เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ 2566

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน

แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ตามข้อ O36 มีรายละเอียดความก้าวหน้า อยา่งน้อยประกอบด้วย ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ ดำเนินงาน และเป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกในปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ดาวน์โหลด คลิกรายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกัน.pdfที่นี่