ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา (แสดงผลแบบสุ่ม)
ผู้อำนวยการ/รักษาการ กลุ่มงานภายใน (แสดงผลแบบสุ่ม)

ผู้อำนวยการ/รอง/รักษาการ สถานศึกษา (สุ่ม 18 รายการ)

บริการของเรา รูปแบบออนไลน์

			
  »วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยม
  »ทำเนียบผู้บริหาร
  O1 โครงสร้างองค์กร
  O2 ข้อมูลผู้บริหาร
  O3 อำนาจหน้าที่
          • อำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เปิดอ่าน HTML เปิดอ่าน PDF
  O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาน่วยงาน
          • แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
						○ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563-2565
  O5 ข้อมูลการติดต่อ
          • ติดต่อเรา
  O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
          • ไฟล์เอกสาร กฎหมายที่เกี่ยวข้อง | กฎหมายที่เกี่ยวข้อง HTML
  O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
          • ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป | จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
  O8 Q & A การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
          • Q&A (ถาม-ตอบ) กระดานข่าว  แชท messenger
  O9 Social Network
          • เว็บไซต์ : www.kkzone1.go.th
          • Facebook : สพป.ขอนแก่น เขต 1
          • YouTube : สพป.ขอนแก่น เขต 1
		
แผนการดำเนินงาน
 O10 แผนปฏิบัติการประจำปี 2564
 O11 รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานรอบ 6 เดือน
 O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
     • ปีงบประมาณ 2561ปีงบประมาณ 2562ปีงบประมาณ 2563
การปฏิบัติงาน
 O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานคู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคคลคู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาคู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์คู่มือและมาตรฐานการปฏฺิบัติงานของบุคลากร กลุ่มอำนวยการคู่มือและมาตรฐานการปฏฺิบัติงานของบุคลากร กลุ่มนโยบายและแผนคู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร หน่วยตรวจสอบภายในคู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร กลุ่มงานกฎหมายและคดีคู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาคู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารคู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
การให้บริการ
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
     • กลุ่มบริหารงานบุคคลกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มอำนวยการ
O15 ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการ ภาพรวมสำนักงานเขต
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ สพป.ขก.1 ปีงบประมาณ 2564
O17 E-Service
     • ระบบ AMSS++ (ระบบรับส่งหนังสือราชการออนไลน์)ระบบ E-money (ระบบสลิปเงินเดือนอิเล็กทรอนิกส์)บริการสืบค้นเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรม 63 ออนไลน์ระบบตรวจวัดด้านสุขภาพการเงินโรงเรียน(หน่วยตรวจสอบภายใน) ออนไลน์บริการลงนามถวายพระพร ออนไลน์
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
     • O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564
     • O19 รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน  (ตุลาคม 2563 -มีนาคม 2564)
     • O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
     • O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
     • O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | เปิดไปยังหน้า ประกาศของกลุ่มบริหารงานการเงิน ออนไลน์
     • O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนตุลาคม 2563พฤศจิกายน 2563ธันวาคม 2563มกราคม 2564กุมภาพันธ์ 2564มีนาคม 2564เมษายน 2564พฤษภาคม 2564มิถุนายน 2564กรกฎาคม 2564
				○ สิงหาคม 2564
				○ กันยายน 2564

     รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
     • O24 สรุปรายงานผลการจัดซื้อจ้างประจำปี

ข้อมูล BIG DATA


152 แห่ง

โรงเรียนในสังกัด

Coming soon

นักเรียนในสังกัด

1838 คน

ครูในสังกัด

บริการ รูปแบบออนไลน์

ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล

ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง

E-MIS

SchoolMIS

ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

ระบบโปรแกรม SET

Obec-Center

ภารกิจผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

29-06-2022-15-15-07_551506039.jpg

การอบรมจัดทำ Website โรงเรียน ประจำปี พ.ศ. 2565


เปิดดู: 40 ครั้ง
เมื่อ 29 มิ.ย. 2565 เวลา15:15:07

ภารกิจรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประกาศ-ประชาสัมพันธ์

หนังสือราชการ AMSS+

การคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้ายและโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญฯเมื่อ 30 มิ.ย. 2565 เวลา16:03:24 80

ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2564เมื่อ 29 มิ.ย. 2565 เวลา17:30:16 69

ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา ประจำปี 2564 (เพิ่มเติมครั้งที่ 5)เมื่อ 29 มิ.ย. 2565 เวลา17:29:10 62

ยกเลิกใบเสร็จรับเงินเมื่อ 28 มิ.ย. 2565 เวลา15:56:58 24

ผลการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2565 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเมื่อ 22 มิ.ย. 2565 เวลา14:12:51 160

ส่งประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๓เมื่อ 20 มิ.ย. 2565 เวลา10:03:34 239

สำเนาหนังสือราชการเมื่อ 15 มิ.ย. 2565 เวลา15:09:22 149

การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ.2565เมื่อ 15 มิ.ย. 2565 เวลา14:53:28 264

การแต่งตั้งและแก้ไขคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วยเมื่อ 15 มิ.ย. 2565 เวลา14:45:37 145

การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครูเมื่อ 13 มิ.ย. 2565 เวลา15:20:15 192

ประชุมวิชาการ เรื่อง การประกอบอาหารเพื่อภาวะโภชนาการที่ดีของน้อง ในโครงการ "อิ่มนี้เพื่อน้อง" ประจำปี 2565   ที่ ศธ 04025/2138   เมื่อ 1 ก.ค. 2565

ประชาสัมพันธ์ "การถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน ให้แก่ครูและนักเรียนสังกัด สพฐ. ปีงบประมาณ 2565   ที่ ศธ 04025/2137   เมื่อ 1 ก.ค. 2565

ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนาสพฐ.   ที่ศธ 04025/2136   เมื่อ 1 ก.ค. 2565

การเข้าทดสอบในระบบ PISA ONLINE TESTING ของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย   ที่ ศธ 04025/2135   เมื่อ 1 ก.ค. 2565

การดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา   ที่ ศธ 04025/2134   เมื่อ 1 ก.ค. 2565

จุลสารลด-หยุด-ภัย ประจำเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2565   ที่ ศธ 04025/2133   เมื่อ 1 ก.ค. 2565

เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2564 ที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเหลือมปี    ที่ ศธ 04025/2131   เมื่อ 1 ก.ค. 2565

ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาออนไลน์ Cybersecurity Knowledge Sharing ครั้งที่ ๑๙   ที่04025/2122   เมื่อ 1 ก.ค. 2565

แจ้งผลการประกวดบทกลอนไฮกุ ประจำปี 2564 – 2565    ที่ ศธ 04025/2120   เมื่อ 1 ก.ค. 2565

การรับสมัครทีมวิทยากรแกนนำตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้านการบริหารการศึกษา ภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดี    ที่ ศธ 04025/2107   เมื่อ 1 ก.ค. 2565

จดหมายข่าว โรงเรียนในสังกัด

กลุ่มฯที่ 1 บ้านค้อ โนนท่อน สำราญ กลุ่มฯที่ 2 ทุ่มแดงใหญ่ สาวะถี กลุ่มฯที่ 3 โคกสี ศิลา หนองตูม กลุ่มฯที่ 4 ลำน้ำชี กลุ่มฯที่ 5 ท่าพระ ดอนหัน บ้านหว้า ดอนช้าง กลุ่มฯที่ 6 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น กลุ่มฯที่ 7 โรงเรียนสนามบิน กลุ่มฯที่ 8 อ.บ้านฝางโซนเหนือ กลุ่มฯที่ 9 อ.บ้านฝางโซนใต้ กลุ่มฯที่ 10 อ.พระยืน

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่ 1
ตำบล บ้านค้อ โนนท่อน สำราญ
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่ 2
ตำบล ทุ่มแดงใหญ่ สาวะถี
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่ 3
ตำบล โคกสี ศิลา หนองตูม
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่ 4
ลำน้ำชี
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่ 5
ตำบล ท่าพระ ดอนหัน บ้านหว้า ดอนช้าง
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่ 6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่ 7
โรงเรียนสนามบิน
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่ 8
อ.บ้านฝางโซนเหนือ
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่ 9
อ.บ้านฝางโซนใต้
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่ 10
อ.พระยืน

ประกาศของกลุ่มบริหารงานการเงิน

การจัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
28 มิถุนายน 2565 เวลา16:03:22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
...
27 มิถุนายน 2565 เวลา15:38:34
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
...
27 มิถุนายน 2565 เวลา15:38:22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
...
27 มิถุนายน 2565 เวลา15:38:12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
...
27 มิถุนายน 2565 เวลา15:38:02
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
...
จำนวนรายการทั้งหมด 352 หน้า 1/71 First  Previous    Next  Last

สรุปผลการ จัดซื้อ จัดจ้าง

สรุปผลการ จัดซื้อ จัดจ้าง
15 มิถุนายน 2565 เวลา15:45:25
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565
...
15 มิถุนายน 2565 เวลา15:45:01
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2565
...
15 มิถุนายน 2565 เวลา15:43:23
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565
...
15 มิถุนายน 2565 เวลา15:44:12
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
...
21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา11:01:07
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565
...
จำนวนรายการทั้งหมด 36 หน้า 1/8 First  Previous    Next  Last

รายงานงบทดลอง

เมื่อ 10 มิถุนายน 2565 เวลา11:23:29 โดย: ภรภัทร
รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565
เมื่อ 07 มิถุนายน 2565 เวลา10:58:34 โดย: ภรภัทร
รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2565
เมื่อ 07 เมษายน 2565 เวลา12:15:55 โดย: ภรภัทร
รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565
เมื่อ 09 มีนาคม 2565 เวลา13:45:54 โดย: ภรภัทร
รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
เมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา13:20:43 โดย: ภรภัทร
รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2565

>>>อ่านข่าวทั้งหมด...

รายงานผลการเบิกจ่าย

เมื่อ 05 พฤษภาคม 2564 เวลา13:16:08 โดย:การเงิน
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ วันที่ 30 เมษายน 2564
เมื่อ 20 เมษายน 2564 เวลา17:23:50 โดย:การเงิน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564
เมื่อ 06 พฤษภาคม 2564 เวลา12:52:09 โดย:การเงิน
รายงานผลการเบิกจ่ายไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2564
เมื่อ 19 เมษายน 2564 เวลา15:28:37 โดย:งบประมาณ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 2563
เมื่อ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา17:50:36 โดย:การเงิน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562

>>>อ่านข่าวทั้งหมด...

ที่ตั้ง

ติดตามที่ Facebook