งานมหกรรมวิชาการ 2563 สพป.ขอนแก่น เขต 1

รายชื่อคณะกรรมการตัดสิน จะปรากฏด้านล่างผลการตัดสินในแต่ละกิจกรรมนั้นๆ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์-ประกาศผล

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3

ศิลปะ-ดนตรี-ประกาศผล

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3

เรียนรวม - ศิลปะ-ประกาศผล

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี-ประกาศผล

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3