ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา (แสดงผลแบบสุ่ม)
ผู้อำนวยการ/รักษาการ กลุ่มงานภายใน (แสดงผลแบบสุ่ม)

ผู้อำนวยการ/รอง/รักษาการ สถานศึกษา (สุ่ม 18 รายการ)

บริการของเรา รูปแบบออนไลน์

ข้อมูลพื้นฐาน
  O1 โครงสร้างองค์กร
  O2 ข้อมูลผู้บริหาร
  O3 อำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาน่วยงาน
          • แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563-2565
  O5 ข้อมูลการติดต่อ
          • ติดต่อเรา
  O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
          • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง HTML
 การประชาสัมพันธ์
  O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
          • เอกสารข่าวประชาสัมพันธ์ | จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ออนไลน์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
  O8 Q & A 
          • กระดานข่าว  | แชท messenger
  O9 Social Network
          • เว็บไซต์ : www.kkzone1.go.th
          • Facebook : สพป.ขอนแก่น เขต 1
          • YouTube : สพป.ขอนแก่น เขต 1
		
แผนการดำเนินงาน
 O10 แผนปฏิบัติการประจำปี 2565
 O11 รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานรอบ 6 เดือน
 O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
     • ปีงบประมาณ 2563ปีงบประมาณ 2564
การปฏิบัติงาน
 O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
     • ฝ่ายบริหารกลุ่มบริหารงานบุคคลกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มอำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนหน่วยตรวจสอบภายในกลุ่มงานกฎหมายและคดีกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
การให้บริการ
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
     • กลุ่มบริหารงานบุคคลกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มอำนวยการ
O15 ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการ ภาพรวมสำนักงานเขต
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
     • ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ สพป.ขก.1 ปีงบประมาณ 2564
O17 E-Service
     • ระบบ AMSS++ (ระบบรับส่งหนังสือราชการออนไลน์)ระบบ E-money (ระบบสลิปเงินเดือนอิเล็กทรอนิกส์)บริการสืบค้นเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรม 63 ออนไลน์ระบบตรวจวัดด้านสุขภาพการเงินโรงเรียน(หน่วยตรวจสอบภายใน) ออนไลน์บริการลงนามถวายพระพร ออนไลน์แจ้งซ่อม ออนไลน์จองห้องประชุม ออนไลน์
นโยบายและจุดเน้นการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ของสพป.ขอนแก่น เขต 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อมูล BIG DATA


152 แห่ง

โรงเรียนในสังกัด

23,934 คน

นักเรียนในสังกัด

1,838 คน

ครูในสังกัด

บริการ รูปแบบออนไลน์

ภารกิจผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ภารกิจรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประกาศ-ประชาสัมพันธ์

หนังสือราชการ AMSS+

การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครูเมื่อ 27 ม.ค. 2566 เวลา14:32:48 80

การแต่งตั้งและแก้ไขคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วยเมื่อ 27 ม.ค. 2566 เวลา14:31:35 41

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยา สพป.ขอนแก่น เขต 1เมื่อ 25 ม.ค. 2566 เวลา09:07:53 123

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2566เมื่อ 11 ม.ค. 2566 เวลา15:54:01 1071

การดำเนินการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ(spec) รายการครุภัณฑ์ปี 2566 เมื่อ 09 ม.ค. 2566 เวลา09:51:58 163

ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลดีเด่น เนื่องในงานวันครู ครั้ง 67 พ.ศ.2566เมื่อ 04 ม.ค. 2566 เวลา16:12:49 375

สำเนาหนังสือราชการเมื่อ 03 ม.ค. 2566 เวลา11:18:38 205

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู สังกัดสพฐ. (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2566เมื่อ 28 ธ.ค. 2565 เวลา14:51:59 2258

การคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1เมื่อ 22 ธ.ค. 2565 เวลา16:12:30 358

การคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1เมื่อ 22 ธ.ค. 2565 เวลา16:11:54 243

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติฯ   ที่ ศธ 04025/308   เมื่อ 27 ม.ค. 2566

แจ้งรายชื่อกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติฯ   ที่ ศธ 04025/307   เมื่อ 27 ม.ค. 2566

เกลี่ยอัตรากำลังพนักงาราชการและลูกจ้างชั่วคราว   ที่ ศธ 04025 / 281   เมื่อ 27 ม.ค. 2566

ผลการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2564   ที่ ศธ 04025/301   เมื่อ 27 ม.ค. 2566

การโอนจัดสรรงบดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทางด้านกีฬาเทนนิสเพื่อความเป็นเลิศในโรงเรียน   ที่ ศธ 04025/300   เมื่อ 27 ม.ค. 2566

ขออนุญาตนำนักเรียนไปนอกสถานศึกษา   ที่ ศธ 04025/289   เมื่อ 27 ม.ค. 2566

ขออนุญาตนำนักเรียนไปนอกสถานศึกษา   ที่ ศธ 04025/288   เมื่อ 27 ม.ค. 2566

ขออนุญาตนำนักเรียนไปนอกสถานศึกษา   ที่ ศธ 04025/287   เมื่อ 27 ม.ค. 2566

การอบรมเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ฯ   ที่ ศธ 04025/241   เมื่อ 27 ม.ค. 2566

การอบรมเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ฯ   ที่ ศธ 04025/241   เมื่อ 27 ม.ค. 2566

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต ๑

จดหมายข่าว โรงเรียนในสังกัด

กลุ่มฯที่ 1 บ้านค้อ โนนท่อน สำราญ กลุ่มฯที่ 2 ทุ่มแดงใหญ่ สาวะถี กลุ่มฯที่ 3 โคกสี ศิลา หนองตูม กลุ่มฯที่ 4 ลำน้ำชี กลุ่มฯที่ 5 ท่าพระ ดอนหัน บ้านหว้า ดอนช้าง กลุ่มฯที่ 6 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น กลุ่มฯที่ 7 โรงเรียนสนามบิน กลุ่มฯที่ 8 อ.บ้านฝางโซนเหนือ กลุ่มฯที่ 9 อ.บ้านฝางโซนใต้ กลุ่มฯที่ 10 อ.พระยืน

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่ 1
ตำบล บ้านค้อ โนนท่อน สำราญ
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่ 2
ตำบล ทุ่มแดงใหญ่ สาวะถี
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่ 3
ตำบล โคกสี ศิลา หนองตูม
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่ 4
ลำน้ำชี
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่ 5
ตำบล ท่าพระ ดอนหัน บ้านหว้า ดอนช้าง
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่ 6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่ 7
โรงเรียนสนามบิน
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่ 8
อ.บ้านฝางโซนเหนือ
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่ 9
อ.บ้านฝางโซนใต้
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่ 10
อ.พระยืน
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่ 10
อ.พระยืน
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่ 10
อ.พระยืน

ประกาศของกลุ่มบริหารงานการเงิน

การจัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
06 มกราคม 2566 เวลา14:15:27
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปา ค่ายลูกเสือจังหวัดขอนแก่น
ด้วย สำนักงานลูกเสือจังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้า่งก่อสร้างระบบประปา แบบผิดดินขนาดกลาง  ค่ายลูกเสือจังหวัดขอนแก่น (ค่ายลูกเสือแก่นนคร) เพื่อให้สำนักงานลูกเสือจังหวัดขอนแก่นมีมาตรฐานในการให้บริการ...
28 ธันวาคม 2565 เวลา16:02:24
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม (shelter)
สำนักงานลูกเสือจังหวัดขอนแก่น  มีความประสงค์ให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยงบเงินอุดหนุนจากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เป็นค่าปรับปรุงอาคารที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม(shelter) ค่ายลูกเสือจังหวัดขอนแก่น (ค่ายแก่นนคร) ตำบลโคกสี อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น วงเงินจำนวน  1,446,000  บาท  ...
22 ธันวาคม 2565 เวลา15:35:04
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น สพป.ขอนแก่น เขต 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  ได้มีโครงการ จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น สพป.ขอนแก่น เขต ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ...
02 ธันวาคม 2565 เวลา15:37:06
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานก่อสร้าง งบลูกเสือจังหวัดขอนแก่น
...
28 พฤศจิกายน 2565 เวลา11:33:33
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
...
จำนวนรายการทั้งหมด 367 หน้า 1/74 First  Previous    Next  Last

สรุปผลการ จัดซื้อ จัดจ้าง

สรุปผลการ จัดซื้อ จัดจ้าง
03 มกราคม 2566 เวลา10:48:53
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
...
23 พฤศจิกายน 2565 เวลา13:48:19
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ต.ค.65
...
20 ตุลาคม 2565 เวลา11:34:11
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2565
...
20 ตุลาคม 2565 เวลา11:33:17
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2565
...
20 ตุลาคม 2565 เวลา11:35:48
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565
...
จำนวนรายการทั้งหมด 42 หน้า 1/9 First  Previous    Next  Last

รายงานงบทดลอง

เมื่อ 10 มกราคม 2566 เวลา09:12:55 โดย:การเงิน
รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565
เมื่อ 10 มกราคม 2566 เวลา09:12:23 โดย:การเงิน
รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565
เมื่อ 10 มกราคม 2566 เวลา09:11:41 โดย:การเงิน
รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565
เมื่อ 10 ตุลาคม 2565 เวลา10:22:37 โดย: ภรภัทร
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2565
เมื่อ 10 ตุลาคม 2565 เวลา10:20:44 โดย: ภรภัทร
รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2565

>>>อ่านข่าวทั้งหมด...

รายงานผลการเบิกจ่าย

เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา09:44:49 โดย:การเงิน
รายงานผลการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ณ สิ้นไตรมาส 4
เมื่อ 07 กันยายน 2565 เวลา10:17:33 โดย:การเงิน
รายงานผลการเบิกจ่ายไตรมาส3 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ปีงบประมาณ 2565
เมื่อ 05 พฤษภาคม 2564 เวลา13:16:08 โดย:การเงิน
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ วันที่ 30 เมษายน 2564
เมื่อ 20 เมษายน 2564 เวลา17:23:50 โดย:การเงิน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564
เมื่อ 06 พฤษภาคม 2564 เวลา12:52:09 โดย:การเงิน
รายงานผลการเบิกจ่ายไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2564

>>>อ่านข่าวทั้งหมด...

บริการ รูปแบบออนไลน์

ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล

ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง

E-MIS

SchoolMIS

ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

ระบบโปรแกรม SET

Obec-Center

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่ฯ IQA 2564

ผลการคัดเลือกสถานศึกษาที่ได้รับรางวัล

ที่ตั้ง

ติดตามที่ Facebook