Click >>>
ผลงานคุณครู เว็บไซต์โรงเรียน การจัดการความรู้ ศูนย์รวมสื่อ กระดานข่าว E-learnning E-Office สพฐ. ผอ.เขตพบเพื่อนครู
  ถ้าหากท่านพบข้อความนี้! กรุณาใช้ Web Browser ที่เป็นรุ่นล่าสุดนะครับ หรือWeb Browser ที่เป็นที่นิยมกัน
อาทิเช่น Chrome,FireFox,Spark,Thunder Bird,
หรือ IE ที่เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป ปัจจุบันอยู่ที่เวอร์ชั่น 11 สามารถดาวน์โหลดได้ที่ MIcrosoft IE
 
   
 
แนะนำ รองผอ.เขต

นายสุวัฒน์ชัย แสนราช
โทร.08 1954 3546
แนะนำ ผู้อำนวยการกลุ่ม

 นางสาวศุภรัสมิ์  อาจอำนวย
  ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
     0815449961
แนะนำผู้บริหารโรงเรียน

ว่าที่ร.ต.ประวิทย์  ทิพฤๅตรี 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไฮโพธิ์ชัย
http://school.obec.go.th/nonghaipochai
เพิ่มรูป ผอ./รอง.ผอ ได้ที่นี่
E-mail:webmaster@kkzone1.go.th
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โครงการ
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2557
การบริหารงานบุคคลอิเล็คทรอนิกส์
ฉบับที่ 2(พ.ย.- ธ.ค.57)

ฉบับที่ 1(ส.ค.- ต.ค.57)
โครงการ

โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม อาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21
ฝึกอบรม UTQ online
UTQ Plus Online
ทุนการศึกษา
บริการของเรา
แบบตรวจวัดสุขภาพด้านการเงินโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 1
ระบบข้อมูลสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ สพป.ขอนแก่น เขต 1
kkzone1 Asean Study Center
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 สพป.ขอนแก่น เขต 1
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 สพป.ขอนแก่น เขต 1
 
 
ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่

webmaster@kkzone1.go.th

prasitkk1@gmail.com
jack_it82@hotmail.com
โทรศัพท์ 0-43246-663-5
โทรสาร 0-4323-6530
Msn Online:bemler84@hotmail.com เข้าสู่ระบบE-mail
 
 
Link แนะนำ
ศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนาอาเซียน
ไทยชล์ค คลังแสงของแหล่งเรียนรู้
Link สำคัญ
รายงานข้อมูลนักเรียนปี 2555
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน (สกก.)
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ขอนแก่น
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยี (สสวท.)
สำนักงาน ก.ค.ศ.
Admin Login
 คุณใช้เว็บบราวเซอร์ตัวใดท่องเว็บ
Thunder Bird
โครม Crome
โอเปร่า Opera
ไฟฟอกซ์ Firefox
ไออี Internet Explorer(IE)
 
 

ดึงข่าวติดหน้าเว็บ คลิกที่นี่ ข้อมูลย้อนหลังดูได้ที่ หนังสือราชการ เดิม
ดำเนินการค้นหาจาก ชื่อเรื่อง
ลำดับ เรื่อง โดย อ่าน
1566 ขอความร่วมมือเป็นกลุ่มตัวอย่างในการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นำแบบรวมพลังของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา
เมื่อ 27 พ.ย. 2557 เวลา:14:54:11
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 5
1565 การนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
เมื่อ 26 พ.ย. 2557 เวลา:09:45:21
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 267
1564 ขอความอนุเคราะห์ให้โรงเรียนเป็นกลุ่มเป้าหมายในการฝึกประสบการณ์นิเทศแบบชี้แนะสะท้อนคิด
เมื่อ 25 พ.ย. 2557 เวลา:16:38:46
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 354
1563 การประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการขับเคลื่อนคุณภาพการเรียนการสอนและการนิเทศทั้งระบบ
เมื่อ 25 พ.ย. 2557 เวลา:15:57:00
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 502
1562 การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี 2558
เมื่อ 25 พ.ย. 2557 เวลา:15:32:48
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 204
1561 ขอความอนุเคราะห์เตรียมการจัดพิธีมอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล 5 ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 9
เมื่อ 25 พ.ย. 2557 เวลา:15:25:01
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 211
1560 การฝึกอบรมโครงการ"เสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2558"
เมื่อ 25 พ.ย. 2557 เวลา:14:55:32
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 275
1559 การฝึกอบรมโครงการ"เสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2558"
เมื่อ 25 พ.ย. 2557 เวลา:14:53:56
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 239
1558 การจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 2
เมื่อ 25 พ.ย. 2557 เวลา:14:47:04
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 272
1557 ส่งโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ขยายผลโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
เมื่อ 25 พ.ย. 2557 เวลา:14:33:04
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 185
1556 เตรียมการจัดตั้งงบประมาณปี 2559 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (งบผูกพัน)
เมื่อ 25 พ.ย. 2557 เวลา:14:16:36
กลุ่มนโยบายและแผน 273
1555 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เมื่อ 25 พ.ย. 2557 เวลา:10:44:54
กลุ่มนโยบายและแผน 326
1554 การจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ.2557-2558 รายการค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์ตู้โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) รับ - ส่งนักเรียน
เมื่อ 25 พ.ย. 2557 เวลา:10:43:11
กลุ่มนโยบายและแผน 250
1553 จัดสรรงบประมาณปี 2558 งบดำเนินงาน(ค่าใช้สอย)
เมื่อ 24 พ.ย. 2557 เวลา:16:31:06
กลุ่มนโยบายและแผน 486
1552 แจ้งการโอนเงินทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
เมื่อ 24 พ.ย. 2557 เวลา:12:17:14
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 404
1551 ขอเชิญประชุม
เมื่อ 24 พ.ย. 2557 เวลา:11:30:44
กลุ่มนโยบายและแผน 440
1550 ผลการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ.2557 ระดับโซนภูมิภมค
เมื่อ 24 พ.ย. 2557 เวลา:10:59:32
กลุ่มนโยบายและแผน 343
1548 การโอนเงินการดำเนินงานโครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ปีงบประมาณ 2557
เมื่อ 24 พ.ย. 2557 เวลา:10:01:39
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 375
1547 เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
เมื่อ 22 พ.ย. 2557 เวลา:15:40:23
กลุ่มนโยบายและแผน 516
1546 ขอความร่วมมือในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาครู
เมื่อ 21 พ.ย. 2557 เวลา:16:00:37
กลุ่มบริหารงานบุคคล 639
เพิ่มใหม่ | >>อ่านข่าวทั้งหมด...


สารสนเทศทางการศึกษา 2556

ปฎิทินการปฏิบัติงาน 2557
เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนระบบใหม่ ข้อมูลย้อนหลังดูได้ที่ ข่าวประชาสัมพันธ์ เดิม

สพป.ขอนแก่น เขต 1 ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 127 ครั้ง
เมื่อ 18 พฤศจิกายน 2557 เวลา14:25:30ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6/2557
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 223 ครั้ง
เมื่อ 05 พฤศจิกายน 2557 เวลา16:14:30สพป.ขอนแก่น เขต 1 เปิดห้องรับรอง
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 256 ครั้ง
เมื่อ 05 พฤศจิกายน 2557 เวลา16:03:44ประชุมการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 194 ครั้ง
เมื่อ 03 พฤศจิกายน 2557 เวลา14:55:11สพป.ขอนแก่น เขต 1 ร่วมพิธีวันปิยมหาราช
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 217 ครั้ง
เมื่อ 24 ตุลาคม 2557 เวลา11:58:43นักบริหารระดับกลาง กระทรวงศึกษาธิการ ศึกษาดูงาน สพป.ขอนแก่น เขต 1
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 254 ครั้ง
เมื่อ 22 ตุลาคม 2557 เวลา14:32:26มอบช่อดอกไม้ขอบคุณตำรวจที่จับคนร้ายลักทรัพย์ในโรงเรียน
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 293 ครั้ง
เมื่อ 22 ตุลาคม 2557 เวลา13:20:09แสดงความยินดีกับสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 304 ครั้ง
เมื่อ 22 ตุลาคม 2557 เวลา10:51:54พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน เนื่องในวันคล้าย วันสวรรคต สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนารถ ครบรอบปีที่ 95
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 254 ครั้ง
เมื่อ 22 ตุลาคม 2557 เวลา08:23:37งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 370 ครั้ง
เมื่อ 13 ตุลาคม 2557 เวลา11:36:14เพิ่มใหม่ | >>อ่านข่าวทั้งหมด...

 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 64 | งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป. ขอนแก่น เขต 1 ครั้งที่ 64

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 63 | งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป. ขอนแก่น เขต 1 ครั้งที่ 63
เพิ่มใหม่   นำข่าวไปติดที่เว็บไซต์หน่วยงานของตน
25-11-2014-8-02-36_405662585.JPG
 อบรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์
โดย :กลุ่มสถานศึกษาที่ 2
เปิดดู: 29 ครั้ง
เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2557 เวลา08:02:36

24-11-2014-11-03-38_290479221.jpg
 กุดกว้างเกมส์ 2557
โดย :บ้านกุดกว้างประชาสรรค์
เปิดดู: 22 ครั้ง
เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2557 เวลา11:03:38

22-11-2014-15-17-46_1931002498.jpg
 กีฬาสีภายในโรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา
โดย :โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา กลุ่มสถานศึกษาที่ 1
เปิดดู: 63 ครั้ง
เมื่อ 22 พฤศจิกายน 2557 เวลา15:17:46

21-11-2014-16-10-09_1773719065.jpg
 โรงเรียนบ้านคำบอน รับการตรวจสอบภายใน
โดย :ร.ร.บ้านคำบอน ศูนย์ที่12
เปิดดู: 51 ครั้ง
เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2557 เวลา16:10:09

18-11-2014-14-30-31_2007920478.jpg
 คาราวานวิทยาศาสตร์ กับ อพวช.
โดย :บ้านกุดกว้างประชาสรรค์
เปิดดู: 50 ครั้ง
เมื่อ 18 พฤศจิกายน 2557 เวลา14:30:31

17-11-2014-13-07-56_602603233.jpg
 โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา
โดย :โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
เปิดดู: 92 ครั้ง
เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2557 เวลา13:07:56

14-11-2014-11-18-20_968776047.jpg
 การประเมินคัดเลือกนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
โดย :บ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์)
เปิดดู: 160 ครั้ง
เมื่อ 14 พฤศจิกายน 2557 เวลา11:18:21

13-11-2014-18-34-00_247044422.jpg
 13 พ.ย.57 รับการประเมินนักเรียนพระราชทาน กลุ่มจังหวัดที่ 9 ด.ช.ศิริศักดิ์ รักอ่อน
โดย :โรงเรียนบ้านดอนบม กลุ่มสถานศึีกษา ที่ 9
เปิดดู: 224 ครั้ง
เมื่อ 13 พฤศจิกายน 2557 เวลา18:34:00

13-11-2014-15-02-05_1718603999.jpg
 โครงการเด็กไทยสุขภาพดี
โดย :บ้านกุดกว้างประชาสรรค์
เปิดดู: 83 ครั้ง
เมื่อ 13 พฤศจิกายน 2557 เวลา15:02:05

12-11-2014-13-07-24_392152201.jpg
 นักเรียนเข้าสอบธรรมศึกษาสนามหลวง ประจำปี 2557
โดย :บ้านกุดกว้างประชาสรรค์
เปิดดู: 70 ครั้ง
เมื่อ 12 พฤศจิกายน 2557 เวลา13:07:24

09-11-2014-23-53-57_1077231265.JPG
 การแข่งขันกีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2557
โดย :ชุมชนบ้านพรหมนิมิต
เปิดดู: 104 ครั้ง
เมื่อ 09 พฤศจิกายน 2557 เวลา23:53:57

06-11-2014-14-04-45_310114411.JPG
 ประชุมคณะกรรมการ/ผู้ปกครองนักเรียน
โดย :โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยาคม กลุ่มที่ 2
เปิดดู: 135 ครั้ง
เมื่อ 06 พฤศจิกายน 2557 เวลา14:04:45

เพิ่มใหม่ | >>>อ่านข่าวทั้งหมด...
    ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ คสช.
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ คสช..................................................................................  1. มีความรักชาติ ศาสนา พร...
    ข่าว :: รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล พลเอ
  ข่าว :: รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอช...
    รวมข้อมูลก่อนการตัดสินใจกลับไปใช้สิทธิรับบำนา
เรียบเรียงโดย ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ได้ขึ้นข้อมูลเกี่ยวการกรณีส...
>>>อ่านข่าวทั้งหมด...
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายกันตพงศ์ โคตรชุม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงินประเภทบุคคล และเหรียญทองประเภททีม จากการแข่งขันคณิตศาสตร์โลก Po Leung kuk Primary Mathematics World Contest (PMWC 2011)  จากเขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน       อ่านเพิ่มเติม
 
OBEC LMS
ระบบการจัดการเรียนการสอน
e-learning
Pil Obec
การเรียนการสอน กิจกรรมสนุกๆ
ที่นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเอง ด้วย ICT
ศูนย์ปฏิบัติการ  GPA
ศูนย์ประสานงานข้อมูล GPA PR ของนักเรียนรายบุคล ของสพฐ. ข่าวการศึกษา สถิติการศึกษา
ประกาศจัดซิ้อ จัดจ้าง สพฐ.
เว็บไซต์สำหรับประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยงานในสังกัด
โดยสำนักการคลังและทรัพย์สิน
ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ.DOC
รายงานข้อมูลสารสนเทศ สพฐ. ข้อมูล สพท.โรงเรียน บุคลากร
นักเรียนและข้อมูลทางการศึกษา
E-BOOK
รวบรวมหนังสือเรียน หนังสือเสริม ความรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ คู่มือครู หนังสือสำหรับครู
การจัดการเรียนรู้
ปฐมวัย
บูรณาการ (ประถม / มัธยม)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ประถม / มัธยม)
การศึกษาพิเศษ

พัฒนาครู
วางแผนการสอน
การใช้ไอซีที
การสร้างความเป็นพลเมือง
การแก้ปัญหาต่างๆของนักเรียน
คุณภาพชีวิตครู
ศึกษานิเทศก์
นักศึกษาครู,ครูใหม่
ความคิดสร้างสรรค์ (ครู/นักเรียน)

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย(หลักภาษา) (ประถม / มัธยม)
คณิตศาสตร์ (ประถม / มัธยม)
วิทยาศาสตร์ (ประถม / มัธยม)
ภาษาต่างประเทศ (ประถม / มัธยม)
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ประถม / มัธยม)
ศิลปะ (ประถม / มัธยม)
สุขศึกษาและพลศึกษา (ประถม / มัธยม)
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
(ประถม / มัธยม)

บริหารการศึกษา
บริหารโรงเรียน
การวัดและประเมินผล
ผู้ปกครองและชุมชน
แหล่งเรียนรู้อื่นๆ
รายการแนะนำ
ครูมืออาชีพ
ห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก
Teachers Network
ลูกศิษย์คิดถึงครู
ครูพบกูรู
กล้าคิด กล้าทำ
Teach & Tech
โรงเรียนพ่อแม่
เมล็ดพันธุ์ครู
แรงบันดาลใจจากโทรทัศน์ครู (คำแนะนำในการประยุกต์ใช้)
โทรทัศน์ครู ชุด Tablet
ผังรายการ
สถานีโทรทัศน์ครู
ครูมืออาชีพ (ทีวีไทย)
IPTV (โทรทัศน์ครู)

เครือข่ายครู
ข่าวสารเครือข่าย
เครือข่ายภาคเหนือตอนบน
เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง
เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
เครือข่ายภาคกลางตอนบน
เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง
เครือข่ายโรงเรียนนำร่องโทรทัศน์ครู