เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง อยา่งน้อยประกอบด้วย งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหือจา้ง รายชื่อ ผู้เสนอราคาแลราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง จำแนกข้อมูลเป้นรายเดือนและเป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ดาวน์โหลด คลิกO23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุร.pdfที่นี่