สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

เรื่อง :  ประกาศจัดตั้งศูนย์ขับเคลื่อนการบริหารจัดการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัญ สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กฯ
เมื่อวันที่: 30 พฤศจิกายน 2566
โดยกลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์
รายละเอียด
   

ไฟล์แนบ ที่เกี่ยวข้อง
1).
ดูขนาดภาพจริง (สำหรับพิมพ์)
อ้างอิง แหล่งที่มา URL referense
ที่อยู่ลิงค์ : https://www.kkzone1.go.th/book/11524/ประกาศจัดตั้งศูนย์ขับเคลื่อนการบริหารจัดการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัญ สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กฯ.htm

การตอบรับจากโรงเรียน

# โรงเรียน ข้อมูล รับเมื่อ
2 ร.ร.ชุมชนบ้านพรหมนิมิต »
3 ร.ร.บ้านโคกแปะ »
4 ร.ร.บ้านโคกสีวิทยาเสริม »
5 ร.ร.บ้านเลิง »
6 ร.ร.บ้านหนองไหลหนองบัวทอง »
8 ร.ร.บ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่ »
9 ร.ร.บ้านหนองหัววัว »
10 ร.ร.บ้านดอนช้างศรีสุขวิทยาคาร »
11 ร.ร.บ้านดอนหญ้านาง »
12 ร.ร.บ้านป่าสังข์หนองฮี »
13 ร.ร.บ้านป่าเหลื่อม »
15 ร.ร.บ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา »
17 ร.ร.บ้านโนนเขวา »
18 ร.ร.บ้านโนนตุ่นประชาบำรุง »
21 ร.ร.บ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ »
22 ร.ร.บ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์ »
23 ร.ร.บ้านแดงใหญ่ราษฏร์คุรุวิทยาคาร »
25 ร.ร.บ้านหนองกอยสิทธิราษฎร์บำรุง »
26 ร.ร.บ้านหนองหลุบ »
27 ร.ร.ชุมชนบ้านท่าพระ »
28 ร.ร.บ้านท่าพระเนาว์ »
29 ร.ร.บ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน »
30 ร.ร.บ้านหนองโข่ยประชารัฐบำรุง »
31 ร.ร.หนองบัวดีหมี »
32 ร.ร.บ้านหนองแวงบวรวิทย์ »
33 ร.ร.บ้านห้วยเตยพัฒนา »
34 ร.ร.บ้านคำบอน »
35 ร.ร.บ้านโนนท่อนวิทยา »
36 ร.ร.บ้านบึงแก »
37 ร.ร.บ้านหนองค้ากลางฮุง »
38 ร.ร.บ้านหนองเบ็ญ »
39 ร.ร.สนามบิน »
40 ร.ร.อนุบาลขอนแก่น »
41 ร.ร.บ้านโคกสีโคกเปี้ย »
42 ร.ร.บ้านค้อท่อนน้อย »
43 ร.ร.บ้านโนนเรือง »
44 ร.ร.บ้านโนนลาน »
45 ร.ร.บ้านหินลาดวังตอ »
46 ร.ร.บ้านหนองกุงน้อย »
47 ร.ร.บ้านหนองปอ »
48 ร.ร.บ้านซำจานเนินทอง »
49 ร.ร.บ้านตอกแป้น »
50 ร.ร.บ้านเหล่าเกวียนหัก »
51 ร.ร.บ้านม่วง »
52 ร.ร.บ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์ »
53 ร.ร.บ้านกุดนางทุย »
54 ร.ร.บ้านแดงน้อย »
55 ร.ร.บ้านทุ่มประชานุเคราะห์ »
56 ร.ร.บ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง »
57 ร.ร.บ้านเป็ดท่าบึงประชาสงเคราะห์ »
58 ร.ร.บ้านหนองขามประชาบำรุง »
59 ร.ร.บ้านหนองโจด »
60 ร.ร.บ้านกอก »
61 ร.ร.บ้านโคกฟันโปง »
62 ร.ร.บ้านทองหลาง »
63 ร.ร.บ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล »
64 ร.ร.บ้านหนองคู »
65 ร.ร.บ้านหนองทุ่ม »
66 ร.ร.บ้านเหล่านาดี »
67 ร.ร.บ้านเหล่านางาม »
68 ร.ร.บ้านโคกสูงวิทยาคม »
70 ร.ร.บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา »
72 ร.ร.บ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่น บึงฉิม บึงสวางค์คุยโพธิ์ »
74 ร.ร.บ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ »
76 ร.ร.บ้านผือสวัสดิ์ราษฎร์วิทยา »
77 ร.ร.บ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา »
78 ร.ร.บ้านเลิงเปือย »
80 ร.ร.บ้านหนองแสงโคกน้อย »
81 ร.ร.บ้านหนองไฮโพธิ์ชัย »
82 ร.ร.บ้านกุดกว้างประชาสรรค์ »
83 ร.ร.บ้านสะอาด »
84 ร.ร.บ้านดอนบม »
85 ร.ร.บ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา »
86 ร.ร.บ้านโกทา »
87 ร.ร.บ้านดอนยาง »
89 ร.ร.บ้านโนนม่วง »
90 ร.ร.บ้านศิลา »
91 ร.ร.บ้านหนองกุงวิทยาคาร »
92 ร.ร.บ้านหนองหิน »
94 ร.ร.บ้านโคกล่าม »
95 ร.ร.บ้านโนนกู่ »
96 ร.ร.บ้านม่วงโป้ »
97 ร.ร.บ้านสาวะถีสาวัตถีราษฎร์รังสฤษฏิ์ »
98 ร.ร.บ้านหนองตาไก้หนองเม็ก »
99 ร.ร.บ้านงิ้ว »
100 ร.ร.บ้านโนนรังวิทยาคาร »
101 ร.ร.บ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น »
102 ร.ร.บ้านลาดนาเพียง »
103 ร.ร.บ้านหนองปิง »
104 ร.ร.บ้านหินขาว »
105 ร.ร.บ้านไก่นา »
107 ร.ร.บ้านนาเพียง »
108 ร.ร.บ้านโคกนางามปลาเซียม นาเพียง อัมพวัน »
109 ร.ร.บ้านโนนแต้ »
111 ร.ร.ไทยรัฐวิทยา84 บ้านสำราญเพี้ยฟาน »
112 ร.ร.บ้านหนองบัวน้อย »
113 ร.ร.หนองตูมหนองงูเหลือม »
114 ร.ร.บ้านเหมือดแอ่คุรุราษฎร์อุทิศ »
115 ร.ร.บ้านโคกท่า »
116 ร.ร.บ้านดอนธาตุท่าฉางท่าพระทราย »
172 ร.ร.หนองไผ่มอดินแดง »
150 ร.ร.บ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทองฯ »
151 ร.ร.บ้านชาด »
152 ร.ร.บ้านบ่อแก »
154 ร.ร.ชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา »
155 ร.ร.บ้านโจดใหญ่ »
156 ร.ร.บ้านดงกลาง »
157 ร.ร.บ้านดงเก่า »
158 ร.ร.พระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท »
159 ร.ร.บ้านโจดศรีวิชัย »
160 ร.ร.ชุมชนบ้านพระยืน »
161 ร.ร.บ้านแก่นประดู่ »
162 ร.ร.บ้านนาล้อม »
163 ร.ร.บ้านโนนบ่อ »
164 ร.ร.บ้านป่าส่าน »
165 ร.ร.บ้านป่าหม้อหนองคู »
166 ร.ร.บ้านหินเหิบศิลาทิพย์ »
167 ร.ร.บ้านหนองหญ้าข้าวนก »
168 ร.ร.หนองโพธิ์ประชานุกูล »
169 ร.ร.บ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น »
117 ร.ร.บ้านโคกกว้าง »
118 ร.ร.โคกงามวิทยาคาร »
119 ร.ร.บ้านคำหญ้าแดง »
120 ร.ร.บ้านโนนค้อ »
121 ร.ร.โนนฆ้องวิทยาคาร »
122 ร.ร.พงษ์ภิญโญ2 »
123 ร.ร.บ้านหินตั้งหนองอีเลิง »
124 ร.ร.หินฮาวคุรุประชาสรรค์ »
125 ร.ร.ห้วยหว้าวิทยาคม »
126 ร.ร.ชุมชนบ้านฝาง »
127 ร.ร.บ้านแก่นเท่า »
128 ร.ร.โคกใหญ่ประชารัฐวิทยา »
129 ร.ร.ดอนหันประชารัฐศึกษา »
130 ร.ร.สระแก้วราษฎร์บำรุง »
131 ร.ร.ไตรมิตรวิทยาคาร »
132 ร.ร.เขื้อนกระพี้ศึกษา »
133 ร.ร.บ้านค้อ »
134 ร.ร.บ้านแดงราษฏร์สามัคคี »
135 ร.ร.หนองชาดพิทยาคม »
136 ร.ร.หนองแวงคุรุราษฎร์รังสรรค์ »
137 ร.ร.บ้านกระเดื่อง »
138 ร.ร.แก่นเท่าพัฒนศึกษา »
139 ร.ร.บ้านคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว »
140 ร.ร.หินกองวิทยา »
141 ร.ร.บ้านหนองคลอง »
142 ร.ร.บ้านป่าหวาย »
144 ร.ร.บ้านโสกแต้ »
145 ร.ร.บ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด »
146 ร.ร.บ้านบะยาว »
147 ร.ร.บ้านโสกม่วงดอนดู่ »
148 ร.ร.ชุมชนบ้านหนองบัว »
149 ร.ร.บ้านนาฝายนาโพธิ์ »
171 ร.ร.บ้านวังโพน »
เปิดชมแล้ว : 396 ครั้ง
 
ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร