เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ 2564

โครงสร้าง

ข้อมูลพื้นฐาน ->  01 โครงสร้างขององค์กร
ปีการศึกษา 2563และ ปีการศึกษา 2564

https://www.kkzone1.go.th/administrator-control/data/leftmenu/07-07-2020-15-56-25_472513967.pdf

ดาวน์โหลด คลิกO1 .โครงสร้างของหน่วยงาน.pdfที่นี่