เข้าสู่ หน้าหลักสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
ผลการสำรวจดูผลจากการสำรวจ แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1