Click >>>
ผลงานคุณครู เว็บไซต์โรงเรียน การจัดการความรู้ ศูนย์รวมสื่อ กระดานข่าว E-learnning E-Office สพฐ. ผอ.เขตพบเพื่อนครู
  ถ้าหากท่านพบข้อความนี้! กรุณาใช้ Web Browser ที่เป็นรุ่นล่าสุดนะครับ หรือWeb Browser ที่เป็นที่นิยมกัน
อาทิเช่น Chrome,FireFox,Spark,Thunder Bird,
หรือ IE ที่เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป ปัจจุบันอยู่ที่เวอร์ชั่น 11 สามารถดาวน์โหลดได้ที่ MIcrosoft IE
 
   
 
แนะนำ รองผอ.เขต

นายวิเศษ  พลอาจทัน
081-9645175
แนะนำ ผู้อำนวยการกลุ่ม

       นายพิชิต  บุตรศรีสวย
ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
       โทร. 081-6616616
แนะนำผู้บริหารโรงเรียน

                   นายไทสิทธิ์  บุตรโส
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์
เพิ่มรูป ผอ./รอง.ผอ ได้ที่นี่
E-mail:webmaster@kkzone1.go.th
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โครงการ
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2557
การบริหารงานบุคคลอิเล็คทรอนิกส์
ฉบับที่ 2(พ.ย.- ธ.ค.57)

ฉบับที่ 1(ส.ค.- ต.ค.57)
โครงการ

โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม อาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21
ฝึกอบรม UTQ online
UTQ Plus Online
ทุนการศึกษา
บริการของเรา
แบบตรวจวัดสุขภาพด้านการเงินโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 1
ระบบข้อมูลสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ สพป.ขอนแก่น เขต 1
kkzone1 Asean Study Center
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 สพป.ขอนแก่น เขต 1
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 สพป.ขอนแก่น เขต 1
 
 
ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่

webmaster@kkzone1.go.th

prasitkk1@gmail.com
jack_it82@hotmail.com
โทรศัพท์ 0-43246-663-5
โทรสาร 0-4323-6530
Msn Online:bemler84@hotmail.com เข้าสู่ระบบE-mail
 
 
Link แนะนำ
ศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนาอาเซียน
ไทยชล์ค คลังแสงของแหล่งเรียนรู้
Link สำคัญ
รายงานข้อมูลนักเรียนปี 2555
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน (สกก.)
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ขอนแก่น
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยี (สสวท.)
สำนักงาน ก.ค.ศ.
Admin Login
 คุณใช้เว็บบราวเซอร์ตัวใดท่องเว็บ
Thunder Bird
โครม Crome
โอเปร่า Opera
ไฟฟอกซ์ Firefox
ไออี Internet Explorer(IE)
 
 

38

ดึงข่าวติดหน้าเว็บ คลิกที่นี่ ข้อมูลย้อนหลังดูได้ที่ หนังสือราชการ เดิม
ดำเนินการค้นหาจาก ชื่อเรื่อง
ลำดับ เรื่อง โดย อ่าน
1657 ห้ามเรียกรับเงินและไปราชการต่างประเทศในช่วงการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2558
เมื่อ 22 ธ.ค. 2557 เวลา:16:07:57
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 60
1656 ที่ ศธ 04025/4717 เรื่อง การโอนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีฯ งบค่าวัสดุรายการโต๊ะ-เก้าอี้
เมื่อ 22 ธ.ค. 2557 เวลา:12:26:09
กลุ่มอำนวยการ 179
1655 แจ้งจัดสรรงบประมาณโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2558 ครั้ง ที่ 3
เมื่อ 22 ธ.ค. 2557 เวลา:10:02:06
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 257
1653 การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558
เมื่อ 22 ธ.ค. 2557 เวลา:09:46:30
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 163
1652 การจัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2557
เมื่อ 22 ธ.ค. 2557 เวลา:09:32:36
กลุ่มอำนวยการ 257
1651 การจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นหนึ่งอย่างยั่งยืนโดยใช้กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาเป็นฐาน
เมื่อ 22 ธ.ค. 2557 เวลา:09:07:37
กลุ่มนโยบายและแผน 236
1650 การขอเปลี่ยนชื่อโรงเรียน
เมื่อ 19 ธ.ค. 2557 เวลา:16:02:53
กลุ่มนโยบายและแผน 372
1649 การอบรมปฏิบัติการโครงการพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์โดยใช้รูปแบบคลินิก
เมื่อ 19 ธ.ค. 2557 เวลา:15:12:35
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 272
1648 การโอนเงินกันไว้เบิกหลื่อมปี งบประมาณปี พ.ศ.2557 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
เมื่อ 19 ธ.ค. 2557 เวลา:14:20:44
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 262
1647 การโอนเงินกันไว้เบิกหลื่อมปี งบประมาณปี พ.ศ.2557 งบลงทุน(เพื่อเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม)
เมื่อ 19 ธ.ค. 2557 เวลา:11:23:22
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 333
1646 แจ้งการโอนเปลิ่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ. 2558
เมื่อ 19 ธ.ค. 2557 เวลา:11:17:23
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 338
1645 ประกาศรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ "พัฒนาห้องสมุดมีชีวิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี"
เมื่อ 19 ธ.ค. 2557 เวลา:10:56:11
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 268
1644 การโอนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณปี 2557 งบกลาง ครั้งที่ 2
เมื่อ 19 ธ.ค. 2557 เวลา:10:48:35
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 295
1643 การให้ข้าราชการครูฯมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
เมื่อ 19 ธ.ค. 2557 เวลา:09:36:41
กลุ่มบริหารงานบุคคล 344
1642 การประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
เมื่อ 19 ธ.ค. 2557 เวลา:09:34:02
กลุ่มบริหารงานบุคคล 294
1641 ที่ ศธ 04025/4658 เรื่อง การอบรมบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาเตรียมสู่ประชาคมอาเซียน
เมื่อ 17 ธ.ค. 2557 เวลา:11:42:22
กลุ่มอำนวยการ 603
1640 ขอความร่วมมือในการจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันควบคุมโรคอาหารเป็นพิษในสถานศึกษา
เมื่อ 17 ธ.ค. 2557 เวลา:11:35:49
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 324
1639 ทุนการศึกษามูลนิธิคุวานันท์ ประจำปี ๒๕๕๗
เมื่อ 17 ธ.ค. 2557 เวลา:11:12:42
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 324
1638 ขอเชิญสั่งจองเข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
เมื่อ 17 ธ.ค. 2557 เวลา:11:04:18
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 262
1637 การทอดผ้าป่าสมทบทุนปลูกต้นคูน จังหวัดขอนแก่น
เมื่อ 17 ธ.ค. 2557 เวลา:11:00:12
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 229
เพิ่มใหม่ | >>อ่านข่าวทั้งหมด...

สารสนเทศทางการศึกษา 2556

ปฎิทินการปฏิบัติงาน 2557
เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนระบบใหม่ ข้อมูลย้อนหลังดูได้ที่ ข่าวประชาสัมพันธ์ เดิม

สพป.ขอนแก่น เขต 1 ร่วมแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลเพื่อการศึกษา
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 20 ครั้ง
เมื่อ 22 ธันวาคม 2557 เวลา15:02:56ประชุมผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนในระบบ ครั้งที 2/2558
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 11 ครั้ง
เมื่อ 22 ธันวาคม 2557 เวลา14:42:19ชาว สพป.ขอนแก่น เขต 1 ร่วมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 3/2557
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 74 ครั้ง
เมื่อ 18 ธันวาคม 2557 เวลา17:20:04สพป.ขอนแก่น เขต 1 ร่วมเดินรณรงค์วันต่อต้านคอร์ปรัปชันสากล
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 130 ครั้ง
เมื่อ 09 ธันวาคม 2557 เวลา16:43:29สพป.ขอนแก่น เขต 1 ร่วมพิธีรำลึกถึง ฯพณฯ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 131 ครั้ง
เมื่อ 08 ธันวาคม 2557 เวลา16:51:15พิธีเปิดงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2557
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 135 ครั้ง
เมื่อ 06 ธันวาคม 2557 เวลา16:38:31ขบวนแห่งานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2557
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 115 ครั้ง
เมื่อ 06 ธันวาคม 2557 เวลา16:21:02โรงเรียนบ้านเหล่านางามรับมอบห้องสมุดจากบริษัทไดซิน จำกัด
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 147 ครั้ง
เมื่อ 06 ธันวาคม 2557 เวลา15:47:26ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 142 ครั้ง
เมื่อ 06 ธันวาคม 2557 เวลา14:31:14สพป.ขอนแก่น เขต 1 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักกาะและจุดเทียนชัยถวายพระพร
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 111 ครั้ง
เมื่อ 06 ธันวาคม 2557 เวลา13:33:01เพิ่มใหม่ | >>อ่านข่าวทั้งหมด...

 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 64 | งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป. ขอนแก่น เขต 1 ครั้งที่ 64

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 63 | งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป. ขอนแก่น เขต 1 ครั้งที่ 63
เพิ่มใหม่   นำข่าวไปติดที่เว็บไซต์หน่วยงานของตน
19-12-2014-11-29-30_50876755.jpg
 ประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โดย :บ้านกุดกว้างประชาสรรค์
เปิดดู: 34 ครั้ง
เมื่อ 19 ธันวาคม 2557 เวลา11:29:30

18-12-2014-17-40-05_822324837.jpg
 กิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64
โดย :ชุมชนบ้านพรหมนิมิต
เปิดดู: 37 ครั้ง
เมื่อ 18 ธันวาคม 2557 เวลา17:40:05

17-12-2014-13-56-04_1443447405.jpg
 มอบเกียรติบัตร ผู้เข้าประกวดงานศิลปหัตกรรม ครั้งที่ 64 ระดับภูมิภาค
โดย :บ้านกุดกว้างประชาสรรค์
เปิดดู: 33 ครั้ง
เมื่อ 17 ธันวาคม 2557 เวลา13:56:04

15-12-2014-15-18-19_1233743684.jpg
 โรงเรียนบ้านหนองหลุบจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
โดย :ทุ่มแดงใหญ่
เปิดดู: 56 ครั้ง
เมื่อ 15 ธันวาคม 2557 เวลา15:18:19

12-12-2014-9-10-40_1377252302.JPG
 วภน.ขอนแก่น ออกค่าย
โดย :โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยาคม
เปิดดู: 53 ครั้ง
เมื่อ 12 ธันวาคม 2557 เวลา09:10:40

11-12-2014-16-53-05_269383242.jpg
 ท่าน ผอ.มีชัย เสาหล่อน นำคณะครูและนักเรียนไปร่วมกิจกรรมโครงการขยะรีไซเคิล
โดย :โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฏร์ประสาท/17
เปิดดู: 51 ครั้ง
เมื่อ 11 ธันวาคม 2557 เวลา16:53:05

11-12-2014-12-55-45_1488058743.jpg
 จัดทำบันทึกข้อตกลง(MOU)ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โดย :บ้านสาวะถี(สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฏิ์)
เปิดดู: 49 ครั้ง
เมื่อ 11 ธันวาคม 2557 เวลา12:55:45

09-12-2014-15-17-18_783763042.JPG
 โนนฆ้อง -หินฮาว โมเดล อเมชชิ่ง ตะกร้อ
โดย :หินฮาวคุรุประชาสรรค์ กลุ่มที่ 14
เปิดดู: 106 ครั้ง
เมื่อ 09 ธันวาคม 2557 เวลา15:17:18

none.jpg
 หินฮาวจัดกิจกรรมถวายพระพรและบำเพ็ญประโยชน์
โดย :หินฮาวคุรุประชาสรรค์
เปิดดู: 63 ครั้ง
เมื่อ 09 ธันวาคม 2557 เวลา14:48:39

09-12-2014-13-53-17_1292043166.JPG
 [บ้าน วัด โรงเรียน หินฮาวถวายพระพรและบำเพ็ยประโยชน์
โดย :หินฮาวคุรุประชาสรรค์ กลุ่มที่ 14
เปิดดู: 77 ครั้ง
เมื่อ 09 ธันวาคม 2557 เวลา13:53:17

09-12-2014-13-51-24_363580258.JPG
 [บ้าน วัด โรงเรียน หินฮาวถวายพระพรและบำเพ็ยประโยชน์
โดย :หินฮาวคุรุประชาสรรค์ กลุ่มที่ 14
เปิดดู: 69 ครั้ง
เมื่อ 09 ธันวาคม 2557 เวลา13:51:25

08-12-2014-11-18-04_1469934865.jpg
 านเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โดย :บ้านกุดกว้างประชาสรรค์
เปิดดู: 95 ครั้ง
เมื่อ 08 ธันวาคม 2557 เวลา11:18:04

เพิ่มใหม่ | >>>อ่านข่าวทั้งหมด...
    โรคตาแดง (Conjunctivitis)
โรคตาแดง (Conjunctivitis) ….เกิดจากการอักเสบของเยื่อบุตาจากการติดเชื้อไวรัสกลุ่มอาดิโนไวรัส ( adenovirus) ส่วนใหญ่จะติดต่อ...
    ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ คสช.
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ คสช..................................................................................  1. มีความรักชาติ ศาสนา พร...
    ข่าว :: รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล พลเอ
  ข่าว :: รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอช...
    รวมข้อมูลก่อนการตัดสินใจกลับไปใช้สิทธิรับบำนา
เรียบเรียงโดย ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ได้ขึ้นข้อมูลเกี่ยวการกรณีส...
>>>อ่านข่าวทั้งหมด...
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายกันตพงศ์ โคตรชุม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงินประเภทบุคคล และเหรียญทองประเภททีม จากการแข่งขันคณิตศาสตร์โลก Po Leung kuk Primary Mathematics World Contest (PMWC 2011)  จากเขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน       อ่านเพิ่มเติม
 
OBEC LMS
ระบบการจัดการเรียนการสอน
e-learning
Pil Obec
การเรียนการสอน กิจกรรมสนุกๆ
ที่นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเอง ด้วย ICT
ศูนย์ปฏิบัติการ  GPA
ศูนย์ประสานงานข้อมูล GPA PR ของนักเรียนรายบุคล ของสพฐ. ข่าวการศึกษา สถิติการศึกษา
ประกาศจัดซิ้อ จัดจ้าง สพฐ.
เว็บไซต์สำหรับประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยงานในสังกัด
โดยสำนักการคลังและทรัพย์สิน
ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ.DOC
รายงานข้อมูลสารสนเทศ สพฐ. ข้อมูล สพท.โรงเรียน บุคลากร
นักเรียนและข้อมูลทางการศึกษา
E-BOOK
รวบรวมหนังสือเรียน หนังสือเสริม ความรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ คู่มือครู หนังสือสำหรับครู
การจัดการเรียนรู้
ปฐมวัย
บูรณาการ (ประถม / มัธยม)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ประถม / มัธยม)
การศึกษาพิเศษ

พัฒนาครู
วางแผนการสอน
การใช้ไอซีที
การสร้างความเป็นพลเมือง
การแก้ปัญหาต่างๆของนักเรียน
คุณภาพชีวิตครู
ศึกษานิเทศก์
นักศึกษาครู,ครูใหม่
ความคิดสร้างสรรค์ (ครู/นักเรียน)

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย(หลักภาษา) (ประถม / มัธยม)
คณิตศาสตร์ (ประถม / มัธยม)
วิทยาศาสตร์ (ประถม / มัธยม)
ภาษาต่างประเทศ (ประถม / มัธยม)
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ประถม / มัธยม)
ศิลปะ (ประถม / มัธยม)
สุขศึกษาและพลศึกษา (ประถม / มัธยม)
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
(ประถม / มัธยม)

บริหารการศึกษา
บริหารโรงเรียน
การวัดและประเมินผล
ผู้ปกครองและชุมชน
แหล่งเรียนรู้อื่นๆ
รายการแนะนำ
ครูมืออาชีพ
ห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก
Teachers Network
ลูกศิษย์คิดถึงครู
ครูพบกูรู
กล้าคิด กล้าทำ
Teach & Tech
โรงเรียนพ่อแม่
เมล็ดพันธุ์ครู
แรงบันดาลใจจากโทรทัศน์ครู (คำแนะนำในการประยุกต์ใช้)
โทรทัศน์ครู ชุด Tablet
ผังรายการ
สถานีโทรทัศน์ครู
ครูมืออาชีพ (ทีวีไทย)
IPTV (โทรทัศน์ครู)

เครือข่ายครู
ข่าวสารเครือข่าย
เครือข่ายภาคเหนือตอนบน
เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง
เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
เครือข่ายภาคกลางตอนบน
เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง
เครือข่ายโรงเรียนนำร่องโทรทัศน์ครู