การประชาพิจารณ์ร่างตัวชี้วัดโรงเรียนคุณภาพ 5 ดาว
โดย :กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อ 19 พ.ค. 2564 เวลา15:48:48
เปิดดู: 428 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครการประกวดนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่การเป็นพลเมืองโลกตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
โดย :กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อ 17 พ.ค. 2564 เวลา13:43:19
เปิดดู: 208 ครั้ง
แนวทางการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา
โดย :กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อ 13 พ.ค. 2564 เวลา16:32:14
เปิดดู: 698 ครั้ง
การติดตามสภาพการดำเนินงานเกี่ยวกับการเลือก การใช้ และการจัดซื้อหนังสือเรียน แบบฝึกหัดฯลฯ ปีงบประมาณ 2564 ทางระบบออนไลน์
โดย :กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อ 13 พ.ค. 2564 เวลา16:06:17
เปิดดู: 585 ครั้ง
การคัดเลือกสถานศึกษานำร่องเพื่อร่วมโครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย "โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง"
โดย :กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อ 13 พ.ค. 2564 เวลา10:26:09
เปิดดู: 345 ครั้ง
สำรวจข้อมูลครูผู้สอนภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
โดย :กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อ 13 พ.ค. 2564 เวลา09:16:02
เปิดดู: 597 ครั้ง
ขอเชิญคณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ 5 ดาว เข้าประชุม
โดย :กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อ 12 พ.ค. 2564 เวลา16:05:50
เปิดดู: 259 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 7
โดย :กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อ 07 พ.ค. 2564 เวลา16:08:30
เปิดดู: 369 ครั้ง
ขอเชิญคณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ 5 ดาว เข้าประชุม
โดย :กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อ 07 พ.ค. 2564 เวลา16:05:59
เปิดดู: 344 ครั้ง
การสำรวจความพร้อมของสถานศึกษาในการชำระค่าใช้จ่ายให้แก่ครูชาวต่างชาติ
โดย :กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อ 05 พ.ค. 2564 เวลา15:56:50
เปิดดู: 219 ครั้ง
ผลการพิจารณาคัดเลือกโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง" ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563 (ระดับประเทศ) รร.บ้านหนองกุงวิทยาคาร
โดย :กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อ 05 พ.ค. 2564 เวลา15:55:44
เปิดดู: 149 ครั้ง
รายงานความก้าวหน้าและจัดทำแปนการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community) เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ (รร.บ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล,รร.หนองชาดพิทยาคม)
โดย :กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อ 05 พ.ค. 2564 เวลา15:54:10
เปิดดู: 153 ครั้ง
การเข้าศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำต้นแบบ
โดย :กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อ 05 พ.ค. 2564 เวลา12:09:01
เปิดดู: 267 ครั้ง
โครงการศึกษาการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะเชิงนวัตกรรมของผู้เรียน (รร.บ้านหินลาดวังตอ)
โดย :กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อ 05 พ.ค. 2564 เวลา09:18:55
เปิดดู: 178 ครั้ง
ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ (รร.ชุมชนบ้านท่าพระ,รร.ชุมชนบ้านฝาง,รร.ไตรมิตรวิทยาคาร)
โดย :กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อ 03 พ.ค. 2564 เวลา15:03:46
เปิดดู: 178 ครั้ง
รายงานข้อมูลบุคลากรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร "ผู้คัดกรองคนพิการทางการศึกษา" ตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาให้คนพิการได้รับสิทธิช่วยเหลือทางการศึกษา
โดย :กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อ 03 พ.ค. 2564 เวลา09:45:09
เปิดดู: 692 ครั้ง
การขยายเวลาส่งผลงานวิจัยเพื่อคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16
โดย :กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อ 30 เม.ย. 2564 เวลา15:34:31
เปิดดู: 336 ครั้ง
การรายงานผลการเรียนในระบบงานทะเบียน (School MIS)
โดย :กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อ 29 เม.ย. 2564 เวลา15:13:50
เปิดดู: 945 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู Coding for Teacher (C4T) รุ่นที่ 3
โดย :กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อ 27 เม.ย. 2564 เวลา11:12:31
เปิดดู: 400 ครั้ง
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
โดย :กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อ 27 เม.ย. 2564 เวลา10:35:10
เปิดดู: 275 ครั้ง
 
ค้นพบ 2538 รายการ First  Previous    Next  Last