7. กลุ่มอำนวยการ[08774341809   0898617816]
3. กลุ่มบริหารงานบุคคล[081 544 9961  0817990366]
1. กลุ่มนโยบายและแผน[0815461472  0836679168]
5. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา[0896197299  0817693703]
2. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล[0815921213  0815922206]
4. กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์[0850137775  0813696207]
6. ส่งเสริมสถานศึกษาศึกษาเอกชน[0816616616  0844288967]
8. หน่วยงานตรวจสอบภายใน[0883328979  0897149291]
9. กลุ่มไอซีที0836679168    0633651998
ไม่พบข้อมูลที่คุณต้องการ ขออภัยในความไม่สะดวก

Contact ภานุวัฒน์ สิงห์หาญ


K. PANUWAT SINGHAN Tel. 0981649571 email:bemler84@hotmail.com