เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ 2565

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง เป้าหมายและตัวชี้วัด เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ.2565

 

ดาวน์โหลด คลิกO04-แผนพัฒนาการศึกษา สพป.ขก 1 ปี 63-65.pdfที่นี่