คู่มือปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาววิจิตร มูลแวง
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
นายวิระธรรม มาตย์ภูธร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
นางอุดมลัษณ์ สุริยะสกุลพงค์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายวีระชาติ โสภา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางนฤมล แหวะสอน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาววชิรา ชื่นใจ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางณัฐรินีย์ นามสีฐาน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวนพภาภรณ์ ตุงไธสง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวเพชรรัตน์ พลทัศน์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติงาน
นางกิตติมา อนุรักษ์อนุกูล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง