สารสนเทศทางการศึกษา

ที่
รายละเอียด
ดาวน์โหลดแล้ว
ดาวน์โหลด
1 รายงานผลการดำเนินประจำปี2565
27 เมษายน 2566 107/สพป.ขอนแก่น เขต 1 ห้ามลบ สารสนเทศทางการศึกษา
200 ดาวน์โหลด
2 แผนปฏิบัติการ ปี 2566
27 เมษายน 2566 102/สพป.ขอนแก่น เขต 1 ห้ามลบ สารสนเทศทางการศึกษา
239 ดาวน์โหลด
3 แผนพัฒนาคุณภาพ ปี 2566-2570 สพป.ขอนแก่น เขต 1
27 เมษายน 2566 108/สพป.ขอนแก่น เขต 1 ห้ามลบ สารสนเทศทางการศึกษา
224 ดาวน์โหลด
4 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต ๑
14 ธันวาคม 2565 488/สพป.ขอนแก่น เขต 1 ห้ามลบ สารสนเทศทางการศึกษา
236 ดาวน์โหลด