คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา


			   นางเจษฎาภรณ์ วงษ์ทรงยศ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่ม
			   นางปุณิกา กิตติภูมิ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
			   นางพัฒนา สิมมาโคตร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
			   นางคำพิมาย นาคะผิว นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
			   นางสาวละออ ชัยภูมิ  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	
			   นายชูชาติ พุทธลา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ		
			   นางสาวสุวิมล ขุลีทรัพย์ เจ้าพนักงานธุรการ	
			   นางสาวอรจิรา ไขประพาย พนักงานราชการ