เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ 2565

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานและเป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ดาวน์โหลด คลิกO37รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี.pdfที่นี่