธสง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางกิตติมา อนุรักษ์อนุกูล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง