การจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา Data Management Center (DMC) ปีการศึกษา 2562
โดย :กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 04 มิ.ย. 2562 เวลา14:18:51
เปิดดู: 364 ครั้ง
การรายงานข้อมูลโครงการพัฒนาระบบข้อมูลด้านการศึกษาของสถานศึกษา
โดย :กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 27 พ.ค. 2562 เวลา14:51:04
เปิดดู: 519 ครั้ง
การตรวจสอบการดำเนินงานการส่งมอบหนังสือเรียนให้นักเรียนในปีการศึกษา 2561 ของสถานศึกษาในสังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดย :กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 23 พ.ค. 2562 เวลา14:24:35
เปิดดู: 436 ครั้ง
การประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา Data Management Center (DMC) ปีการศึกษา 2562
โดย :กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 17 พ.ค. 2562 เวลา08:55:00
เปิดดู: 421 ครั้ง
ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายการค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2562 และค่าบริหารจัดการรถยนต์
โดย :กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 15 พ.ค. 2562 เวลา13:28:20
เปิดดู: 226 ครั้ง
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น รายการค่าหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
โดย :กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 13 พ.ค. 2562 เวลา11:59:46
เปิดดู: 503 ครั้ง
การจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ.2562 สำหรับการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดย :กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 07 พ.ค. 2562 เวลา16:11:13
เปิดดู: 1185 ครั้ง
เผยแพร่เอกสารแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
โดย :กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 30 เม.ย. 2562 เวลา16:09:10
เปิดดู: 441 ครั้ง
กำชับการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ
โดย :กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 30 เม.ย. 2562 เวลา15:34:16
เปิดดู: 426 ครั้ง
ขอความร่วมมือการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานของสำนักงานสถิติจังหวัด
โดย :กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 02 เม.ย. 2562 เวลา10:58:41
เปิดดู: 285 ครั้ง
แจ้งแนวทางการดำเนินการสำหรับโรงเรียนประสบอุบัติภัย
โดย :กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 13 มี.ค. 2562 เวลา11:27:07
เปิดดู: 229 ครั้ง
ขอรายชื่อโรงเรียนขนาดเล็กที่ดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง (Stand Alone)
โดย :กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 13 มี.ค. 2562 เวลา10:32:34
เปิดดู: 954 ครั้ง
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กิจกรรมในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562(70%)
โดย :กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 12 มี.ค. 2562 เวลา10:43:37
เปิดดู: 730 ครั้ง
สำรวจโรงเรียนขนาดเล็กให้เป็นศูนย์การเรียนรู้และดูแลผู้สูงอายุ
โดย :กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 06 มี.ค. 2562 เวลา13:22:09
เปิดดู: 366 ครั้ง
สำรวจรายชื่อโรงเรียนที่มีเงื่อนไขในอุปการะของผู้บริจาค
โดย :กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 04 มี.ค. 2562 เวลา15:41:49
เปิดดู: 374 ครั้ง
การดำเนินงานตามนโยบาย "เดินหน้าและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ : นักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4 ทุกคนอ่านออกเขียนได้" (รายงานผลการอ่านเขียนได้ เฉพาะ ป.4 ทุกเดือน) ทางระบบติดตามและประเมินผลอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES)
โดย :กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 22 ก.พ. 2562 เวลา09:54:34
เปิดดู: 411 ครั้ง
การรายงานอ่านออก-เขียนได้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และการอ่านรู้เรื่องตามแนว PISA ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
โดย :กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 18 ม.ค. 2562 เวลา10:14:33
เปิดดู: 817 ครั้ง
การดำเนินงานตามนโยบาย "เดินหน้าและพัณาการอ่านออกเขียนได้ : นักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4 ทุกคนอ่านออกเขียนได้" (รายงานผลการอ่านเขียนได้ เฉพาะ ป.4 ทุกเดือน) ทางระบบติดตามและประเมินผลอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES)
โดย :กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 18 ม.ค. 2562 เวลา10:11:34
เปิดดู: 457 ครั้ง
การอุดหนุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
โดย :กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 25 ธ.ค. 2561 เวลา10:29:44
เปิดดู: 598 ครั้ง
การดำเนินงานตามนโยบาย "เดินหน้าและพัณาการอ่านออกเขียนได้ : นักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4 ทุกคนอ่านออกเขียนได้" (รายงานผลการอ่านเขียนได้ เฉพาะ ป.4 ทุกเดือน) ทางระบบติดตามและประเมินผลอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES)
โดย :กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 20 ธ.ค. 2561 เวลา14:49:24
เปิดดู: 427 ครั้ง
 
ค้นพบ 453 รายการ First  Previous    Next  Last