คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางวิมลพรรณ พยัคฆกุล
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นางวิไล มั่งคั่ง
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
นางภวิศภา ดอกบัว
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาววิภาพร แน่นอุดร
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวพรเลขา วัชระศุภรณ์
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
นางสัญญา ใจคง
นักวิซาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวปุณยนุช สิริแสนภูมิ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
นายเกรียงไกร อรุณชวนนท์
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง