การจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
โดย :กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 06 ธ.ค. 2562 เวลา16:20:43
เปิดดู: 325 ครั้ง
การจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
โดย :กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 28 พ.ย. 2562 เวลา16:27:59
เปิดดู: 4540 ครั้ง
การรายงานผ่านระบบติดตามและประเมินผล ทางอิเล็กทรอนิกส์(e-MES) การทดสอบอ่านออก-เขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 2)
โดย :กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 20 พ.ย. 2562 เวลา13:47:22
เปิดดู: 525 ครั้ง
ด่วนที่สุด การจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563 (งบประมาณปี พ.ศ.2562ไปพลางก่อน) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน กิจกรรมหลักการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
โดย :กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 13 พ.ย. 2562 เวลา10:03:29
เปิดดู: 436 ครั้ง
การรายงานการตรวจเยี่ยมโรงเรียนของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม 2562-31 ธันวาคม 2562)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
โดย :กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 08 พ.ย. 2562 เวลา10:05:04
เปิดดู: 564 ครั้ง
การรายงานข้อมูลการชำระค่าสาธารณูปโภคของสถานศึกษา
โดย :กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 08 พ.ย. 2562 เวลา10:00:42
เปิดดู: 451 ครั้ง
การสำรวจความต้องการจำเป็นรายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบสิ่งก่อสร้างอื่นสำหรับโรงเรียนประชารัฐ รุ่น 2
โดย :กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 31 ต.ค. 2562 เวลา12:15:18
เปิดดู: 453 ครั้ง
การแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน) กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1 (70%)
โดย :กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 25 ต.ค. 2562 เวลา14:00:38
เปิดดู: 668 ครั้ง
การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามผ่านระบบออนไลน์ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
โดย :กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 16 ต.ค. 2562 เวลา16:43:57
เปิดดู: 463 ครั้ง
ด่วนที่สุด การรายงานข้อมูลโรงเรียนหลักของการมาเรียนรวมเพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2562
โดย :กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 11 ต.ค. 2562 เวลา15:29:59
เปิดดู: 398 ครั้ง
การสำรวจผลการเบิกจ่ายงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียนงบผูกพัน
โดย :กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 10 ต.ค. 2562 เวลา16:56:01
เปิดดู: 410 ครั้ง
การรายงานข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) ปีการศึกษา 2562
โดย :กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 09 ต.ค. 2562 เวลา09:55:56
เปิดดู: 485 ครั้ง
อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รายการค่าสาธารณูปโภค)
โดย :กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 30 ก.ย. 2562 เวลา11:19:17
เปิดดู: 769 ครั้ง
การจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบลงทุน
โดย :กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 30 ก.ย. 2562 เวลา10:37:12
เปิดดู: 548 ครั้ง
อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
โดย :กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 30 ก.ย. 2562 เวลา08:58:39
เปิดดู: 592 ครั้ง
อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
โดย :กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 30 ก.ย. 2562 เวลา08:50:28
เปิดดู: 561 ครั้ง
อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โดย :กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 28 ก.ย. 2562 เวลา15:37:15
เปิดดู: 813 ครั้ง
อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โดย :กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 28 ก.ย. 2562 เวลา15:36:24
เปิดดู: 583 ครั้ง
อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โดย :กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 28 ก.ย. 2562 เวลา15:35:12
เปิดดู: 560 ครั้ง
อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โดย :กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 28 ก.ย. 2562 เวลา15:34:15
เปิดดู: 603 ครั้ง
 
ค้นพบ 502 รายการ First  Previous    Next  Last