เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ 2566

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ภาพรวมเขต
			  ของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
			  ของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
			  ของกลุ่มบริหารงานบุคคล
			  ของกลุ่มนโยบายและแผน

ดาวน์โหลด คลิกการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม-นิเทศ.pdfที่นี่

ดาวน์โหลด คลิกการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม-ส่งเสริม.pdfที่นี่

ดาวน์โหลด คลิกการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม-บุคคล.pdfที่นี่

ดาวน์โหลด คลิกการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม-นโยบาย.pdfที่นี่

ดาวน์โหลด คลิกการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม.pdfที่นี่