เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ 2564

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

แผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปีงบประมาณ มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาในการดำเนินการ เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ดาวน์โหลด คลิกO10 แผนปฏิบัติการประจำปี 2564.pdfที่นี่