ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา (แสดงผลแบบสุ่ม)
ผู้อำนวยการ/รักษาการ กลุ่มงานภายใน (แสดงผลแบบสุ่ม)

ผู้อำนวยการ/รอง/รักษาการ สถานศึกษา (สุ่ม 18 รายการ)

บริการของเรา รูปแบบออนไลน์

ข้อมูลพื้นฐาน
  O1 โครงสร้างองค์กร
  O2 ข้อมูลผู้บริหาร
  O3 อำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาน่วยงาน
          • แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563-2565
  O5 ข้อมูลการติดต่อ
          • ติดต่อเรา
  O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
          • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง HTML
 การประชาสัมพันธ์
  O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
          • เอกสารข่าวประชาสัมพันธ์ | จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ออนไลน์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
  O8 Q & A 
          • กระดานข่าว  | แชท messenger
  O9 Social Network
          • เว็บไซต์ : www.kkzone1.go.th
          • Facebook : สพป.ขอนแก่น เขต 1
          • YouTube : สพป.ขอนแก่น เขต 1
		
แผนการดำเนินงาน
 O10 แผนปฏิบัติการประจำปี 2565
 O11 รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานรอบ 6 เดือน
 O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
     • ปีงบประมาณ 2563ปีงบประมาณ 2564
การปฏิบัติงาน
 O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
     • ฝ่ายบริหารกลุ่มบริหารงานบุคคลกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มอำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนหน่วยตรวจสอบภายในกลุ่มงานกฎหมายและคดีกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
การให้บริการ
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
     • กลุ่มบริหารงานบุคคลกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มอำนวยการ
O15 ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการ ภาพรวมสำนักงานเขต
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
     • ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ สพป.ขก.1 ปีงบประมาณ 2564
O17 E-Service
     • ระบบ AMSS++ (ระบบรับส่งหนังสือราชการออนไลน์)ระบบ E-money (ระบบสลิปเงินเดือนอิเล็กทรอนิกส์)บริการสืบค้นเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรม 63 ออนไลน์ระบบตรวจวัดด้านสุขภาพการเงินโรงเรียน(หน่วยตรวจสอบภายใน) ออนไลน์บริการลงนามถวายพระพร ออนไลน์แจ้งซ่อม ออนไลน์จองห้องประชุม ออนไลน์
นโยบายและจุดเน้นการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ของสพป.ขอนแก่น เขต 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อมูล BIG DATA


152 แห่ง

โรงเรียนในสังกัด

23,934 คน

นักเรียนในสังกัด

1,838 คน

ครูในสังกัด

บริการ รูปแบบออนไลน์

ภารกิจผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ภารกิจรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประกาศ-ประชาสัมพันธ์

หนังสือราชการ AMSS+

การแต่งตั้งและแก้ไขคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วยเมื่อ 30 มี.ค. 2566 เวลา12:23:25 28

การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครูเมื่อ 30 มี.ค. 2566 เวลา12:16:15 24

การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ.2565 (เพิ่มเติม)เมื่อ 28 มี.ค. 2566 เวลา09:37:25 198

ประกาศ การขายทอดตลาดอาคารเรียน สิ่งปลูกสร้าง และต้นไม้ที่รื้อถอนของโรงเรียนในสังกัดเมื่อ 27 มี.ค. 2566 เวลา15:39:31 103

การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือเมื่อ 20 มี.ค. 2566 เวลา15:42:02 157

สำรวจหมายเลขโทรศัพท์ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างในสถานศึกษาที่เป็นปัจจุบันเมื่อ 20 มี.ค. 2566 เวลา10:49:36 104

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2565 รอบที่ 2เมื่อ 17 มี.ค. 2566 เวลา16:16:11 241

การประเมินผลการปฏิบัตงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเมื่อ 17 มี.ค. 2566 เวลา16:14:52 241

รับสมัครคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน โรงเรียนบ้านป่าหวายเมื่อ 16 มี.ค. 2566 เวลา11:41:52 111

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2565 รอบที่ 2เมื่อ 15 มี.ค. 2566 เวลา14:02:53 146

การเตรียมความพร้อมสำหรับการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   ที่ ศธ 04025/1149   เมื่อ 30 มี.ค. 2566

การจัดสรรวงเงินให้กู้ยืมของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 2)   ที่ ศธ 04025/1129   เมื่อ 29 มี.ค. 2566

ขอความร่วมมือดำเนินกิจกรรมรณรงค์ "ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 18 ก.ค.2566   ที่ ศธ 04025/1143   เมื่อ 29 มี.ค. 2566

ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย   ที่ ศธ 04025/1137   เมื่อ 28 มี.ค. 2566

ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย   ที่ ศธ 04025/1136   เมื่อ 28 มี.ค. 2566

ประชาสัมพันธ์และเก็บข้อมูลการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ “พฤติกรรมเสี่ยงช่วงเทศกาลสงกรานต์” ในกลุ่มวัยเด็ก   ที่ ศธ 04025/1135   เมื่อ 28 มี.ค. 2566

อนุญาตไปต่างประเทศ   ที่ ศธ 04025/1130   เมื่อ 28 มี.ค. 2566

แจ้งระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผอ.กลุ่ม-หน่วย ครั้งที่ 1/2566   ที่ ศธ 04025/1117   เมื่อ 28 มี.ค. 2566

ขยายเวลารับสมัครโครงการ "การถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน ให้แก่นักเรียนและครู สังกัด สพฐ.ปี2566   ที่ ศธ 04025/1128   เมื่อ 28 มี.ค. 2566

ขอเรียนแจ้งผลการประเมินโรงเรียนปลอดบุหรี่ต้นแบบยั่งยืน   ที่ ศธ 04025/1127   เมื่อ 28 มี.ค. 2566

จดหมายข่าว โรงเรียนในสังกัด

กลุ่มฯที่ 1 บ้านค้อ โนนท่อน สำราญ กลุ่มฯที่ 2 ทุ่มแดงใหญ่ สาวะถี กลุ่มฯที่ 3 โคกสี ศิลา หนองตูม กลุ่มฯที่ 4 ลำน้ำชี กลุ่มฯที่ 5 ท่าพระ ดอนหัน บ้านหว้า ดอนช้าง กลุ่มฯที่ 6 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น กลุ่มฯที่ 7 โรงเรียนสนามบิน กลุ่มฯที่ 8 อ.บ้านฝางโซนเหนือ กลุ่มฯที่ 9 อ.บ้านฝางโซนใต้ กลุ่มฯที่ 10 อ.พระยืน

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่ 1
ตำบล บ้านค้อ โนนท่อน สำราญ
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่ 2
ตำบล ทุ่มแดงใหญ่ สาวะถี
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่ 3
ตำบล โคกสี ศิลา หนองตูม
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่ 4
ลำน้ำชี
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่ 5
ตำบล ท่าพระ ดอนหัน บ้านหว้า ดอนช้าง
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่ 6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่ 7
โรงเรียนสนามบิน
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่ 8
อ.บ้านฝางโซนเหนือ
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่ 9
อ.บ้านฝางโซนใต้
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่ 10
อ.พระยืน
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่ 10
อ.พระยืน
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่ 10
อ.พระยืน

ประกาศของกลุ่มบริหารงานการเงิน

การจัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
10 มีนาคม 2566 เวลา09:57:20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
...
02 มีนาคม 2566 เวลา13:32:40
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
...
02 มีนาคม 2566 เวลา13:32:26
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
...
03 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา17:05:38
ประกาศผู้ชะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาค่ายลูกเสือจังหวัดขอนแก่น
ตามประกาศ สำนักงานลูกเสือจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาค่ายลูกเสือจังหวัดขอนแก่น  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...
03 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา17:07:23
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม (shelter)
ตามประกาศ สำนักงานลูกเสือจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงที่พักผู้รับการฝึกอบรม (shelter)  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...
จำนวนรายการทั้งหมด 372 หน้า 1/75 First  Previous    Next  Last

สรุปผลการ จัดซื้อ จัดจ้าง

สรุปผลการ จัดซื้อ จัดจ้าง
16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา14:55:31
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2566
...
16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา14:53:27
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2565
...
03 มกราคม 2566 เวลา10:48:53
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
...
23 พฤศจิกายน 2565 เวลา13:48:19
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ต.ค.65
...
20 ตุลาคม 2565 เวลา11:34:11
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2565
...
จำนวนรายการทั้งหมด 44 หน้า 1/9 First  Previous    Next  Last

รายงานงบทดลอง

เมื่อ 13 มีนาคม 2566 เวลา13:47:46 โดย:การเงิน
รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
เมื่อ 13 มีนาคม 2566 เวลา13:47:18 โดย:การเงิน
รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2566
เมื่อ 10 มกราคม 2566 เวลา09:12:55 โดย:การเงิน
รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565
เมื่อ 10 มกราคม 2566 เวลา09:12:23 โดย:การเงิน
รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565
เมื่อ 10 มกราคม 2566 เวลา09:11:41 โดย:การเงิน
รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565

>>>อ่านข่าวทั้งหมด...

รายงานผลการเบิกจ่าย

เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา09:44:49 โดย:การเงิน
รายงานผลการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ณ สิ้นไตรมาส 4
เมื่อ 07 กันยายน 2565 เวลา10:17:33 โดย:การเงิน
รายงานผลการเบิกจ่ายไตรมาส3 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ปีงบประมาณ 2565
เมื่อ 05 พฤษภาคม 2564 เวลา13:16:08 โดย:การเงิน
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ วันที่ 30 เมษายน 2564
เมื่อ 20 เมษายน 2564 เวลา17:23:50 โดย:การเงิน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564
เมื่อ 06 พฤษภาคม 2564 เวลา12:52:09 โดย:การเงิน
รายงานผลการเบิกจ่ายไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2564

>>>อ่านข่าวทั้งหมด...

บริการ รูปแบบออนไลน์

ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล

ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง

E-MIS

SchoolMIS

ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

ระบบโปรแกรม SET

Obec-Center

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่ฯ IQA 2564

ผลการคัดเลือกสถานศึกษาที่ได้รับรางวัล

ที่ตั้ง

ติดตามที่ Facebook