เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ 2564

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

>แสดงการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การวางแผนกำลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้า ในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผล การปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรใน หน่วยงานและเป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ดาวน์โหลด คลิกO26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล.pdfที่นี่