เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ 2565

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

แสดงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มีจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ เพื่อก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม และเป็นนโยบายที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ดาวน์โหลด คลิกO25ประกาศนโยบายการบริหารงานบุคคล.pdfที่นี่