Click >>>
ผลงานคุณครู เว็บไซต์โรงเรียน การจัดการความรู้ ศูนย์รวมสื่อ กระดานข่าว E-learnning E-Office สพฐ. ผอ.เขตพบเพื่อนครู
  ถ้าหากท่านพบข้อความนี้! กรุณาใช้ Web Browser ที่เป็นรุ่นล่าสุดนะครับ หรือWeb Browser ที่เป็นที่นิยมกัน
อาทิเช่น Chrome,FireFox,Spark,Thunder Bird,
หรือ IE ที่เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป ปัจจุบันอยู่ที่เวอร์ชั่น 11 สามารถดาวน์โหลดได้ที่ MIcrosoft IE
 
   
 
แนะนำ รองผอ.เขต

               นางนฤชล ไหลงาม
            Tel.08 79495945
e-mail : nam_kk1@hotmail.com
แนะนำ ผู้อำนวยการกลุ่ม

นายอัคเดช ศุกระชาต
ผอ.กลุ่มอำนวยการ
087-3748855
แนะนำผู้บริหารโรงเรียน

นายไพฑูรย์  วงศ์ภักดี
ผอ.ร.ร.บ้านท่าพระเนาว์
http://trapanao.kkzone1.go.th/

เพิ่มรูป ผอ./รอง.ผอ ได้ที่นี่
E-mail:webmaster@kkzone1.go.th
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โครงการ
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2557
โครงการ

โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม อาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21
ฝึกอบรม UTQ online
UTQ Online
ทุนการศึกษา
บริการของเรา
แบบตรวจวัดสุขภาพด้านการเงินโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 1
ระบบข้อมูลสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ สพป.ขอนแก่น เขต 1
kkzone1 Asean Study Center
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 สพป.ขอนแก่น เขต 1
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 สพป.ขอนแก่น เขต 1
 
 
ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่

webmaster@kkzone1.go.th

prasitkk1@gmail.com
jack_it82@hotmail.com
โทรศัพท์ 0-43246-663-5
โทรสาร 0-4323-6530
Msn Online:bemler84@hotmail.com เข้าสู่ระบบE-mail
 
 
Link แนะนำ
ศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนาอาเซียน
ไทยชล์ค คลังแสงของแหล่งเรียนรู้
Link สำคัญ
รายงานข้อมูลนักเรียนปี 2555
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน (สกก.)
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ขอนแก่น
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยี (สสวท.)
สำนักงาน ก.ค.ศ.
Admin Login
 คุณใช้เว็บบราวเซอร์ตัวใดท่องเว็บ
Thunder Bird
โครม Crome
โอเปร่า Opera
ไฟฟอกซ์ Firefox
ไออี Internet Explorer(IE)
 
 


ประกาศ หมายเลขประจำตัวและรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกตั้งเป็นอนุกรรมการผู้แทน ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา


ดึงข่าวติดหน้าเว็บ คลิกที่นี่ ข้อมูลย้อนหลังดูได้ที่ หนังสือราชการ เดิม
ดำเนินการค้นหาจาก ชื่อเรื่อง
ลำดับ เรื่อง โดย อ่าน
1200 ขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงาน
เมื่อ 27 ส.ค. 2557 เวลา:14:34:24
กลุ่มนโยบายและแผน 46
1199 ซักซ้อมการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2(1 ตุลาคม 2557)
เมื่อ 27 ส.ค. 2557 เวลา:11:55:27
กลุ่มบริหารงานบุคคล 196
1198 การประกวดแข่งขัน ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่21
เมื่อ 27 ส.ค. 2557 เวลา:11:26:28
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 85
1197 คู่มือการรายงานติดตามและประเมินผลสำนักงานเขตพื้นที่ทางระบบ e-MES
เมื่อ 27 ส.ค. 2557 เวลา:11:17:12
กลุ่มนโยบายและแผน 117
1196 นับมีตัวพนักงานราชการ ณ วันที่ 1 กันยายน 2557
เมื่อ 26 ส.ค. 2557 เวลา:17:03:55
กลุ่มบริหารงานบุคคล 264
1195 การดำเนินงานขยายผลโครงการการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
เมื่อ 26 ส.ค. 2557 เวลา:16:31:19
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 236
1193 โครงการจัดงาน แสดงผลสำเร็จการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
เมื่อ 26 ส.ค. 2557 เวลา:15:14:06
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 185
1192 การประชุมวิชาการระดับชาติ"การยกระดับคุณภาพการศึกษาวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ปีพุทธศักราช 2557
เมื่อ 26 ส.ค. 2557 เวลา:15:09:03
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 193
1191 ประกาศหมายเลขประจำตัวและรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทน ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
เมื่อ 26 ส.ค. 2557 เวลา:13:18:39
กลุ่มอำนวยการ 256
1190 การขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2557
เมื่อ 26 ส.ค. 2557 เวลา:11:42:01
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 152
1189 การประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557
เมื่อ 26 ส.ค. 2557 เวลา:11:10:09
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 379
1188 การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา
เมื่อ 26 ส.ค. 2557 เวลา:10:17:41
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 273
1187 การสรรหาและการคัดเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
เมื่อ 26 ส.ค. 2557 เวลา:10:16:16
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 165
1186 การดำเนินการได้มาของอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
เมื่อ 26 ส.ค. 2557 เวลา:10:10:14
กลุ่มอำนวยการ 153
1185 นักเรียนได้รับคัดเลือกลูกกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557
เมื่อ 25 ส.ค. 2557 เวลา:16:41:08
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 233
1184 เชิญประชุมเพื่อจัดทำแผนความต้องการ งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
เมื่อ 25 ส.ค. 2557 เวลา:14:52:01
กลุ่มนโยบายและแผน 349
1183 ขอความร่วมมือจัดส่งรูปภาพเพื่อประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
เมื่อ 25 ส.ค. 2557 เวลา:14:10:21
กลุ่มนโยบายและแผน 335
1182 การส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
เมื่อ 25 ส.ค. 2557 เวลา:13:51:06
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 286
1181 ส่งแบบสอบถามความพึงพอใจและแบบสอบถามการมีส่วนร่วม
เมื่อ 25 ส.ค. 2557 เวลา:11:05:55
กลุ่มอำนวยการ 336
1180 นำเสนอหนังสือสำหรับโครงการ "เพิ่มประสิทธิผลกลยุทธการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน พัฒนาห้องสมุด ๓ ดี "
เมื่อ 25 ส.ค. 2557 เวลา:10:01:02
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 260
เพิ่มใหม่ | >>อ่านข่าวทั้งหมด...
สารสนเทศทางการศึกษา 2556

ปฎิทินการปฏิบัติงาน 2557
เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนระบบใหม่ ข้อมูลย้อนหลังดูได้ที่ ข่าวประชาสัมพันธ์ เดิม

ชื่อเรื่อง:สพป.ขอนแก่น เขต 1ประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบอ้างอิงความสามารถทางภา 


โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 124 ครั้ง
เมื่อ 17 สิงหาคม 2557 เวลา16:32:53

ชื่อเรื่อง:สพป.ขอนแก่น เขต 1 อบรมภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสารสำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา 


โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 120 ครั้ง
เมื่อ 17 สิงหาคม 2557 เวลา16:26:49

ชื่อเรื่อง:สพป.ขอนแก่น เขต 1 จัดการประกวดแข่งขันเตรียมความพร้อมสุ่ประชาคมอาเซียนฯ 


โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 83 ครั้ง
เมื่อ 17 สิงหาคม 2557 เวลา16:23:04

ชื่อเรื่อง:สพป.ขอนแ่่ก่น เขต 1 อบรมพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดขอนแก่น 


โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 86 ครั้ง
เมื่อ 17 สิงหาคม 2557 เวลา15:00:04

ชื่อเรื่อง:สพป.ขอนแก่น เขต1 จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายใน ระดับสถานศึกษา 


โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 103 ครั้ง
เมื่อ 17 สิงหาคม 2557 เวลา14:44:17

ชื่อเรื่อง:พิธีถวายพระพรชัยมงคล และปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 


โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 81 ครั้ง
เมื่อ 17 สิงหาคม 2557 เวลา14:34:26

ชื่อเรื่อง:สพป.ขอนแก่น เขต 1 ประกวดแข่งขันผู้นำทางศาสนพิธี (มัคนายกน้อย) 


โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 102 ครั้ง
เมื่อ 17 สิงหาคม 2557 เวลา14:21:35

ชื่อเรื่อง:พิธีรับมอบถนนและห้องสมุดโรงเรียนบ้านบะยาว 


โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 82 ครั้ง
เมื่อ 17 สิงหาคม 2557 เวลา14:15:15

ชื่อเรื่อง:สพป.ขอนแก่น เขต 1 ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีน 


โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 84 ครั้ง
เมื่อ 17 สิงหาคม 2557 เวลา14:07:22

ชื่อเรื่อง:อบรมการขยายผลการใช้งาน e-office ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในโรงเรียน 


โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 250 ครั้ง
เมื่อ 04 สิงหาคม 2557 เวลา17:18:03

เพิ่มใหม่ | >>อ่านข่าวทั้งหมด...

 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 64 | งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป. ขอนแก่น เขต 1 ครั้งที่ 64

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 63 | งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป. ขอนแก่น เขต 1 ครั้งที่ 63
เพิ่มใหม่   นำข่าวไปติดที่เว็บไซต์หน่วยงานของตน
ชื่อเรื่อง:  กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ ปีการศึกษา 2557
27-08-2014-9-31-42_1489762187.jpg


โดย :โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา
เปิดดู: 16 ครั้ง
เมื่อ 27 สิงหาคม 2557 เวลา09:31:43
ชื่อเรื่อง:  ผ้าป่าเพื่อการศึกษา
27-08-2014-1-18-24_684169374.JPG


โดย :บ้านเหล่านางาม
เปิดดู: 16 ครั้ง
เมื่อ 27 สิงหาคม 2557 เวลา01:18:24
ชื่อเรื่อง:  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
26-08-2014-14-45-58_976103457.jpg


โดย :โรงเรียนบ้านหนองหิน ศูนย์ 6
เปิดดู: 17 ครั้ง
เมื่อ 26 สิงหาคม 2557 เวลา14:45:58
ชื่อเรื่อง:  กีฬาสีภายใน (แดงใหญ่เกมส์) ปี ๒๕๕๗
23-08-2014-14-25-12_863746643.jpg


โดย :บ้านแดงใหญ่
เปิดดู: 62 ครั้ง
เมื่อ 23 สิงหาคม 2557 เวลา14:25:13
ชื่อเรื่อง:  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต
21-08-2014-12-46-47_1786861910.jpg


โดย :โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
เปิดดู: 41 ครั้ง
เมื่อ 21 สิงหาคม 2557 เวลา12:46:47
ชื่อเรื่อง:  เข้าค่ายนักคิดวิทย์- คณิต บูรณาการ ระหว่างวันที
20-08-2014-20-42-44_1775822143.jpg


โดย :บ้านโนนรังวิทยาคาร ศูนย์สาวะถี
เปิดดู: 42 ครั้ง
เมื่อ 20 สิงหาคม 2557 เวลา20:42:44
ชื่อเรื่อง:  เข้าค่ายคุณธรรมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึ
20-08-2014-20-33-09_1038993911.JPG


โดย :โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร ศูนย์สาวะถี
เปิดดู: 34 ครั้ง
เมื่อ 20 สิงหาคม 2557 เวลา20:33:09
ชื่อเรื่อง:  นักศึกษาแพทย์จากสิงคโปร์ตรวจสุขภาพนักเรียน
20-08-2014-13-18-46_1054764081.jpg


โดย :โรงเรียนบ้านคำบอน
เปิดดู: 48 ครั้ง
เมื่อ 20 สิงหาคม 2557 เวลา13:18:46
ชื่อเรื่อง:  ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ " กิจกรรมแม่ลูกผูกพัน" เน
20-08-2014-12-50-51_120622652.JPG


โดย :บ้านคำบอน
เปิดดู: 46 ครั้ง
เมื่อ 20 สิงหาคม 2557 เวลา12:50:51
ชื่อเรื่อง:  ปลูกต้นคูณ
19-08-2014-14-51-41_1389776294.JPG


โดย :ศูนย์ประสารงานที่ 14
เปิดดู: 43 ครั้ง
เมื่อ 19 สิงหาคม 2557 เวลา14:51:41
ชื่อเรื่อง:  ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อการศึ
none.jpg


โดย :ศูนย์เครือข่ายแก่งกุดโดกโมเดล
เปิดดู: 31 ครั้ง
เมื่อ 19 สิงหาคม 2557 เวลา09:21:48
ชื่อเรื่อง:  จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557
18-08-2014-5-45-03_1942745673.jpg


โดย :โรงเรียนบ้านหนองกอยสิทธิราษฏร์บำรุง
เปิดดู: 35 ครั้ง
เมื่อ 18 สิงหาคม 2557 เวลา05:45:03
เพิ่มใหม่ | >>>อ่านข่าวทั้งหมด...
    ประกาศผลการแข่งขันวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำป
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีนักเรียนสอบแข่งขันวิชาการ ระดับนานาชาติ ทุกโรงเรียน             ขณะ...
    City Hubs - ประชาสัมพันธ์อบรมคอมพิวเตอร์ - อบรมที่ ม.ขอน
ด้วยบริษัทซิตี้ฮับส์ คอร์ปอเรชัน จำกัด (Cityhubs Corporation Co.,Ltd.) ได้จัดหลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ - ม...
    เฝ้ารอ
แรงบันดาลใจในการพัฒนามิวสิควีดีโอ ขอบคุณผู้ที่บริจาคอวัยวะ ให้กับศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย แล...
    Thai Education 2014
ไทย Education 2014 มหกรรมทางการศึกษาที่แสดงแนวทางการพัฒนาการศึกษาไทยภายใต้การขับเคลื่อนของกระทรวงศึกษาธิการในย...
    ครม.อนุมัติปรับอัตราค่าจ้างสำหรับลูกจ้างรายเด
►เห็นชอบการปรับอัตราค่าจ้างสำหรับลูกจ้างรายเดือน นักการภารโรง สพฐ. คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามมติคณะก...
    รับสมัครสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาส
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี "รับสมัครสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์และค...
>>>อ่านข่าวทั้งหมด...
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายกันตพงศ์ โคตรชุม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงินประเภทบุคคล และเหรียญทองประเภททีม จากการแข่งขันคณิตศาสตร์โลก Po Leung kuk Primary Mathematics World Contest (PMWC 2011)  จากเขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน       อ่านเพิ่มเติม
 
OBEC LMS
ระบบการจัดการเรียนการสอน
e-learning
Pil Obec
การเรียนการสอน กิจกรรมสนุกๆ
ที่นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเอง ด้วย ICT
ศูนย์ปฏิบัติการ  GPA
ศูนย์ประสานงานข้อมูล GPA PR ของนักเรียนรายบุคล ของสพฐ. ข่าวการศึกษา สถิติการศึกษา
ประกาศจัดซิ้อ จัดจ้าง สพฐ.
เว็บไซต์สำหรับประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยงานในสังกัด
โดยสำนักการคลังและทรัพย์สิน
ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ.DOC
รายงานข้อมูลสารสนเทศ สพฐ. ข้อมูล สพท.โรงเรียน บุคลากร
นักเรียนและข้อมูลทางการศึกษา
E-BOOK
รวบรวมหนังสือเรียน หนังสือเสริม ความรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ คู่มือครู หนังสือสำหรับครู
การจัดการเรียนรู้
ปฐมวัย
บูรณาการ (ประถม / มัธยม)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ประถม / มัธยม)
การศึกษาพิเศษ

พัฒนาครู
วางแผนการสอน
การใช้ไอซีที
การสร้างความเป็นพลเมือง
การแก้ปัญหาต่างๆของนักเรียน
คุณภาพชีวิตครู
ศึกษานิเทศก์
นักศึกษาครู,ครูใหม่
ความคิดสร้างสรรค์ (ครู/นักเรียน)

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย(หลักภาษา) (ประถม / มัธยม)
คณิตศาสตร์ (ประถม / มัธยม)
วิทยาศาสตร์ (ประถม / มัธยม)
ภาษาต่างประเทศ (ประถม / มัธยม)
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ประถม / มัธยม)
ศิลปะ (ประถม / มัธยม)
สุขศึกษาและพลศึกษา (ประถม / มัธยม)
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
(ประถม / มัธยม)

บริหารการศึกษา
บริหารโรงเรียน
การวัดและประเมินผล
ผู้ปกครองและชุมชน
แหล่งเรียนรู้อื่นๆ
รายการแนะนำ
ครูมืออาชีพ
ห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก
Teachers Network
ลูกศิษย์คิดถึงครู
ครูพบกูรู
กล้าคิด กล้าทำ
Teach & Tech
โรงเรียนพ่อแม่
เมล็ดพันธุ์ครู
แรงบันดาลใจจากโทรทัศน์ครู (คำแนะนำในการประยุกต์ใช้)
โทรทัศน์ครู ชุด Tablet
ผังรายการ
สถานีโทรทัศน์ครู
ครูมืออาชีพ (ทีวีไทย)
IPTV (โทรทัศน์ครู)

เครือข่ายครู
ข่าวสารเครือข่าย
เครือข่ายภาคเหนือตอนบน
เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง
เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
เครือข่ายภาคกลางตอนบน
เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง
เครือข่ายโรงเรียนนำร่องโทรทัศน์ครู