สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

เรื่อง :  แนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนและยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (ฉบับปรับปรุง 24 กันยายน 2562)
เมื่อวันที่: 10 ตุลาคม 2562
โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
รายละเอียด
   

เรียน  ผอ.ร.ร.ในสังกัดทุกแห่งไฟล์แนบ ที่เกี่ยวข้อง
1).
ดูขนาดภาพจริง (สำหรับพิมพ์)
2).
ดูขนาดภาพจริง (สำหรับพิมพ์)
3).
ดูขนาดภาพจริง (สำหรับพิมพ์)
4).
ดูขนาดภาพจริง (สำหรับพิมพ์)
5).
ดูขนาดภาพจริง (สำหรับพิมพ์)
6).
ดูขนาดภาพจริง (สำหรับพิมพ์)
7).
ดูขนาดภาพจริง (สำหรับพิมพ์)
อ้างอิง แหล่งที่มา URL referense
ที่อยู่ลิงค์ : https://www.kkzone1.go.th/book/8940/แนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนและยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (ฉบับปรับปรุง 24 กันยายน 2562).htm

การตอบรับจากโรงเรียน

# โรงเรียน ข้อมูล รับเมื่อ
2 ร.ร.ชุมชนบ้านพรหมนิมิต »
3 ร.ร.บ้านโคกแปะ »
4 ร.ร.บ้านโคกสีวิทยาเสริม »
5 ร.ร.บ้านเลิง »
6 ร.ร.บ้านหนองไหลหนองบัวทอง »
8 ร.ร.บ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่ »
9 ร.ร.บ้านหนองหัววัว »
10 ร.ร.บ้านดอนช้างศรีสุขวิทยาคาร »
11 ร.ร.บ้านดอนหญ้านาง »
12 ร.ร.บ้านป่าสังข์หนองฮี »
13 ร.ร.บ้านป่าเหลื่อม »
15 ร.ร.บ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา »
17 ร.ร.บ้านโนนเขวา »
18 ร.ร.บ้านโนนตุ่นประชาบำรุง »
21 ร.ร.บ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ »
22 ร.ร.บ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์ »
23 ร.ร.บ้านแดงใหญ่ราษฏร์คุรุวิทยาคาร »
25 ร.ร.บ้านหนองกอยสิทธิราษฎร์บำรุง »
26 ร.ร.บ้านหนองหลุบ »
27 ร.ร.ชุมชนบ้านท่าพระ »
28 ร.ร.บ้านท่าพระเนาว์ »
29 ร.ร.บ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน »
30 ร.ร.บ้านหนองโข่ยประชารัฐบำรุง »
31 ร.ร.หนองบัวดีหมี »
32 ร.ร.บ้านหนองแวงบวรวิทย์ »
33 ร.ร.บ้านห้วยเตยพัฒนา »
34 ร.ร.บ้านคำบอน »
35 ร.ร.บ้านโนนท่อนวิทยา »
36 ร.ร.บ้านบึงแก »
37 ร.ร.บ้านหนองค้ากลางฮุง »
38 ร.ร.บ้านหนองเบ็ญ »
39 ร.ร.สนามบิน »
40 ร.ร.อนุบาลขอนแก่น »
41 ร.ร.บ้านโคกสีโคกเปี้ย »
42 ร.ร.บ้านค้อท่อนน้อย »
43 ร.ร.บ้านโนนเรือง »
44 ร.ร.บ้านโนนลาน »
45 ร.ร.บ้านหินลาดวังตอ »
46 ร.ร.บ้านหนองกุงน้อย »
47 ร.ร.บ้านหนองปอ »
48 ร.ร.บ้านซำจานเนินทอง »
49 ร.ร.บ้านตอกแป้น »
50 ร.ร.บ้านเหล่าเกวียนหัก »
51 ร.ร.บ้านม่วง »
52 ร.ร.บ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์ »
53 ร.ร.บ้านกุดนางทุย »
54 ร.ร.บ้านแดงน้อย »
55 ร.ร.บ้านทุ่มทุ่มประชานุเคราะห์ »
56 ร.ร.บ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง »
57 ร.ร.บ้านเป็ดท่าบึงประชาสงเคราะห์ »
58 ร.ร.บ้านหนองขามประชาบำรุง »
59 ร.ร.บ้านหนองโจด »
60 ร.ร.บ้านกอก »
61 ร.ร.บ้านโคกฟันโปง »
62 ร.ร.บ้านทองหลาง »
63 ร.ร.บ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล »
64 ร.ร.บ้านหนองคู »
65 ร.ร.บ้านหนองทุ่ม »
66 ร.ร.บ้านเหล่านาดี »
67 ร.ร.บ้านเหล่านางาม »
68 ร.ร.บ้านโคกสูงวิทยาคม »
70 ร.ร.บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา »
72 ร.ร.บ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่น บึงฉิม บึงสวางค์คุยโพธิ์ »
74 ร.ร.บ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ »
76 ร.ร.บ้านผือสวัสดิ์ราษฎร์วิทยา »
77 ร.ร.บ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา »
78 ร.ร.บ้านเลิงเปือย »
80 ร.ร.บ้านหนองแสงโคกน้อย »
81 ร.ร.บ้านหนองไฮโพธิ์ชัย »
82 ร.ร.บ้านกุดกว้างประชาสรรค์ »
10 ตุลาคม 2562 เวลา15:06:15
83 ร.ร.บ้านสะอาด »
84 ร.ร.บ้านดอนบม »
85 ร.ร.บ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา »
86 ร.ร.บ้านโกทา »
87 ร.ร.บ้านดอนยาง »
89 ร.ร.บ้านโนนม่วง »
90 ร.ร.บ้านศิลา »
91 ร.ร.บ้านหนองกุงวิทยาคาร »
92 ร.ร.บ้านหนองหิน »
93 ร.ร.บ้านห้วยชัน »
94 ร.ร.บ้านโคกล่าม »
95 ร.ร.บ้านโนนกู่ »
96 ร.ร.บ้านม่วงโป้ »
97 ร.ร.บ้านสาวะถีสาวัตถีราษฎร์รังสฤษฏิ์ »
98 ร.ร.บ้านหนองตาไก้หนองเม็ก »
99 ร.ร.บ้านงิ้ว »
100 ร.ร.บ้านโนนรังวิทยาคาร »
101 ร.ร.บ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น »
102 ร.ร.บ้านลาดนาเพียง »
103 ร.ร.บ้านหนองปิง »
104 ร.ร.บ้านหินขาว »
105 ร.ร.บ้านไก่นา »
107 ร.ร.บ้านนาเพียง »
108 ร.ร.บ้านโคกนางามปลาเซียม นาเพียง อัมพวัน »
109 ร.ร.บ้านโนนแต้ »
110 ร.ร.บ้านน้ำเกี้ยงโนนสว่าง »
111 ร.ร.ไทยรัฐวิทยา84 บ้านสำราญเพี้ยฟาน »
112 ร.ร.บ้านหนองบัวน้อย »
113 ร.ร.หนองตูมหนองงูเหลือม »
114 ร.ร.บ้านเหมือดแอ่คุรุราษฎร์อุทิศ »
115 ร.ร.บ้านโคกท่า »
116 ร.ร.บ้านดอนธาตุท่าฉางท่าพระทราย »
172 ร.ร.หนองไผ่มอดินแดง »
150 ร.ร.บ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทองฯ »
151 ร.ร.บ้านชาด »
152 ร.ร.บ้านบ่อแก »
154 ร.ร.ชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา »
155 ร.ร.บ้านโจดใหญ่ »
156 ร.ร.บ้านดงกลาง »
10 ตุลาคม 2562 เวลา14:38:48
157 ร.ร.บ้านดงเก่า »
158 ร.ร.พระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท »
159 ร.ร.บ้านโจดศรีวิชัย »
160 ร.ร.ชุมชนบ้านพระยืน »
161 ร.ร.บ้านแก่นประดู่ »
162 ร.ร.บ้านนาล้อม »
163 ร.ร.บ้านโนนบ่อ »
164 ร.ร.บ้านป่าส่าน »
165 ร.ร.บ้านป่าหม้อหนองคู »
166 ร.ร.บ้านหินเหิบศิลาทิพย์ »
167 ร.ร.บ้านหนองหญ้าข้าวนก »
168 ร.ร.หนองโพธิ์ประชานุกูล »
169 ร.ร.บ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น »
117 ร.ร.บ้านโคกกว้าง »
118 ร.ร.โคกงามวิทยาคาร »
119 ร.ร.บ้านคำหญ้าแดง »
120 ร.ร.บ้านโนนค้อ »
01 พฤศจิกายน 2562 เวลา11:24:58
121 ร.ร.โนนฆ้องวิทยาคาร »
11 ตุลาคม 2562 เวลา09:55:53
122 ร.ร.พงษ์ภิญโญ2 »
123 ร.ร.บ้านหินตั้งหนองอีเลิง »
124 ร.ร.หินฮาวคุรุประชาสรรค์ »
125 ร.ร.ห้วยหว้าวิทยาคม »
126 ร.ร.ชุมชนบ้านฝาง »
127 ร.ร.บ้านแก่นเท่าพัฒนศึกษา »
128 ร.ร.โคกใหญ่ประชารัฐวิทยา »
129 ร.ร.ดอนหันประชารัฐศึกษา »
130 ร.ร.สระแก้วราษฎร์บำรุง »
131 ร.ร.ไตรมิตรวิทยาคาร »
132 ร.ร.เขื้อนกระพี้ศึกษา »
133 ร.ร.บ้านค้อ »
134 ร.ร.บ้านแดงราษฏร์สามัคคี »
135 ร.ร.หนองชาดพิทยาคม »
10 ตุลาคม 2562 เวลา10:27:04
136 ร.ร.หนองแวงคุรุราษฎร์รังสรรค์ »
137 ร.ร.บ้านกระเดื่อง »
138 ร.ร.แก่นเท่าพัฒนศึกษา »
139 ร.ร.บ้านคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว »
140 ร.ร.หินกองวิทยา »
141 ร.ร.บ้านหนองคลอง »
11 ตุลาคม 2562 เวลา10:08:09
142 ร.ร.บ้านป่าหวาย »
144 ร.ร.บ้านโสกแต้ »
145 ร.ร.บ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด »
146 ร.ร.บ้านบะยาว »
147 ร.ร.บ้านโสกม่วงดอนดู่ »
148 ร.ร.ชุมชนบ้านหนองบัว »
149 ร.ร.บ้านนาฝายนาโพธิ์ »
171 ร.ร.บ้านวังโพน »
เปิดชมแล้ว : 815 ครั้ง
 
ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร