Click >>>
ผลงานคุณครู เว็บไซต์โรงเรียน การจัดการความรู้ ศูนย์รวมสื่อ กระดานข่าว E-learnning E-Office สพฐ. E-Office ผอ.เขตพบเพื่อนครู
  ถ้าหากท่านพบข้อความนี้! กรุณาใช้ Web Browser ที่เป็นรุ่นล่าสุดนะครับ หรือWeb Browser ที่เป็นที่นิยมกัน
อาทิเช่น Chrome,FireFox,Spark,Thunder Bird,
หรือ IE ที่เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป ปัจจุบันอยู่ที่เวอร์ชั่น 11 สามารถดาวน์โหลดได้ที่ MIcrosoft IE
 
   
 
แนะนำ รองผอ.เขต

นายรังสฤษฎิ์  ธนะภูมิชัย
084-5175033
แนะนำ ผู้อำนวยการกลุ่ม

 นางสาวศุภรัสมิ์  อาจอำนวย
  ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
     0815449961
แนะนำผู้บริหารโรงเรียน

    นายประยงค์ โพธิ์ชัยทอง
   ผอ.โรงเรียนบ้านหนองหลุบ
     โทร. 081-7399539

 

เพิ่มรูป ผอ./รอง.ผอ ได้ที่นี่
E-mail:webmaster@kkzone1.go.th
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โครงการ
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2557
โครงการ

โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม อาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21
ฝึกอบรม UTQ online
UTQ Online
ทุนการศึกษา
บริการของเรา
แบบตรวจวัดสุขภาพด้านการเงินโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 1
ระบบข้อมูลสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ สพป.ขอนแก่น เขต 1
kkzone1 Asean Study Center
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 สพป.ขอนแก่น เขต 1
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 สพป.ขอนแก่น เขต 1
 
 
ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่

webmaster@kkzone1.go.th

prasitkk1@gmail.com
jack_it82@hotmail.com
โทรศัพท์ 0-43246-663-5
โทรสาร 0-4323-6530
Msn Online:bemler84@hotmail.com เข้าสู่ระบบE-mail
 
 
Link แนะนำ
Link สำคัญ
รายงานข้อมูลนักเรียนปี 2555
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน (สกก.)
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ขอนแก่น
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยี (สสวท.)
สำนักงาน ก.ค.ศ.
Admin Login
 คุณใช้เว็บบราวเซอร์ตัวใดท่องเว็บ
Thunder Bird
โครม Crome
โอเปร่า Opera
ไฟฟอกซ์ Firefox
ไออี Internet Explorer(IE)
 
 
สารสนเทศทางการศึกษา 2556
ใบสมัครการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21 ศูนย์อาเซียนโรงเรียนสนามบิน
ดึงข่าวติดหน้าเว็บ คลิกที่นี่ข้อมูลย้อนหลังดูได้ที่ หนังสือราชการ เดิม
ดำเนินการค้นหาจาก ชื่อเรื่อง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน
1013 แจ้งจัดสรรงบประมาณโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีงบประมาณ 2557 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 112
1012 การประชุมเชิงปฏิบัติการปรังปรุงแก้ไขข้อสอบ โดย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 186
1011 การจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมฉลองพนะชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 139
1010 การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายใน ระดับสถานศึกษา โดย หน่วยงานตรวจสอบภายใน เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 236
1009 โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ B.T.C. และ A.T.C.สามัญ ประจำปี 2557 (สำหรับสถานศึกษายังไม่ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมฯ) โดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 242
1008 การจัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถทางภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทย แห่งชาติ โดย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 232
1007 การส่งเงินค่าบำรุงลูกเสือ ประจำปี 2557 (สำหรับโรงเรียนที่ยังไม่ได้ดำเนินการส่งเงินค่าบำรุงฯ) โดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 238
1006 บัญชีรายชื่อผู้บริหารที่ขึ้นรถบัสไปร่วมลงนามคำรับรองฯ ที่ จ.อุบลราชธานี โดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 357
1005 แจ้งผลการประกวดแข่งขันภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู้ประชาคมอาเซียและทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้กับสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 147
1004 การอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบอ้างอิงความสามารถภาษาอังกฤษ (CEFR)ระดับภูมิภาค โดย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 184
1003 การรายงานข้อมูลสถิติทางการศึกษาด้วยระบบสารสนเทศ Emis ปีการศึกษา 2557 โดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 309
1002 สำรวจค่าสาธารณูปโภคของโรงเรียน โดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 338
1001 ให้ผู้บริหารสถานศึกษาส่งสำเนาบัตรประชาชนด่วน โดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 371
1000 การประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชยาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง" ปีการศึกษา 2557 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 378
999 การประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนร โดย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 348
998 เชิญประชุมจัดสรรงบประมาณปี 2557 โดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 323
997 การนำส่งประกาศของโรงเรียน เรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 524
996 ตัวอย่างประกาศค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาและตัวอย่างแผนปฏิบัติการประจำปี 2557 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 636
995 รายชื่อโรงเรียนที่ต้องติดต่อรับประกาศเป้าหมาย ปีการศึกษา 2557 เพื่อพิจารณาปรับแก้ไข รุ่นที่1 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 470
994 แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2557 โดย กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 373
เพิ่มใหม่ | >>อ่านข่าวทั้งหมด...

ปฎิทินการปฏิบัติงาน 2557
เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนระบบใหม่ ข้อมูลย้อนหลังดูได้ที่ ข่าวประชาสัมพันธ์ เดิม
ชื่อเรื่อง:  สพป.ขอนแก่น เขต 1 จัดโครงการแข่งขันผลิตภัณฑ์ OSOP (2)

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 125 ครั้ง
เมื่อ 20 กรกฎาคม 2557 เวลา14:03:21
ชื่อเรื่อง:  สพป.ขอนแก่น เขต 1 จัดโครงการแข่งขันผลิตภัณฑ์ OSOP (1)

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 137 ครั้ง
เมื่อ 20 กรกฎาคม 2557 เวลา13:59:21
ชื่อเรื่อง:  สพป.ขอนแก่น เขต 1 จัดโครงการส่งเสริมเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ (2)

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 88 ครั้ง
เมื่อ 20 กรกฎาคม 2557 เวลา13:37:40
ชื่อเรื่อง:  สพป.ขอนแก่น เขต 1 จัดโครงการส่งเสริมเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ (1)

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 111 ครั้ง
เมื่อ 20 กรกฎาคม 2557 เวลา13:30:48
ชื่อเรื่อง:  สพป.ขอนแก่น เขต 1 มอบเทียนพรรษาให้สถานศึกษา (2)

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 67 ครั้ง
เมื่อ 20 กรกฎาคม 2557 เวลา13:11:21
ชื่อเรื่อง:  สพป.ขอนแก่น เขต 1 มอบเทียนพรรษาให้สถานศึกษา (1)

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 54 ครั้ง
เมื่อ 20 กรกฎาคม 2557 เวลา13:08:10
ชื่อเรื่อง:  สพป.ขอนแก่น เขต 1 ทำบุญตักบาตรครบรอบ 11 ปี

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 79 ครั้ง
เมื่อ 20 กรกฎาคม 2557 เวลา12:12:23
ชื่อเรื่อง:  สพป.ขอนแก่น เขต 1 ทำบุญตักบาตรครบรอบ 11 ปี

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 80 ครั้ง
เมื่อ 20 กรกฎาคม 2557 เวลา12:07:45
ชื่อเรื่อง:  สพป.ขอนแก่น เขต 1 ทำบุญตักบาตรครบรอบ 11 ปี

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 71 ครั้ง
เมื่อ 20 กรกฎาคม 2557 เวลา12:02:38
ชื่อเรื่อง:  สพป.ขอนแก่น เขต 1 ทำบุญตักบาตรครบรอบ 11 ปี

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 107 ครั้ง
เมื่อ 20 กรกฎาคม 2557 เวลา11:57:54
เพิ่มใหม่ | >>อ่านข่าวทั้งหมด...

 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 63 | งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป. ขอนแก่น เขต 1 ครั้งที่ 63
เพิ่มใหม่
ชื่อเรื่อง:  ฝ่ายวิชาการอบรมการใช้โปรแกรม Socrative


โดย :บ้านโนนรังวิทยาคาร ศูนย์สาวะถี
เปิดดู: 59 ครั้ง
เมื่อ 17 กรกฎาคม 2557 เวลา15:19:03
ชื่อเรื่อง:  กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2557


โดย :บ้านคำบอน
เปิดดู: 45 ครั้ง
เมื่อ 17 กรกฎาคม 2557 เวลา14:30:26
ชื่อเรื่อง:  การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้นำชุมชนเพื่


โดย :บ้านโนนรังวิทยาคาร ศูนย์สาวะถี
เปิดดู: 79 ครั้ง
เมื่อ 17 กรกฎาคม 2557 เวลา11:26:34
ชื่อเรื่อง:  ถวายเทียนพรรษาปรองดองสมานฉันท์


โดย :โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยาคม กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 2
เปิดดู: 110 ครั้ง
เมื่อ 16 กรกฎาคม 2557 เวลา13:19:04
ชื่อเรื่อง:  กิจกรรมเข้าพรรษา ปี 2557 โรงเรียนบ้านหนองกอยสิทธิ


โดย :โรงเรียนบ้านหนองกอยสิทธิราษฎร์บำรุง
เปิดดู: 94 ครั้ง
เมื่อ 16 กรกฎาคม 2557 เวลา10:57:03
ชื่อเรื่อง:  กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2557


โดย :บ้านนาเพียง
เปิดดู: 83 ครั้ง
เมื่อ 15 กรกฎาคม 2557 เวลา21:19:59
ชื่อเรื่อง:  ร่วมทอดเทียนพรรษากับเทศบาลตำบลสาวะถี


โดย :บ้านโนนรังวิทยาคาร ศูนย์สาวะถี
เปิดดู: 82 ครั้ง
เมื่อ 15 กรกฎาคม 2557 เวลา21:18:09
ชื่อเรื่อง:  กิจกรรมทอดถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2557


โดย :โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา
เปิดดู: 101 ครั้ง
เมื่อ 14 กรกฎาคม 2557 เวลา19:11:44
ชื่อเรื่อง:  ร.ร.บ้านศิลาจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ถ


โดย :โรงเรียนบ้านศิลา ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาที่ 6
เปิดดู: 123 ครั้ง
เมื่อ 14 กรกฎาคม 2557 เวลา11:28:23
ชื่อเรื่อง:  กิจกรรมวันเข้าพรรษาประจำปี 2557


โดย :ชุมชนบ้านพรหมนิมิต
เปิดดู: 170 ครั้ง
เมื่อ 10 กรกฎาคม 2557 เวลา18:22:15
ชื่อเรื่อง:  กิจกรรมถวายเทียนพรรษา (วันเข้าพรรษา)


โดย :บ้านโนนกู่/กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ที่ 4 สาวะถี
เปิดดู: 137 ครั้ง
เมื่อ 10 กรกฎาคม 2557 เวลา13:45:14
ชื่อเรื่อง:  ประชุมกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองกุงคุรุ


โดย :โรงเรียนบ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์
เปิดดู: 144 ครั้ง
เมื่อ 10 กรกฎาคม 2557 เวลา00:09:05
เพิ่มใหม่ | >>>อ่านข่าวทั้งหมด...
    ประกาศผลการแข่งขันวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำป
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีนักเรียนสอบแข่งขันวิชาการ ระดับนานาชาติ ทุกโรงเรียน             ขณะ...
    City Hubs - ประชาสัมพันธ์อบรมคอมพิวเตอร์ - อบรมที่ ม.ขอน
ด้วยบริษัทซิตี้ฮับส์ คอร์ปอเรชัน จำกัด (Cityhubs Corporation Co.,Ltd.) ได้จัดหลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ - ม...
    เฝ้ารอ
แรงบันดาลใจในการพัฒนามิวสิควีดีโอ ขอบคุณผู้ที่บริจาคอวัยวะ ให้กับศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย แล...
    Thai Education 2014
ไทย Education 2014 มหกรรมทางการศึกษาที่แสดงแนวทางการพัฒนาการศึกษาไทยภายใต้การขับเคลื่อนของกระทรวงศึกษาธิการในย...
    ครม.อนุมัติปรับอัตราค่าจ้างสำหรับลูกจ้างรายเด
►เห็นชอบการปรับอัตราค่าจ้างสำหรับลูกจ้างรายเดือน นักการภารโรง สพฐ. คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามมติคณะก...
    รับสมัครสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาส
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี "รับสมัครสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์และค...
>>>อ่านข่าวทั้งหมด...
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายกันตพงศ์ โคตรชุม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงินประเภทบุคคล และเหรียญทองประเภททีม จากการแข่งขันคณิตศาสตร์โลก Po Leung kuk Primary Mathematics World Contest (PMWC 2011)  จากเขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน       อ่านเพิ่มเติม
 
OBEC LMS
ระบบการจัดการเรียนการสอน
e-learning
Pil Obec
การเรียนการสอน กิจกรรมสนุกๆ
ที่นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเอง ด้วย ICT
ศูนย์ปฏิบัติการ  GPA
ศูนย์ประสานงานข้อมูล GPA PR ของนักเรียนรายบุคล ของสพฐ. ข่าวการศึกษา สถิติการศึกษา
ประกาศจัดซิ้อ จัดจ้าง สพฐ.
เว็บไซต์สำหรับประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยงานในสังกัด
โดยสำนักการคลังและทรัพย์สิน
ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ.DOC
รายงานข้อมูลสารสนเทศ สพฐ. ข้อมูล สพท.โรงเรียน บุคลากร
นักเรียนและข้อมูลทางการศึกษา
E-BOOK
รวบรวมหนังสือเรียน หนังสือเสริม ความรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ คู่มือครู หนังสือสำหรับครู
การจัดการเรียนรู้
ปฐมวัย
บูรณาการ (ประถม / มัธยม)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ประถม / มัธยม)
การศึกษาพิเศษ

พัฒนาครู
วางแผนการสอน
การใช้ไอซีที
การสร้างความเป็นพลเมือง
การแก้ปัญหาต่างๆของนักเรียน
คุณภาพชีวิตครู
ศึกษานิเทศก์
นักศึกษาครู,ครูใหม่
ความคิดสร้างสรรค์ (ครู/นักเรียน)

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย(หลักภาษา) (ประถม / มัธยม)
คณิตศาสตร์ (ประถม / มัธยม)
วิทยาศาสตร์ (ประถม / มัธยม)
ภาษาต่างประเทศ (ประถม / มัธยม)
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ประถม / มัธยม)
ศิลปะ (ประถม / มัธยม)
สุขศึกษาและพลศึกษา (ประถม / มัธยม)
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
(ประถม / มัธยม)

บริหารการศึกษา
บริหารโรงเรียน
การวัดและประเมินผล
ผู้ปกครองและชุมชน
แหล่งเรียนรู้อื่นๆ
รายการแนะนำ
ครูมืออาชีพ
ห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก
Teachers Network
ลูกศิษย์คิดถึงครู
ครูพบกูรู
กล้าคิด กล้าทำ
Teach & Tech
โรงเรียนพ่อแม่
เมล็ดพันธุ์ครู
แรงบันดาลใจจากโทรทัศน์ครู (คำแนะนำในการประยุกต์ใช้)
โทรทัศน์ครู ชุด Tablet
ผังรายการ
สถานีโทรทัศน์ครู
ครูมืออาชีพ (ทีวีไทย)
IPTV (โทรทัศน์ครู)

เครือข่ายครู
ข่าวสารเครือข่าย
เครือข่ายภาคเหนือตอนบน
เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง
เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
เครือข่ายภาคกลางตอนบน
เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง
เครือข่ายโรงเรียนนำร่องโทรทัศน์ครู