เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ 2566

นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มีจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ เพื่อก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม และเป็นนโยบายที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ดาวน์โหลด คลิกนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล.pdfที่นี่