เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ 2565

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

แผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปีงบประมาณ มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาในการดำเนินการ เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ดาวน์โหลด คลิกO10แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdfที่นี่