สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

เรื่อง : ประชุมชี้แจงการประเมินการเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่
เนื้อหารายละเอียด เกี่ยวกับข่าวนี้ โพสเมื่อวันที่: 13 กันยายน 2561 โดยกลุ่มงานประชาสัมพันธ์
วันนี้(13 กันยายน 2561) ดร.ภูมิพัทธ  เรืองแหล่  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนวิทยฐานะ โดยมี ดร.วิเศษ  พลอาจทัน รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่ ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ค.ศ.กำหนดและกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบายมุ่งเน้นให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา       มีการสั่งสมความชำนาญ ความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอน มีการพัฒนาตนเองและส่งเสริมให้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  มีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  เพื่อครูและบุคลากรทาง  การศึกษาสามารถขอรับการประเมินให้มีและเลื่อนวิทยฐานะได้อย่างมีประสิทธิภาพประสบความสำเร็จ และรับทราบข้อเสนอแนะและสิ่งที่ควรจัดทำในการขอรับการประเมิน ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 70 คน ประกอบด้วย ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา, รองประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่รับผิดชอบการบริหารงานบุคคล ครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยากรที่มาให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการใช้งาน logbook ในการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครู ตามหลักเกณฑ์ ว 21/2560 คือ ดร.วิเศษ พลอาจทัน รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1, นายสันติ  มุ่งหมาย ผอ.โรงเรียนบ้านสะอาด, นางสาววิจิตร  มูลแวง ปฏิบัติหน้าทีผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล, นายวิระธรรม  มาตย์ภูธร นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ และคณะ ณ หอประชุม 72 ปี ดร.ประภา  ภักดิ์โพธิ์ สพป.ขอนแก่น เขต 1

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

อ้างอิง แหล่งที่มา URL referense
ที่อยู่ลิงค์ : https://www.kkzone1.go.th/news/688/ประชุมชี้แจงการประเมินการเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่.htm
เปิดชมแล้ว : 222 ครั้ง

ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร