เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ 2566

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและมีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการ โครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายใช้รายงานผลการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ดาวน์โหลด คลิกรายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต.pdfที่นี่