เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ 2565

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน

ดาวน์โหลด คลิกO38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร(แก้ไข).pdfที่นี่