Click >>>
ผลงานคุณครู เว็บไซต์โรงเรียน การจัดการความรู้ ศูนย์รวมสื่อ กระดานข่าว E-learnning E-Office ผอ.เขตพบเพื่อนครู
  ถ้าหากท่านพบข้อความนี้! กรุณาใช้ Web Browser ที่เป็นรุ่นล่าสุดนะครับ หรือWeb Browser ที่เป็นที่นิยมกัน
อาทิเช่น Chrome,FireFox,Spark,Thunder Bird,
หรือ IE ที่เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป ปัจจุบันอยู่ที่เวอร์ชั่น 11 สามารถดาวน์โหลดได้ที่ MIcrosoft IE
 
   
 
แนะนำ รองผอ.เขต

นายวิเศษ  พลอาจทัน
081-9645175
แนะนำ ผู้อำนวยการกลุ่ม

       นายพิชิต  บุตรศรีสวย
ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
       โทร. 081-6616616
แนะนำผู้บริหารโรงเรียน

นายบุญฤทธิ์ สินอยู่
ผอ.โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร
มือถือ 085-0090814
เว็บไซต์ www.khokngam.ac.th
เพิ่มรูป ผอ./รอง.ผอ ได้ที่นี่
E-mail:webmaster@kkzone1.go.th
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โครงการ
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2557
โครงการ

โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม อาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21
ฝึกอบรม UTQ online
UTQ Online
ทุนการศึกษา
บริการของเรา
แบบตรวจวัดสุขภาพด้านการเงินโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 1
ระบบข้อมูลสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ สพป.ขอนแก่น เขต 1
kkzone1 Asean Study Center
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 สพป.ขอนแก่น เขต 1
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 สพป.ขอนแก่น เขต 1
 
 
ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่

webmaster@kkzone1.go.th

prasitkk1@gmail.com
jack_it82@hotmail.com
โทรศัพท์ 0-43246-663-5
โทรสาร 0-4323-6530
Msn Online:bemler84@hotmail.com เข้าสู่ระบบE-mail
 
 
Link แนะนำ
ศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนาอาเซียน
ไทยชล์ค คลังแสงของแหล่งเรียนรู้
Link สำคัญ
รายงานข้อมูลนักเรียนปี 2555
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน (สกก.)
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ขอนแก่น
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยี (สสวท.)
สำนักงาน ก.ค.ศ.
Admin Login
 คุณใช้เว็บบราวเซอร์ตัวใดท่องเว็บ
Thunder Bird
โครม Crome
โอเปร่า Opera
ไฟฟอกซ์ Firefox
ไออี Internet Explorer(IE)
 
 
ดึงข่าวติดหน้าเว็บ คลิกที่นี่ ข้อมูลย้อนหลังดูได้ที่ หนังสือราชการ เดิม
ดำเนินการค้นหาจาก ชื่อเรื่อง
ลำดับ เรื่อง โดย อ่าน
1038 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูเพื่อรับการคัดเลือกไปฝึกอบรมต่างประเทศ
เมื่อ 31 ก.ค. 2557 เวลา:09:49:38
กลุ่มบริหารงานบุคคล 33
1037 การพิจารเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2557
เมื่อ 31 ก.ค. 2557 เวลา:09:47:36
กลุ่มบริหารงานบุคคล 21
1036 การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR)
เมื่อ 31 ก.ค. 2557 เวลา:09:08:24
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 77
1035 โครงการปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทย
เมื่อ 30 ก.ค. 2557 เวลา:16:05:30
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 259
1034 การติดตามตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเตอร์เน็ทของสถานศึกษา
เมื่อ 30 ก.ค. 2557 เวลา:15:40:20
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 248
1033 ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "รูปแบบการเล่านิทาน อ่านหนังสือ ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านในเด็กปฐมวัย"
เมื่อ 30 ก.ค. 2557 เวลา:14:59:45
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 249
1032 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
เมื่อ 30 ก.ค. 2557 เวลา:13:23:18
กลุ่มบริหารงานบุคคล 410
1031 แจ้งจัดสรรงบประมาณ ปี 2557 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
เมื่อ 29 ก.ค. 2557 เวลา:18:59:05
กลุ่มนโยบายและแผน 411
1030 การจัดสรรงบประมาณปี 255 7 งบดำเนินงาน เพื่อดำเนินการจัดซื้อวัสดุ/หนังสือห้องสมุด
เมื่อ 29 ก.ค. 2557 เวลา:18:38:03
กลุ่มนโยบายและแผน 393
1029 แจ้งจัดสรรงบประมาณ ปี 2557 งบดำเนินงาน ค่าวัสดุ รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน และชุดฝึกทักษะ
เมื่อ 29 ก.ค. 2557 เวลา:18:24:13
กลุ่มนโยบายและแผน 396
1028 ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา
เมื่อ 29 ก.ค. 2557 เวลา:15:55:39
กลุ่มบริหารงานบุคคล 903
1027 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานชุมนุมลูกเสือ ASEAN ระดับเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1 (ด่วนที่สุด)
เมื่อ 29 ก.ค. 2557 เวลา:14:07:15
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 324
1026 การจัดงานชุมนุมลูกเสือ ASEAN ระดับเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2557 (ด่วนที่สุด)
เมื่อ 29 ก.ค. 2557 เวลา:14:04:43
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 220
1025 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านบรรณารักษ์ และด้านวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก
เมื่อ 29 ก.ค. 2557 เวลา:13:17:40
กลุ่มบริหารงานบุคคล 418
1024 ส่งรายชื่อผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายในระดับสถานศึกษา
เมื่อ 29 ก.ค. 2557 เวลา:11:03:41
หน่วยงานตรวจสอบภายใน 502
1023 การคัดเลือกนักเรียนนักเรียน และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึการศึกษา ๒๕๕๗
เมื่อ 29 ก.ค. 2557 เวลา:10:09:44
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 199
1022 การคัดเลือกนักเรียนนักเรียน และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึการศึกษา ๒๕๕๗
เมื่อ 29 ก.ค. 2557 เวลา:09:33:11
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 162
1021 ขอความอนุเคราะห์วิทยากรให้การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (ด่วนมาก)
เมื่อ 28 ก.ค. 2557 เวลา:16:16:26
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 481
1020 การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบอ้างอิงความสามารถภาษาอังกฤษ (CEFR) (เพิ่มเติม)
เมื่อ 28 ก.ค. 2557 เวลา:16:01:23
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 361
1019 ประชุมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างพัฒนาระบบดูแลช่วยเหนือนักเรียนให้เข้มแข็ง
เมื่อ 28 ก.ค. 2557 เวลา:07:04:45
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 577
เพิ่มใหม่ | >>อ่านข่าวทั้งหมด...
สารสนเทศทางการศึกษา 2556

ปฎิทินการปฏิบัติงาน 2557
เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนระบบใหม่ ข้อมูลย้อนหลังดูได้ที่ ข่าวประชาสัมพันธ์ เดิม

ชื่อเรื่อง:สพป.ขอนแก่น เขต 1 จัดโครงการแข่งขันผลิตภัณฑ์ OSOP (2) 


โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 206 ครั้ง
เมื่อ 20 กรกฎาคม 2557 เวลา14:03:21

ชื่อเรื่อง:สพป.ขอนแก่น เขต 1 จัดโครงการแข่งขันผลิตภัณฑ์ OSOP (1) 


โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 228 ครั้ง
เมื่อ 20 กรกฎาคม 2557 เวลา13:59:21

ชื่อเรื่อง:สพป.ขอนแก่น เขต 1 จัดโครงการส่งเสริมเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ (2) 


โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 138 ครั้ง
เมื่อ 20 กรกฎาคม 2557 เวลา13:37:40

ชื่อเรื่อง:สพป.ขอนแก่น เขต 1 จัดโครงการส่งเสริมเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ (1) 


โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 179 ครั้ง
เมื่อ 20 กรกฎาคม 2557 เวลา13:30:48

ชื่อเรื่อง:สพป.ขอนแก่น เขต 1 มอบเทียนพรรษาให้สถานศึกษา (2) 


โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 108 ครั้ง
เมื่อ 20 กรกฎาคม 2557 เวลา13:11:21

ชื่อเรื่อง:สพป.ขอนแก่น เขต 1 มอบเทียนพรรษาให้สถานศึกษา (1) 


โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 95 ครั้ง
เมื่อ 20 กรกฎาคม 2557 เวลา13:08:10

ชื่อเรื่อง:สพป.ขอนแก่น เขต 1 ทำบุญตักบาตรครบรอบ 11 ปี 


โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 124 ครั้ง
เมื่อ 20 กรกฎาคม 2557 เวลา12:12:23

ชื่อเรื่อง:สพป.ขอนแก่น เขต 1 ทำบุญตักบาตรครบรอบ 11 ปี 


โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 129 ครั้ง
เมื่อ 20 กรกฎาคม 2557 เวลา12:07:45

ชื่อเรื่อง:สพป.ขอนแก่น เขต 1 ทำบุญตักบาตรครบรอบ 11 ปี 


โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 109 ครั้ง
เมื่อ 20 กรกฎาคม 2557 เวลา12:02:38

ชื่อเรื่อง:สพป.ขอนแก่น เขต 1 ทำบุญตักบาตรครบรอบ 11 ปี 


โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 163 ครั้ง
เมื่อ 20 กรกฎาคม 2557 เวลา11:57:54

เพิ่มใหม่ | >>อ่านข่าวทั้งหมด...

 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 63 | งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป. ขอนแก่น เขต 1 ครั้งที่ 63
เพิ่มใหม่
ชื่อเรื่อง:  ฝ่ายวิชาการอบรมการใช้โปรแกรม Socrative


โดย :บ้านโนนรังวิทยาคาร ศูนย์สาวะถี
เปิดดู: 121 ครั้ง
เมื่อ 17 กรกฎาคม 2557 เวลา15:19:03
ชื่อเรื่อง:  กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2557


โดย :บ้านคำบอน
เปิดดู: 96 ครั้ง
เมื่อ 17 กรกฎาคม 2557 เวลา14:30:26
ชื่อเรื่อง:  การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้นำชุมชนเพื่


โดย :บ้านโนนรังวิทยาคาร ศูนย์สาวะถี
เปิดดู: 113 ครั้ง
เมื่อ 17 กรกฎาคม 2557 เวลา11:26:34
ชื่อเรื่อง:  ถวายเทียนพรรษาปรองดองสมานฉันท์


โดย :โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยาคม กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 2
เปิดดู: 147 ครั้ง
เมื่อ 16 กรกฎาคม 2557 เวลา13:19:04
ชื่อเรื่อง:  กิจกรรมเข้าพรรษา ปี 2557 โรงเรียนบ้านหนองกอยสิทธิ


โดย :โรงเรียนบ้านหนองกอยสิทธิราษฎร์บำรุง
เปิดดู: 124 ครั้ง
เมื่อ 16 กรกฎาคม 2557 เวลา10:57:03
ชื่อเรื่อง:  กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2557


โดย :บ้านนาเพียง
เปิดดู: 118 ครั้ง
เมื่อ 15 กรกฎาคม 2557 เวลา21:19:59
ชื่อเรื่อง:  ร่วมทอดเทียนพรรษากับเทศบาลตำบลสาวะถี


โดย :บ้านโนนรังวิทยาคาร ศูนย์สาวะถี
เปิดดู: 115 ครั้ง
เมื่อ 15 กรกฎาคม 2557 เวลา21:18:09
ชื่อเรื่อง:  กิจกรรมทอดถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2557


โดย :โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา
เปิดดู: 133 ครั้ง
เมื่อ 14 กรกฎาคม 2557 เวลา19:11:44
ชื่อเรื่อง:  ร.ร.บ้านศิลาจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ถ


โดย :โรงเรียนบ้านศิลา ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาที่ 6
เปิดดู: 155 ครั้ง
เมื่อ 14 กรกฎาคม 2557 เวลา11:28:23
ชื่อเรื่อง:  กิจกรรมวันเข้าพรรษาประจำปี 2557


โดย :ชุมชนบ้านพรหมนิมิต
เปิดดู: 211 ครั้ง
เมื่อ 10 กรกฎาคม 2557 เวลา18:22:15
ชื่อเรื่อง:  กิจกรรมถวายเทียนพรรษา (วันเข้าพรรษา)


โดย :บ้านโนนกู่/กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ที่ 4 สาวะถี
เปิดดู: 170 ครั้ง
เมื่อ 10 กรกฎาคม 2557 เวลา13:45:14
ชื่อเรื่อง:  ประชุมกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองกุงคุรุ


โดย :โรงเรียนบ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์
เปิดดู: 188 ครั้ง
เมื่อ 10 กรกฎาคม 2557 เวลา00:09:05
เพิ่มใหม่ | >>>อ่านข่าวทั้งหมด...
    ประกาศผลการแข่งขันวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำป
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีนักเรียนสอบแข่งขันวิชาการ ระดับนานาชาติ ทุกโรงเรียน             ขณะ...
    City Hubs - ประชาสัมพันธ์อบรมคอมพิวเตอร์ - อบรมที่ ม.ขอน
ด้วยบริษัทซิตี้ฮับส์ คอร์ปอเรชัน จำกัด (Cityhubs Corporation Co.,Ltd.) ได้จัดหลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ - ม...
    เฝ้ารอ
แรงบันดาลใจในการพัฒนามิวสิควีดีโอ ขอบคุณผู้ที่บริจาคอวัยวะ ให้กับศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย แล...
    Thai Education 2014
ไทย Education 2014 มหกรรมทางการศึกษาที่แสดงแนวทางการพัฒนาการศึกษาไทยภายใต้การขับเคลื่อนของกระทรวงศึกษาธิการในย...
    ครม.อนุมัติปรับอัตราค่าจ้างสำหรับลูกจ้างรายเด
►เห็นชอบการปรับอัตราค่าจ้างสำหรับลูกจ้างรายเดือน นักการภารโรง สพฐ. คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามมติคณะก...
    รับสมัครสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาส
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี "รับสมัครสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์และค...
>>>อ่านข่าวทั้งหมด...
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายกันตพงศ์ โคตรชุม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงินประเภทบุคคล และเหรียญทองประเภททีม จากการแข่งขันคณิตศาสตร์โลก Po Leung kuk Primary Mathematics World Contest (PMWC 2011)  จากเขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน       อ่านเพิ่มเติม
 
OBEC LMS
ระบบการจัดการเรียนการสอน
e-learning
Pil Obec
การเรียนการสอน กิจกรรมสนุกๆ
ที่นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเอง ด้วย ICT
ศูนย์ปฏิบัติการ  GPA
ศูนย์ประสานงานข้อมูล GPA PR ของนักเรียนรายบุคล ของสพฐ. ข่าวการศึกษา สถิติการศึกษา
ประกาศจัดซิ้อ จัดจ้าง สพฐ.
เว็บไซต์สำหรับประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยงานในสังกัด
โดยสำนักการคลังและทรัพย์สิน
ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ.DOC
รายงานข้อมูลสารสนเทศ สพฐ. ข้อมูล สพท.โรงเรียน บุคลากร
นักเรียนและข้อมูลทางการศึกษา
E-BOOK
รวบรวมหนังสือเรียน หนังสือเสริม ความรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ คู่มือครู หนังสือสำหรับครู
การจัดการเรียนรู้
ปฐมวัย
บูรณาการ (ประถม / มัธยม)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ประถม / มัธยม)
การศึกษาพิเศษ

พัฒนาครู
วางแผนการสอน
การใช้ไอซีที
การสร้างความเป็นพลเมือง
การแก้ปัญหาต่างๆของนักเรียน
คุณภาพชีวิตครู
ศึกษานิเทศก์
นักศึกษาครู,ครูใหม่
ความคิดสร้างสรรค์ (ครู/นักเรียน)

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย(หลักภาษา) (ประถม / มัธยม)
คณิตศาสตร์ (ประถม / มัธยม)
วิทยาศาสตร์ (ประถม / มัธยม)
ภาษาต่างประเทศ (ประถม / มัธยม)
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ประถม / มัธยม)
ศิลปะ (ประถม / มัธยม)
สุขศึกษาและพลศึกษา (ประถม / มัธยม)
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
(ประถม / มัธยม)

บริหารการศึกษา
บริหารโรงเรียน
การวัดและประเมินผล
ผู้ปกครองและชุมชน
แหล่งเรียนรู้อื่นๆ
รายการแนะนำ
ครูมืออาชีพ
ห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก
Teachers Network
ลูกศิษย์คิดถึงครู
ครูพบกูรู
กล้าคิด กล้าทำ
Teach & Tech
โรงเรียนพ่อแม่
เมล็ดพันธุ์ครู
แรงบันดาลใจจากโทรทัศน์ครู (คำแนะนำในการประยุกต์ใช้)
โทรทัศน์ครู ชุด Tablet
ผังรายการ
สถานีโทรทัศน์ครู
ครูมืออาชีพ (ทีวีไทย)
IPTV (โทรทัศน์ครู)

เครือข่ายครู
ข่าวสารเครือข่าย
เครือข่ายภาคเหนือตอนบน
เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง
เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
เครือข่ายภาคกลางตอนบน
เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง
เครือข่ายโรงเรียนนำร่องโทรทัศน์ครู