ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่เข้ารับ 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์

 (Integrity & Transparency Assessment Online : ITA Online)  

***********ประกาศผล เอกสารอ้างอิง คำสั่งเขตพื้นที่  รายชื่อโรงเรียนตรวจสอบในระบบamss+************

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

ที่

รายชื่อโรงเรียน

กลุ่มเครือข่ายฯ

1

บ้านโนนท่อนวิทยา(AA คะแนน 97.85 )

1

2

บ้านหินลาดวังตอ

1

3

ไทยรัฐวิทยา84 (บ้านสำราญเพี้ยฟาน)(AA คะแนน 98.52 )

1

4

บ้านทุ่มประชานุเคราะห์  (AAคะแนน 95.25)

2

5

บ้านแดงใหญ่

2

6

บ้านโนนรังวิทยาคาร

2

7

บ้านหนองหิน

3

8

บ้านโคกสีวิทยาเสริม

3

9

หนองตูมหนองงูเหลือม

3

10

พระคือหนองโพธิ์วิทยา

4

11

บ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่น/บ้านบึงฉิม

4

12

บ้านสะอาด

4

13

บ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง

4

14

บ้านดอนช้าง

5

15

บ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่

5

16

ชุมชนบ้านท่าพระ

5

17

บ้านหว้าเหล่าโพนทอง

5

18

อนุบาลขอนแก่น

6

19

โคกงามวิทยาคาร

8

20

บ้านนาฝายนาโพธิ์

8

21

บ้านโสกแต้

8

22

ห้วยหว้าวิทยาคม

9

23

ชุมชนบ้านฝาง

9

24

หนองชาดพิทยาคม /เขื่อนกระพี้ศึกษา

9

25

บ้านคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว

9

26

บ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง(AA คะแนน 95.32 )

10

27

พระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท

10

27

ชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา

10

29

ชุมชนบ้านพระยืน

10

30

บ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น(AA คะแนน 95.52)

10

 

 

โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ที่

รายชื่อโรงเรียน

กลุ่มเครือข่ายฯ

1

บ้านหนองหลุบ

2

2

บ้านม่วง

2

3

บ้านแดงน้อย

2

4

บ้านโนนม่วง

3

5

บ้านโคกแปะ

3

6

หนองไหลหนองบัวทอง

3

7

บ้านกุดกว้าง

4

8

บ้านหนองแสงโคกน้อย

4

9

บ้านเป็ด

4

10

บ้านดอนบม

4

11

บ้านเหล่านาดี/เหล่านางาม

5

12

บ้านดอนแดงดอนน้อย

5

13

สนามบิน เว็บไซต์หลัก

7

14

ชุมชนบ้านหนองบัว

8

15

บ้านหนองเซียงซุย

8

16

บ้านหนองคลอง  (AA คะแนน 96.15)

9

17

บ้านแดงราษฎร์สามัคคี

9

18

บ้านหนองโพธิ์ประชานุกูล

10

19

บ้านหินเหิบศิลาทิพย์

10

20

ดงกลาง ดงเก่า

10

21

บ้านม่วงโป้

2

 

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง