การประชุมผ่านระบบทางไกล ชี้แจงจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564 งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (รร.บ้านทุ่มฯ)
โดย :กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อ 09 ธ.ค. 2562 เวลา16:15:04
เปิดดู: 89 ครั้ง
การสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้นำเสนอผลงานสถานศึกษาต้นแบบรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2562 (รร.อนุบาลขอนแก่น)
โดย :กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อ 09 ธ.ค. 2562 เวลา09:24:18
เปิดดู: 70 ครั้ง
ผลการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ระดับเขตพื้นที่ฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
โดย :กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อ 08 ธ.ค. 2562 เวลา11:02:34
เปิดดู: 137 ครั้ง
การทดสอบ Per O-NET ปีการศึกษา 2562
โดย :กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อ 06 ธ.ค. 2562 เวลา17:43:19
เปิดดู: 309 ครั้ง
สำรวจความต้องการหนังสือพระราชนิพนธ์ ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ 2563
โดย :กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อ 06 ธ.ค. 2562 เวลา16:39:25
เปิดดู: 230 ครั้ง
เชิญประชุมกรรมการตัดสินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
โดย :กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อ 04 ธ.ค. 2562 เวลา15:47:27
เปิดดู: 383 ครั้ง
จัดสรรหนังสือ "ประวัติศาสตร์ร่วมรากอุษาคเนย์" ฯ (ประธานกลุ่มฯ)
โดย :กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อ 03 ธ.ค. 2562 เวลา15:11:53
เปิดดู: 148 ครั้ง
จัดสรรหนังสือ "ประวัติศาสตร์ร่วมรากอุษาคเนย์" ฯ
โดย :กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อ 03 ธ.ค. 2562 เวลา15:10:07
เปิดดู: 135 ครั้ง
ประกาศการประกวด Video Clip ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหนังสือพระราชนิพนธ์ ปี 2562
โดย :กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อ 02 ธ.ค. 2562 เวลา14:36:19
เปิดดู: 105 ครั้ง
เลื่อนการนิเทศติดตามความพร้อมและซักซ้อมการประเมิน (Mock Assessment) ฯ และการนิเทศติดตามโรงเรียนโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านโค้ดติ้ง สู่สังคมดิจิทัลในอนาคต
โดย :กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อ 18 พ.ย. 2562 เวลา14:27:39
เปิดดู: 625 ครั้ง
กำชับเรื่องความปลอดภัยในการพานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562
โดย :กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อ 18 พ.ย. 2562 เวลา13:41:06
เปิดดู: 334 ครั้ง
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562
โดย :กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อ 18 พ.ย. 2562 เวลา13:39:19
เปิดดู: 433 ครั้ง
การทดสอบอ่านออก-เขียนได้ ของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที่1-6 ปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 2)
โดย :กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อ 18 พ.ย. 2562 เวลา10:34:45
เปิดดู: 1235 ครั้ง
การเตรียมความพร้อมดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
โดย :กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อ 18 พ.ย. 2562 เวลา09:48:43
เปิดดู: 388 ครั้ง
การจัดกิจกรรม PLC โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง สู่สังคมดิจิทัลในอนาคต
โดย :กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อ 15 พ.ย. 2562 เวลา09:44:18
เปิดดู: 349 ครั้ง
แจ้งจัดสรรหนังสือ คู่มือการเรียนการสอน การอ่านคิดวิเคราะห์ สู่การพัฒนาการอ่านตามแนวทาง PISA
โดย :กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อ 13 พ.ย. 2562 เวลา09:41:30
เปิดดู: 585 ครั้ง
การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562
โดย :กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อ 13 พ.ย. 2562 เวลา09:40:29
เปิดดู: 477 ครั้ง
การนิเทศ ติดตามโรงเรียนโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านโค้ดติ้งสู่สังคมดิจิทัลในอนาคต
โดย :กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อ 12 พ.ย. 2562 เวลา09:47:51
เปิดดู: 414 ครั้ง
การนิเทศติดตามความพร้อมและซักซ้อมการประเมิน (Mock Assessment) เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
โดย :กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อ 08 พ.ย. 2562 เวลา11:45:23
เปิดดู: 557 ครั้ง
การตรวจสอบและยืนยันข้อมูลนักเรียนพิการในโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ปีการศึกษา 2562
โดย :กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อ 05 พ.ย. 2562 เวลา14:50:21
เปิดดู: 465 ครั้ง
 
ค้นพบ 2180 รายการ First  Previous    Next  Last