คู่มือปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาววิจิตร มูลแวง
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
นางนิ่มนวล ศรีวงษ์ราช
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางณัฐรินีย์ นามสีฐาน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายวิระธรรม มาตย์ภูธร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
นางอุดมลัษณ์ สุริยะสกุลพงค์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายวีระชาติ โสภา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางนฤมล แหวะสอน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางอรอนงค์ ศรีชัย
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
นางสาววชิรา ชื่นใจ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวนพภาภรณ์ ตุงไธสง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางกิตติมา อนุรักษ์อนุกูล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง