เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ 2564

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

แสดงผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานและเป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ดาวน์โหลด คลิกO43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน.pdfที่นี่