เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ 2564

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานและเป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ดาวน์โหลด คลิกO37รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต ปี 2564.pdfที่นี่