สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

เรื่อง : ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปี พ.ศ.2566-2567 และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เนื้อหารายละเอียด เกี่ยวกับข่าวนี้ โพสเมื่อวันที่: 29 ธันวาคม 2565 โดยงานประชาสัมพันธ์

26 ธันวาคม 2565  นายอารยันต์  แสงนิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2566 – 2567 และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  โดยมี นางสาวกมลวรรณ ทิพยเนตร รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 กล่าวรายงานวัตุประสงค์ เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานสอดคล้องกับทิศทางตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกินและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566-2570) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 และสอดคล้องกับนโยบายของ สพฐ. เพื่อให้เกิดประสิทฺธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อการพัฒนาการศึกษา มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 70 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารการศึกษา, คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษา, ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ โรงแรมบลู โฮเต็ล ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

3000x2000

อ้างอิง แหล่งที่มา URL referense
ที่อยู่ลิงค์ : https://www.kkzone1.go.th/news/1298/ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปี พ.ศ.2566-2567 และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566.htm
เปิดชมแล้ว : 91 ครั้ง

ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร